Informacja nr 11 z bieżącej działalności Burmistrza Pyrzyc od dnia 16 października do 15 listopada 2007 roku.


Informacja nr 11 z bieżącej działalności Burmistrza Pyrzyc

od dnia 16 października do 15 listopada 2007 roku.

 1. Wniosłem pod obrady Rady Miejskiej projekty uchwał

w następujących sprawach:

 • Powiadomienia o obowiązku przedłożenia Radzie Miejskiej w Pyrzycach oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami.

 • Określenia stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od tego podatku.

 • Ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów oraz poboru tej opłaty.

 • Obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

 • Określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych ciążących na osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz zwolnień od tego podatku.

 • Udzielenia pomocy finansowej dla PPK Sp. z o.o. Pyrzyce.

 • Zmiany w budżecie Gminy na rok 2007.

 • Zmiany przeznaczenia celu darowizny.

 • Zwrotu darowanej nieruchomości.

 • Uchwalenia uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości zabudowanej, położonej na działce 336/4 w obr. 9 m. Pyrzyce.

 • Wydzierżawienia gruntu na okres 10 lat.

 • Zatwierdzenia zmiany treści zadania określonego w Uchwale Nr VII/36/07 Rady Miasta w Pyrzycach w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2007 roku.

 • Przyjęcia Planu Odnowy i Rozwoju Miejscowości Letnin, Mielęcin, Turze, Stróżewo, Obromino, Rzepnowo, Pstrowice, Ryszewko, Brzezin na lata 2007-2013.

 • Zmiany uchwały w sprawie poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 1. Wydałem Zarządzenia w następujących sprawach:

 • Zmiany zarządzenia w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 8 w Krzemlinie, Nr 9 w Mielęcinie, Nr 14 w Pyrzycach.

 • Przeprowadzenia kontroli w zakresie wykorzystywania pojazdu służbowego do celów prywatnych w Publicznym Gimnazjum w Pyrzycach.

 • Ogłoszenia przetargu i przyjęcia regulaminu na najem gruntu stanowiącego działkę nr 34/5 położonego w obrębie 2 miasta Pyrzyce.

 • Zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2007 roku.

 • Zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacyjnego Przedszkola Publicznego Nr 3 w Pyrzycach oraz Przedszkola Publicznego Nr 4 w Pyrzycach.

 • Powołania składu Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

 • Przyjęcia Regulaminu Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

 • Przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego w Świetlicy Wiejskiej w Letninie oraz w Świetlicy Wiejskiej w Brzesku.

 • Odwołania Dyrektora Pyrzyckiego Domu Kultury w Pyrzycach.

 • Powierzenia obowiązków dyrektora Pyrzyckiego Domu Kultury w Pyrzycach.

 • Zmian budżetu i w budżecie gminy Pyrzyce na rok 2007.

 • Powołania składu osobowego Pyrzyckiej Rady Oświatowej.

 • Ogłoszenia drugiego przetargu i przyjęcia regulaminu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 64/2 obrębu Ryszewko.

 • Zmian budżetu i w budżecie gminy Pyrzyce na rok 2007.

 • Ogłoszenia przetargu i przyjęcia regulaminu na najem gruntu o pow. 6,00 m2 z części działki nr 167/2 położonej w obrębie 8 miasta Pyrzyce.

 • Ogłoszenia czwartego przetargu i przyjęcia regulaminu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 30 obręb nr 1 miasta Pyrzyce.

 1. Zatwierdziłem:

 • Protokół nr RG 72241-15/07 z posiedzenia Komisji Przetargowej przeprowadzonego w dniu 26.10.2007. sporządzony na okoliczność przeprowadzonego postępowania przetargowego- ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej o pow. 60 m2 zabudowanej budynkiem gospodarczym położonym na działce nr 64/2 w obrębie Ryszewko.

 • Protokół nr RG72241-16/07 z posiedzenia Komisji Przetargowej przeprowadzonego w dniu 26.10.2007. sporządzony na okoliczność przeprowadzonego przetargowego postępowania- ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o pow. 20162 m2 położonego na działce nr 30 w obrębie nr 1 miasta Pyrzyce przy ul. Stargardzkiej.

 • Protokół nr RG 72241-17/07 z posiedzenia Komisji Przetargowej przeprowadzonego w dniu 26.10.2007. sporządzony na okoliczność przeprowadzonego postępowania przetargowego- ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o pow. 33 m2 niezabudowanej położonej na działce nr 288w obrębie Nr 10 miasta Pyrzyce przy ul. Ciepłowniczej.

 • Protokół nr RG 72241/18/07 z posiedzenia Komisji Przetargowej przeprowadzonego w dniu 08.11.2007. sporządzony na okoliczność przeprowadzonego postępowania przetargowego - ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości zabudowanej o pow. 0,4099 ha zabudowanej budynkiem gospodarczym położonym na działce nr 34/5 w obrębie Nr 2 miasta Pyrzyce przy ul. Głowackiego.

IV. Wydałem decyzje w następujących sprawach:

1.W zakresie umorzeń:

 • Jedna pozytywna oraz dwie negatywne decyzje w sprawie umorzenia podatku od nieruchomości.

 • Dwie pozytywne oraz dwie negatywne decyzje w sprawie umorzenia podatku rolnego.

2. W sprawie gospodarki komunalnej:

 • 3 pozytywne oraz 3 odmowne decyzje o warunkach zabudowy.

3. W sprawie wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej:

 • Szesnaście decyzji w sprawie wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej.

