Informacja nr 10 z bieżącej działalności Burmistrza Pyrzyc od dnia 16 września do 15 października 2007 roku.


Informacja nr 10 z bieżącej działalności Burmistrza Pyrzyc

od dnia 16 września do 15 października 2007 roku.

  1. Wniosłem pod obrady Rady Miejskiej projekty uchwał w następujących sprawach:

- obchodów 745 lecia nadania Pyrzycom praw miejskich,

- przyjęcia Planu Odnowy i Rozwoju Miejscowości Giżyn na lata 2007 - 2013,

- zmiany budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2007,

- opłaty targowej,

- zatwierdzenia zmian wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w 2007 roku,

- opłaty za żywienie oraz świadczenia usług edukacyjno - wychowawczych w przedszkolach Gminy Pyrzyce,

- ustalenia sieci przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,

- udzielenia dotacji na prace restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru,

- podjęcia wspólnych działań na rzecz rozwoju Gminy Pyrzyce i Gminy Przelewice,

- zmiany do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Pyrzyce na lata 2007 - 2013,

-sprzedaży nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie geodezyjnym nr 10 m. Pyrzyce, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 126/13, 126/14, 126/15, 126/16, 126/17 oraz wyrażenia zgody na obciążenie działki nr 126/12,

- nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Pyrzyce,

- dzierżawy gruntu stanowiącego własność Gminy Pyrzyce,

- przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pyrzyce,

  1. Wydałem Zarządzenia w następujących sprawach:

- ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: nr 288 o pow. 33m2 obrębu nr 10 miasta Pyrzyce, nr 30 o pow. 20162 m2 obrębu nr 1 miasta Pyrzyce,

- ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 64/2 o pow. 60m2 obrębu Ryszewko,

- zmiany arkusza organizacyjnego: Szkoły Podstawowej w: Okunicy,

Mielęcinie, Żabowie i Brzesku oraz Publicznego Gimnazjum

w Pyrzycach na rok szkolny 2007/2008,

- powołania Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1, nr 2 , nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7 i nr 14 w Pyrzycach oraz nr 8 w Krzemlinie, nr 9 w Mielęcinie, nr 10 w Brzesku, nr 11 w Żabowie, nr 12 w Ryszewku i nr 13 w Okunicy,

- zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na 2007 rok,

- zmiany wysokości odpłatności za korzystanie z obiektów sportowych, administrowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pyrzycach,

- umorzenia zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy zakupie lokalu komunalnego - 2x,

- „Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych”,

- zmiany arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pyrzycach - 2x

- zmian w budżecie Gminy Pyrzyce na 2007 rok,

  1. Zatwierdziłem:

- protokół nr RG 3410-22/07 z posiedzenia Komisji Przetargowej przeprowadzonego w dniu 9 października 2007r.postępowania przetargowego- przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy ulicy Gabriela Narutowicza w Pyrzycach, etap II - jezdnia.

IV. Wydałem decyzje w następujących sprawach:

1.W zakresie umorzeń:

- jedna pozytywna w sprawie umorzenia podatku od nieruchomości,

- jedna pozytywna oraz pięć negatywnych w sprawie umorzenia podatku rolnego,

- jedna negatywna w sprawie odroczenia podatku rolnego,

- jedna pozytywna w sprawie umorzenia odsetek w podatku rolnym.

2. W sprawie gospodarki komunalnej:

- jedna w sprawie podziału nieruchomości,

- dwanaście o warunkach zabudowy.

3. W sprawie wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej:

- dziesięć decyzji.

4. W sprawie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

- trzy zezwolenia.

5. W zakresie spraw administracyjnych:

- dwie decyzje o wymeldowaniu.

  1. Realizacja wniosków przyjętych przez Radę Miejską:

- Rada przyjęła wniosek Komisji Budżetu o wyprowadzenie z porządku obrad Sesji Rady Miejskiej projektu uchwały w sprawie opłaty targowej i przeprowadzenie dokładnej analizy stawek i ponowne przedłożenie ww. projektu na następne posiedzenie Sesji Rady Miejskiej - projekt uchwały został przedłożony Wysokiej Radzie.

- Rada przyjęła wniosek Komisji Edukacji o utworzenie rezerwy celowej na usuwanie skutków katastrof i klęsk żywiołowych - w 2008 roku zostanie utworzona rezerwa celowa na usuwanie ww. skutków.

- Rada przyjęła wniosek Komisji Edukacji o podjecie działań mających na celu rozwój monitoringu, który w dużym stopniu eliminuje wandalizm oraz ilość popełnianych przestępstw na terenie miasta Pyrzyce - w chwili obecnej jest zamontowanych dziewięć kamer na terenie naszego miasta. Na wniosek Komisji Burmistrz przeanalizuje wniosek w oparciu o dane od Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Pyrzycach.

- Rada przyjęła wniosek Komisji Edukacji o wycofanie z porządku obrad Sesji Rady Miejskiej projektu uchwały w sprawie stypendiów sportowych. Komisja doszukała się pewnych nieścisłości w projekcie i na wniosek Pani Burmistrz zdecydowała, że projekt ten zostanie dopracowany w trybie roboczym i ponownie wróci pod obrady Komisji w najbliższym terminie - po dopracowaniu projekt uchwały wrócił ponownie pod obrady Sesji Rady Miejskiej.

- Rada przyjęła wniosek, aby punktem wyjścia do zmian w sieci przedszkoli była wszechstronna, rzetelna analiza demograficzna skorelowana z miejscem zamieszkania przyszłych przedszkolaków - w dniu 16 października br. wpłynęło do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pyrzycach pismo EKSiZ -9/07, zgodnie z sugestią Przewodniczącego Komisji Edukacji.

- Rada przyjęła wniosek Radnego R. Grzesiaka, aby Pan Burmistrz rozeznał temat Funduszu Poręczeń Kredytowych i sprawdził, czy warto w to wejść i czy warto, aby Gmina Pyrzyce stała się jednym z udziałowców tego Funduszu - Pan Burmistrz nawiązał kontakt z Prezesem Zarządu Funduszu Poręczeń Kredytowych Krzysztofem Furmańczykiem i jest w trakcie prowadzenia rozmów na powyższy temat.

Pyrzyce, dnia 22 października 2007r.

Sporządziła:

Justyna Król

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 27-11-2007 11:03:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Łuszczyk 14-11-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 27-11-2007 11:03:44