Informacja nr 9 z bieżącej działalności Burmistrza Pyrzyc od dnia 16 lipca do 15 września 2007 roku.


Informacja nr 9 z bieżącej działalności Burmistrza Pyrzyc

od dnia 16 lipca do 15 września 2007 roku.

  1. Wniosłem pod obrady Rady Miejskiej projekty uchwał w następujących sprawach:

- opłaty targowej,

- zmian w Statucie Gminy Pyrzyce,

- nadania Statutu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Pyrzycach,

- zmiany Statutu Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej,

- stypendiów sportowych,

- zaliczenia do kategorii dróg gminnych dróg na terenie gminy Pyrzyce,

- określenia warunków udzielenia pomocy de minimis dla przedsiębiorców w zakresie zwolnień w podatku od nieruchomości,

- o zmianie uchwały w sprawie poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,

- zmiany budżetu i w budżecie gminy na rok 2007,

- zatwierdzenia zmiany wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2007r,

- zmiany do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Pyrzyce na lata 2007 - 2013,

- nieodpłatnego przejęcia nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 248/15 o pow. 0,7771 ha, położonej w obrębie geodezyjnym

nr 9 m. Pyrzyce,

- sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości na rzecz najemców,

- nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Pyrzyce,

- nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Pyrzyce,

- nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Pyrzyce,

- dzierżawy gruntu stanowiącego własność gminy Pyrzyce,

- zawarcia porozumienia z miastem Szczecin na powierzenie zadania z zakresu profilaktyki osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu,

- rozpatrzenia skargi Pana Krzysztofa Oszczyka Sołtysa Giżyna na działalność Burmistrza Pyrzyc w sprawie unieważnienia uchwały Rady Sołeckiej.

  1. Wydałem Zarządzenia w następujących sprawach:

- ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie dzieciom i uczniom na zakup podręczników i jednolitego stroju.

- ogłoszenia przetargu i przyjęcia regulaminu na ustny przetarg nieograniczony na najem gruntu o pow. 18,00 m2 z części działki nr 75/4 położonej w obrębie 10 m Pyrzyce, przy ul. Ciepłowniczej, z przeznaczeniem pod postawienie garażu blaszanego.

- przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę basenu odkrytego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Basenowej w Pyrzycach.

- zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na 2007 rok. x 6

- przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach - Kasa.

- ogłoszenia postępowania w sprawie zlecenia obsługi prawnej.

- przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach - Kasa.

- powierzenia pełnienia funkcji dyrektora Szkoły Podstawowej w Okunicy Pani Wandzie Michalak.

- powierzenia pełnienia funkcji dyrektora Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pyrzycach Panu Marianowi Pihanowi.

- powierzenia pełnienia funkcji dyrektora Przedszkola Publicznego w Brzeźnie Pani Elżbiecie Kępce.

- powierzenia pełnienia funkcji dyrektora Przedszkola Publicznego w Żabowie Pani Irenie Olech.

- powierzenia pełnienia funkcji dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brzesku Pani Małgorzacie Jasion.

- ogłoszenia przetargu i przyjęcia regulaminu na ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własnośc Gminy Pyrzyce, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: nr 288 o powierzchni 33 m2 obrębu nr 10 miasta Pyrzyce, nr 30 o powierzchni 20162 m2 obrębu nr 1 miasta Pyrzyce.

- zarządzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Krzemlin.

- przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach - Kasa.

- powierzenia pełnienia funkcji dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 4 w Pyrzycach Pani Sabinie Domańskiej.

- powierzenia pełnienia funkcji dyrektora Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Mielęcinie Pani Grażynie Steckiej.

- przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na naprawie dachu hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Pyrzycach.

- ogłoszenia naboru na wolne stanowisko Mł. Referenta w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach - Kancelaria Burmistrza.

- zmiany zarządzenia nr 20/03 Burmistrza Pyrzyc z dnia 06 lutego 2003 roku w sprawie powołania Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pyrzycach, zmienionym zarządzeniem nr 309/04 Burmistrza Pyrzyc z dnia 15 października 2004 roku oraz zarządzeniem nr 354/05 Burmistrza Pyrzyc z dnia 24 stycznia 2005 roku.

- przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego w Szkole Podstawowej w Okunicy w zakresie: środki trwałe, wyposażenie, dokumentacja.

- zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Okunicy na rok szkolny 2007/2008.

- zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Mielęcinie na rok Szkolny 2007/2008.

- powołania Zespołu ds. Odnowy Wsi.

- zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Pyrzyckiej Szkoły Muzycznej I stopnia w Pyrzycach na rok szkolny 2007/2008.

- ogłoszenia drugiego naboru na wolne stanowisko Mł. Referenta w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach - Kancelaria Burmistrza Pyrzyc.

- przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego w Radzie Sołeckiej w Krzemlinie.

- przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na „Wykonanie przebudowy ulicy Gabriela Narutowicza w Pyrzycach: etap II - jezdnia”.

