Informacja nr 7 z bieżącej działalności Burmistrza Pyrzyc od dnia 16 maja do 15 czerwca 2007 roku.


Informacja nr 7 z bieżącej działalności Burmistrza Pyrzyc

od dnia 16 maja do 15 czerwca 2007 roku.

  1. Wniosłem pod obrady Rady Miejskiej projekty uchwał w następujących sprawach:

- powołania zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Pyrzycach,

- zmiany zasad udzielania stypendium Burmistrza Pyrzyc dla uczniów,

- sprzedaży nieruchomości zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 115 położona w obrębie geodezyjnym Letnin Gmina Pyrzyce,

- najmu gruntu stanowiącego własność  Gminy Pyrzyce,

- wydzierżawienia gruntu stanowiącego  własność Gminy Pyrzyce,

- zmiany budżetu gminy na rok 2007.

  1. Wydałem Zarządzenia w następujących sprawach:

- wprowadzenia zmian w Normach Zakładowych Przydziału Odzieży, Obuwia i Sprzętu Ochrony Osobistej w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach,,

- rezygnacji z prawa pierwokupu udziału w wysokości 199/10.000 w działce niezabudowanej, nr 235/54 położonej w obrębie 8 w Pyrzycach,

- powołania w Pyrzycach Komisji Organizacyjnej XIII Sportowego Turnieju Miast i Gmin'2007,

- rezygnacji z prawa pierwokupu działki niezabudowanej, nr 97/10 położonej

w obrębie Giżyn oraz działki nr 32 położonej w obrębie nr 8 w Pyrzycach,

- przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

w trybie przetargu nieograniczonego, na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej uzbrojenia terenu pod budownictwo mieszkaniowe przy

ul. Lipiańskiej i Staromiejskiej w Pyrzycach,

- przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

w trybie przetargu nieograniczonego, na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej Sali widowiskowo - sportowej w budynku Domu Kultury przy Placu Wolności w Pyrzycach,

- ogłoszenia konkursu i przyjęcia regulaminu Gminnego Konkursu Wiedzy

o Samorządzie Terytorialnym,

- ogłoszenia naboru na wolne stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Mielęcinie,

- zatwierdzenia do arkusza organizacyjnego: aneksu nr 3 - Przedszkola Publicznego nr 4 w Pyrzycach, aneksu nr 8 i 9 - Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach, aneksu nr 5 - Szkoły Podstawowej nr 2 w Pyrzycach,

- przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

w trybie przetargu nieograniczonego, na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej tężni solankowej wód głębinowych z Geotermii przy

ul. Ciepłowniczej w Pyrzycach,

- przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego w GCI w Pyrzycach,

- ogłoszenia przetargu i przyjęcia regulaminu - na ogłoszenie ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę gruntu stanowiącego działkę nr 131 o pow. 0,71 ha; położonej w obrębie wsi Mielęcin Gmina Pyrzyce,

- zakładowego planu kont dla Budżetu Gminy Pyrzyce oraz jednostek budżetowych i zakładów budżetowych,

- dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości,

- zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na 2007 rok 2x,

- przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

w trybie przetargu nieograniczonego, na wykonanie przyłącza gazowego i zewnętrznej kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem bezodpływowym do świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowielin, Gmina Pyrzyce,

- przeprowadzenia kontroli w zakresie realizacji dochodów z tytułu czynszu najmu lokali mieszkalnych w Szkole Podstawowej w Okunicy w latach 2006-2007,

- przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

w trybie przetargu nieograniczonego, na wykonanie dokumentacji projektowej kuchni wraz z zapleczem w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Poznańskiej w Pyrzycach,

- przeprowadzenia konkursu na stanowiska dyrektorów: Szkoły Podstawowej

w Okunicy; Przedszkoli Publicznych: Nr 4 w Pyrzycach, Brzeźnie i Żabowie,

- ogłoszenia przetargu i przyjęcia regulaminu - na ogłoszenie ustnego przetargu nieograniczonego na najem gruntu stanowiącego działkę nr 34/5 o pow. 0,4099 ha; położonego w obrębie 2 miasta Pyrzyce, przy ul. Głowackiego,

- upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyrzycach do przeprowadzenia postępowania w sprawie ogłoszenia zamówienia w trybie zapytania o cenę, przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na wykonanie zamówienia publicznego „obsługa bankowa budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyrzycach” oraz podpisania umowy z wybranym bankiem.