4. W sprawie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

 • Trzy zezwolenia.

5. W zakresie spraw administracyjnych:

 • Trzy decyzje o wpisaniu do stałego rejestru wyborców.

 1. Realizacja wniosków przyjętych przez Radę Miejską:

  • Rada przyjęła wniosek Komisji Rolnictwa i Ekologii o sporządzenie wieloletniego planu inwestycyjnego i remontowego dla dróg gminnych -

Realizacja: Wieloletni plan inwestycyjny jest w trakcie opracowywania i zostanie przedłożony Wysokiej Radzie po uchwaleniu budżetu na rok 2008r.

  • Rada przyjęła opinię Komisji Budżetu o następującej treści: „Komisja Budżetu opiniuje projekt uchwały pozytywnie pod warunkiem realizacji obchodów 745-lecia nadania Pyrzycom praw miejskich w ramach programu Interreg 3A- F1. w przeciwnym wypadku nie wyraża zgody na uruchomienie dodatkowych środków z budżetu Gminy.”

Realizacja: W trakcie realizacji.

  • Rada przyjęła wniosek przewodniczącego RM o odroczenie podjęcia decyzji do projektu uchwały w sprawie podjęcia wspólnych działań na rzecz rozwoju Gminy Pyrzyce i Gminy Przelewice (druk nr 161/070 i przygotowanie merytorycznych uzgodnień przez Burmistrza Pyrzyc i Wójta Przelewic na posiedzenie sesji RM w miesiącu listopadzie.

Realizacja: W dniu 21 i 22listopada br. uczestniczyć będę w Posiedzeniach Stałych Komisji Rady Gminy Przelewice, tematem, których będzie m.in.:podjęcie wspólnych działań na rzecz rozwoju Gminy Pyrzyce i Gminy Przelewice

  • Rada przyjęła wniosek Komisji Edukacji, aby raz w tygodniu zabezpieczyć odwozy uczniów w celu umożliwienia im udziału w zajęciach pozalekcyjnych w tych jednostkach, w których istnieje taka potrzeba. Dyrektorzy szkół, bazując na uzyskanych wynikach zajęć pozalekcyjnych, winni odważniej wnioskować o limit godzin na te zajęcia w arkuszach organizacyjnych.

Realizacja: Wystosowałem pismo do dyrektorów szkół podstawowych, Publicznego Gimnazjum oraz Przedszkola Publicznego w Brzezinie z prośbą o odniesienie się do mojej propozycji w sprawie przesunięcia raz w tygodniu o pół godziny czasu odwozu wszystkich uczniów z naszych szkół. Poprosiłem również dyrektorów o wskazanie dnia tygodnia, w którym opóźnione odwozy uczniów umożliwią zrealizowanie największą ilość zajęć pozalekcyjnych. Zmianę taką zaproponowałem wprowadzić po zakończeniu ferii zimowych w bieżącym roku szkolnym.

  • Rada przyjęła wniosek Komisji Rolnictwa i Ekologii, która zobowiązuje Burmistrza Pyrzyc do podjęcia działań w zakresie możliwości wydzielenia płatnych stref parkingowych oraz przedstawienie symulacji kosztów, jak również zysków z tego tytułu. Komisja oczekuje przedłożenia informacji w tym temacie na najbliższe posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ekologii.

Realizacja: W chwili obecnej nie jest wskazane utworzenie płatnych stref z dwóch powodów. Po pierwsze ilość parkingów ogólnodostepnych dla mieszkańców miasta i gminy, jaką posiadamy jest znikoma biorąc pod uwagę intensywny wzrost ilości samochodów, po drugie stan techniczny parkingów w naszym mieście nie upoważnia nas do pobierania opłat za parkowanie. W związku z powyższym najpierw należałoby poprawić jakość parkingów oraz zwiększ ilość miejsc parkingowych.

  • Pismo od rodziny Wróbel i Jabłońskich z prośba o rozwiązanie problemu związanego z dojazdem do domów nr 14 i 15 w Rzepnowie. Prośba Przewodniczącego RM o rozważenie możliwości umieszczenia tego zadania w budżecie roku 2008.

Realizacja: Przyjęto do realizacji. W 2008 r będzie wykonany cząstkowy remont drogi.

  • Pismo od Pana Dariusza Kufla. Prośba Przewodniczącego RM o wyjaśnienie sprawy przez Pana Burmistrza i jeżeli zajdzie taka potrzeba to o interwencję

Realizacja: W trakcie wyjaśniania sprawy oraz jej wyjaśniania.

  • Rada przyjęła wniosek Komisji Budżetu oraz Komisji Rolnictwa i Ekologii, o przygotowanie projektu uchwały mającej na celu systemowe rozwiązanie ustalenia rocznych stawek podatków począwszy od 2009 roku.

Realizacja: Udzielona zostanie odpowiedź.

  • Rada przyjęła wniosek Przewodniczącego Komisji Edukacji w sprawie zasad, założeń polityki kadrowej prowadzonej wobec dyrektorów Pyrzyckiego Domu Kultury oraz jakie koszty powstały w związku z rotacją na tym stanowisku.

Realizacja: udzielona zostanie odpowiedź na piśmie.

  • Rada przyjęła wniosek Burmistrza odnośnie powiększenia parkingu przy PDK.

Realizacja: Przyjęto do realizacji.

Pyrzyce, dnia 19 listopada 2007r.

Sporządziła:

Anna Łuszczyk

5

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 27-11-2007 11:04:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Łuszczyk 14-11-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 27-11-2007 11:04:07