  1. Zatwierdziłem:

- protokół nr RG72241-11/07 z posiedzenia Komisji Przetargowej przeprowadzonego w dniu 31 lipca 2007r.postępowania przetargowego- przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntu o powierzchni 361,00 m2, działka nr 188/13 obręb wsi Okunica, Gmina Pyrzyce.

- protokół nr RG72241-12/07 z posiedzenia Komisji Przetargowej przeprowadzonego w dniu 31 lipca 2007r.postępowania przetargowego- przetarg ustny nieograniczony na najem gruntu o powierzchni 18 m2 , w obrębie Nr 10 miasta Pyrzyce przy ul. Ciepłowniczej pod garaż.

- protokół nr RG72241-13/07 z posiedzenia Komisji Przetargowej przeprowadzonego w dniu 13 września 2007r.postępowania przetargowego- przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości o powierzchni 20162 m2 działka Nr 30 w obrębie Nr 1 miasta Pyrzyce.

- protokół nr RG72241-14/07 z posiedzenia Komisji Przetargowej przeprowadzonego w dniu 13 września 2007r.postępowania przetargowego- przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o powierzchni 33 m2 w obrębie Nr 10 miasta Pyrzyce przy ul. Ciepłowniczej pod garaż.

- protokół nr RG73410-17/07 z posiedzenia Komisji Przetargowej przeprowadzonego w dniu 17 lipca 2007r.postępowania przetargowego- przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę kubaturowej tężni solankowej wód głębinowych z Geotermii przy ul. Ciepłowniczej w Pyrzycach.

- protokół nr RG73410-18/07 z posiedzenia Komisji Przetargowej przeprowadzonego w dniu 24 lipca 2007r.postępowania przetargowego- przetarg nieograniczony na wykonanie przyłącza gazowego / zewnętrznej kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem bezodpływowym do świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowielin, Gmina Pyrzyce.

- protokół nr RG73410-19/07 z posiedzenia Komisji Przetargowej przeprowadzonego w dniu 31 lipca 2007r.postępowania przetargowego- przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na naprawie dachu na Hali Widowiskowo - Sportowej przy Szkole Podstawowej Nr2 w Pyrzycach.

- protokół nr RG73410-20/07 z posiedzenia Komisji Przetargowej przeprowadzonego w dniu 31 lipca 2007r.postępowania przetargowego- przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę basenu odkrytego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Basenowej w Pyrzycach.

IV. Wydałem decyzje w następujących sprawach:

1.W zakresie umorzeń:

- trzy pozytywne oraz jedna negatywną w sprawie umorzenia podatku rolnego,

- jedną pozytywną oraz trzy negatywne w sprawie odroczenia podatku od nieruchomości,

2. W sprawie gospodarki komunalnej:

- dwie w sprawie podziału nieruchomości,

- osiem w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność,

- dwadzieścia dwie o warunkach zabudowy,

- pięć o inwestycji celu publicznego.

3. W sprawie wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej:

- siedemnaście decyzji,

4. W sprawie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

- cztery zezwolenia,

5. W zakresie spraw administracyjnych:

- cztery decyzje o wymeldowaniu,

- trzy umorzenia postępowania o wymeldowaniu.

  1. Realizacja wniosków przyjętych przez Radę Miejską:

- wniosek o zobowiązanie Burmistrza Pyrzyc do przygotowania pod obrady sesji Rady Miejskiej w miesiącu październiku 2007 r. wnikliwej analizy ekonomiczno- finansowej, ewentualnych proponowanych rozwiązań i koncepcji dalszego funkcjonowania Spółki PPK wraz ze stosownymi projektami uchwał w tym zakresie.- w dniu 14 września br. wpłynęło do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pyrzycach pismo GKŚiR dotyczące powyższego wniosku.

- wniosek o zobowiązanie Burmistrza Pyrzyc w terminie do sesji w miesiącu październiku 2007 r. do przedstawienia propozycji mających na celu uzdrowienie sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki PPM. Zdaniem Komisji bardzo zła sytuacja finansowa jednostki zmusza organ wykonujący uprawnienia właściciela (Burmistrza Pyrzyc) do podjęcia radykalnych decyzji w terminie do sesji w miesiącu październiku 2007 r., dających możliwości zażegnania kryzysu, a tym samym dalszego istnienia Spółki. Radni oczekują przedstawienia stosownych propozycji i projektów uchwał w tym względzie. - w dniu 14 września br. wpłynęło do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pyrzycach pismo GKŚiR dotyczące powyższego wniosku.

- wniosek K. Rewizyjnej, która biorąc pod uwagę szczególnie trudną sytuację skarżącej, P. Urszuli Słabowskiej, zwraca się do Burmistrza Pyrzyc i pracowników Urzędu Miejskiego o udzielenie dalszej, możliwej pomocy mającej na celu doprowadzenie do załatwienia sprawy skarżącej.- w dniu 14 września br. wpłynęło do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pyrzycach pismo GKŚiR dotyczące powyższego wniosku.

Pyrzyce, dnia 19 września 2007 roku

Sporządziła: Beata Czarniewska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 27-11-2007 11:03:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Łuszczyk 14-11-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 27-11-2007 11:03:19