Informacja nr 8 z bieżącej działalności Burmistrza Pyrzyc od dnia 16 czerwca do 15 lipca 2007 roku.


Informacja nr 8 z bieżącej działalności Burmistrza Pyrzyc

od dnia 16 czerwca do 15 lipca 2007 roku.

  1. Wniosłem pod obrady Rady Miejskiej projekty uchwał w następujących sprawach:

- nadania Statutu Ośrodkowi Sportu i  Rekreacji w Pyrzycach,

- zmiany Statutu Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej,

- stypendiów sportowych,

- opłaty targowej,

- zmiany budżetu gminy na rok 2007,

- przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pyrzyce,

- przystąpienia do   zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu   6,9 i 13 w Pyrzycach,

-przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, terenu położonego w obrębie geodezyjnym nr 4, nr 7 i nr 12

w Pyrzycach,

  

- sprzedaży działki numer 108 położonej w obrębie 8 miasta Pyrzyce,

- nabycia w zamian za zobowiązania zabudowanej nieruchomości,

- nabycia nieruchomości - prawa własności lokali mieszkalnych oraz urządzeń infrastruktury technicznej wraz z prawem użytkowania wieczystego przynależnego do nich gruntu, położonych przy ul. Dworcowej w Pyrzycach od PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Szczecinie na rzecz Gminy Pyrzyce,

  1. Wydałem Zarządzenia w następujących sprawach:

- zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pyrzycach,

- zatwierdzenia aneksu nr 10 do arkusza organizacyjnego Publicznego Gimnazjum

w Pyrzycach,

- przeprowadzenia konkursu na stanowiska dyrektorów: Szkoły Podstawowej

w Mielęcinie i Okunicy oraz Przedszkola Publicznego Nr 4 w Pyrzycach, Przedszkola Publicznego w Brzezinie i Żabowie

- przeprowadzenia kontroli w zakresie rozliczenia dotacji otrzymanej z budżetu gminy w 2006 roku oraz dochodzenia należności Wydawnictwa „Gazeta Ziemi Pyrzyckiej”,

- zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na 2007 rok - 2x,

- przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

w trybie przetargu nieograniczonego, na wykonanie przyłącza gazowego i zewnętrznej kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem bezodpływowym do świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowielin, Gmina Pyrzyce”,

- przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego w Szkole Podstawowej w Brzesku, w zakresie księgozbioru,

- ogłoszenia naboru na wolne stanowisko Inspektora w Wydziale Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Pyrzycach,

- przyjęcia Regulaminu Premiowania Pracowników Urzędu Miejskiego w Pyrzycach zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi,

- odwołania przetargu nieograniczonego z dnia 05 lipca 2007r. na najem gruntu stanowiącego działkę nr 34/5 o pow. 0,4099 ha; położonego w obrębie 2 miasta Pyrzyce, przy ul. Głowackiego,

- przyjęcia regulaminu konkursu „Najładniejsze otoczenie - 2007”,

- przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

w trybie przetargu nieograniczonego, na „wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kubaturowej tężni solankowej wód głębinowych z Geotermii przy ul. Ciepłowniczej w Pyrzycach,

- zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Przedszkola Publicznego Nr 3 i Nr 4

w Pyrzycach, Przedszkola Publicznego w Żabowie i Brzezinie, Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach, Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pyrzycach, Szkoły Podstawowej w Brzesku i Żabowie na rok szkolny 2007/2008,

- przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

w trybie przetargu nieograniczonego, na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na naprawie dachu hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Pyrzycach,

- informowania o działaniu Burmistrza Pyrzyc poprzez wydawanie Biuletynu CZAS PYRZYC,

  1. Zatwierdziłem:

- protokół nr RG 3410-15/07 z posiedzenia Komisji Przetargowej przeprowadzonego w dniu 21 czerwca 2007r. postępowania przetargowego - przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej uzbrojenia terenu pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Staromiejskiej w Pyrzycach,

- protokół nr RG 3410-16/07 z posiedzenia Komisji Przetargowej przeprowadzonego w dniu 21 czerwca 2007r. postępowania przetargowego - przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej kuchni wraz z zapleczem w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2, przy

ul. Poznańskiej w Pyrzycach,

  1. Wydałem decyzje w następujących sprawach:

1.W zakresie umorzeń:

- sześć pozytywnych w sprawie umorzenia podatku rolnego,

- jedna pozytywnych w sprawie odroczenia podatku rolnego,

- jedna pozytywna w sprawie umorzenia podatku od śr. transportowych,

2. W sprawie gospodarki komunalnej:

- cztery w sprawie podziału nieruchomości,

- trzy w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność,

- dziesięć o warunkach zabudowy,

3. W sprawie wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej:

- dziewięć decyzji,

4. W sprawie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

- jedenaście zezwoleń,

5. W zakresie spraw administracyjnych:

- jedna o odmowie wymeldowania z pobytu stałego.

  1. Realizacja wniosków przyjętych przez Radę Miejską:

- wniosek o uwzględnienie w miarę możliwości w roku bieżącym, jeśli nie to w latach następnych, konieczności organizowania półkolonii we wszystkich szkołach podstawowych naszej Gminy - w dniu 17 lipca br. wpłynęło do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pyrzycach pismo EKSiZ 0717-5/07, dotyczące powyższego wniosku.

- wniosek Komisji Edukacji, która zwraca się z prośbą do Burmistrza Pyrzyc o przekazanie jak najszybciej informacji, jak została podzielona kwota 400.000 zł na remonty szkół w 2007 r. - pismo dotyczące powyższego wniosku, zostanie złożone w Biurze Rady w dniu 23 lipca br.

- wniosek Konisji Edukacji, która wnioskuje o przekazanie informacji dotyczącej zrealizowanych i planowanych remontów w szkołach w 2007 r. wraz z montażem finansowym - pismo dotyczące powyższego wniosku, zostanie złożone w Biurze Rady w dniu 23 lipca br.

- wniosek Komisji Edukacji, która wnioskuje o podjęcie działań przez organ prowadzący w porozumieniu z Dyrektorami szkół, w celu rozwiązania problemów związanych z sytuacją kadrową nauczycieli języków obcych, szczególnie w Publicznym Gimnazjum - w dniu 18 lipca br. wpłynęło do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pyrzycach pismo EKSiZ 0065-08/07, dotyczące powyższego wniosku.

- wniosek Komisji Edukacji, która wnioskuje o uzupełnienie przedłożonego materiału, o informacje dotyczące awansu zawodowego nauczycieli - w dniu 18 lipca br. wpłynęło do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pyrzycach pismo EKSiZ 0065-06/07, dotyczące powyższego wniosku.

- zmiana w planie pracy Komisji Edukacji, która zwraca się z prośbą o przeniesienie tematu „Wyniki pracy szkół w roku szkolnym 2006/2007 ze szczególnym uwzględnieniem egzaminów zewnętrznych oraz efektów zajęć pozalekcyjnych” na miesiąc sierpień - zgodnie z przyjętym wnioskiem Komisji Edukacji, informację na temat „Wyników pracy szkół w roku szkolnym 2006/2007 ze szczególnym uwzględnieniem egzaminów zewnętrznych oraz efektów zajęć pozalekcyjnych”, Komisja otrzyma przed planowanym posiedzeniem w miesiącu sierpniu.

Pyrzyce, dnia 20 lipca 2007 roku

Sporządziła: Justyna Król

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 27-11-2007 11:02:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Łuszczyk 14-11-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 27-11-2007 11:02:55