  1. Zatwierdziłem:

- protokół nr RG 72241-7/07 z posiedzenia Komisji Przetargowej przeprowadzonego w dniu 31 maja 2007 roku postępowania przetargowego - ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o pow. 33m2 pod garaż, położonej na działce Nr 288 o obrębie Nr 10 miasta Pyrzyce przy ul. Ciepłowniczej,

- protokół nr RG 72241-8/07 z posiedzenia Komisji Przetargowej przeprowadzonego w dniu 31 maja 2007 roku postępowania przetargowego - ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o pow. 20762 m2, na budownictwo usługowe, położonej na działce Nr 30 w obrębie Nr 1 miasta Pyrzyce przy ulicy Stargardzkiej,

- protokół nr RG 72241-9/07 z posiedzenia Komisji Przetargowej przeprowadzonego w dniu 14 czerwca 2007 roku postępowania przetargowego - ustny przetarg nieograniczony na najem gruntu nieruchomości niezabudowanej o pow. 14m2, położonej na działce Nr 144/7 (część) w obrębie - wieś Żabów, oznaczonej w KW 23372,

- protokół nr RG 72241-10/07 z posiedzenia Komisji Przetargowej przeprowadzonego w dniu 14 czerwca postępowania przetargowego - ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej o pow. 0,71 ha na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, położonej na działce Nr 131, w obrębie - wieś Mielęcin, oznaczonej w KW 6995,

- protokół nr RG 3410-9/07 z posiedzenia Komisji Przetargowej przeprowadzonego w dniu 31 maja postępowania przetargowego - przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej kuchni wraz z zapleczem w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Poznańskiej w Pyrzycach,

- protokół nr RG 3410-10/07 z posiedzenia Komisji Przetargowej przeprowadzonego w dniu 31 maja postępowania przetargowego - przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej uzbrojenia terenu pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Lipiańskiej w Pyrzycach,

- protokół nr RG 3410-11/07 z posiedzenia Komisji Przetargowej przeprowadzonego w dniu 31 maja postępowania przetargowego - przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej uzbrojenia terenu pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Staromiejskiej

w Pyrzycach,

- protokół nr RG 3410-12/07 z posiedzenia Komisji Przetargowej przeprowadzonego w dniu 31 maja postępowania przetargowego - przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej sali widowiskowo - kinowej w budynku Domu Kultury przy Placu Wolności w Pyrzycach,

- protokół nr RG 3410-13/07 z posiedzenia Komisji Przetargowej przeprowadzonego w dniu 6 czerwca postępowania przetargowego - przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę tężni solankowej wód głębinowych z Geotermii przy ulicy Ciepłowniczej w Pyrzycach,

- protokół nr RG 3410-14/07 z posiedzenia Komisji Przetargowej przeprowadzonego w dniu 8 czerwca postępowania przetargowego - przetarg nieograniczony na wykonanie przyłącza gazowego i zewnętrznej kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem bezodpływowym do świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowielin Gmina Pyrzyce.

  1. Wydałem decyzje w następujących sprawach:

1.W zakresie umorzeń:

- cztery pozytywne oraz jedna negatywna w sprawie umorzenia podatku od nieruchomości,

- osiem pozytywnych w sprawie umorzenia podatku rolnego,

- pięć pozytywnych w sprawie odroczenia podatku rolnego,

- jedna negatywna w sprawie umorzenia odsetek w podatku rolnym - podatnik wycofał podanie,

2. W sprawie gospodarki komunalnej:

- cztery w sprawie podziału nieruchomości,

- dwie w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność,

- dwanaście o warunkach zabudowy,

- jedna o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

3. W sprawie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

- jedno zezwolenie na jednorazową sprzedaż,

4. W sprawie wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej:

- piętnaście decyzji,

5. W zakresie spraw administracyjnych:

- siedem o wymeldowaniu z pobytu stałego,

- jedno umorzone postępowanie w sprawie wymeldowania z pobytu stałego,

- dwie o odmowie wymeldowania z pobytu stałego.

Pyrzyce, dnia 25 czerwca 2007 roku

Sporządziła: Justyna Król

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 27-11-2007 11:02:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Łuszczyk 14-11-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 27-11-2007 11:02:36