Uchwała Nr Nr XV/98/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 września 2007r.w sprawie określenia warunków udzielenia pomocy de minimis dla przedsiębiorców w zakresie zwolnień w podatku od nieruchomości

Uchylono Uchwałą LI/424/09 z dnia 24 września 2009 roku 

Uchwała Nr Nr XV/98/07

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 27 września 2007r.

 

w sprawie określenia warunków udzielenia pomocy de minimis dla                      przedsiębiorców w zakresie zwolnień w podatku od nieruchomości

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz.327) oraz art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006r. Nr 121, poz.844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847) Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1. 1. Uchwała określa szczegółowe warunki dopuszczalności oraz tryb udzielania pomocy finansowej przedsiębiorcom na inwestycje i tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze gminy Pyrzyce.

  1. Pomoc przedsiębiorcom na podstawie uchwały jest udzielana jako pomoc de minimis zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji Europejskiej Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz.U.WE L Nr 379 z 28.12.2006r.).

  2. Przedsiębiorca może uzyskać pomoc, jeżeli wartość tej pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis, otrzymanej w okresie trzech kolejnych lat podatkowych, nie przekracza kwoty 200 000 euro, a dla działających w sektorze transportu drogowego kwoty 100 000 euro. W przeciwnym wypadku zwolnienie z podatku od nieruchomości nie przysługuje.

  3. Uchwała ma zastosowanie dla przedsiębiorców, realizujących nowe i zakończone inwestycje po 1 stycznia 2007r.

 

§ 2. Ilekroć jest w uchwale mowa o:

  1. przedsiębiorcy - należy przez to rozumieć podmiot prowadzący działalność gospodarczą,

  2. nowo powstałym przedsiębiorcy - należy przez to rozumieć przedsiębiorcę, który rozpoczął działalność, a nie powstał przez przekształcenie bądź połączenie innych przedsiębiorców działających na terenie Gminy Pyrzyce,

  3. nowej inwestycji - należy przez to rozumieć inwestycje związane z utworzeniem, rozbudową lub nabyciem przedsiębiorstwa. Przez rozbudowę rozumie się powiększenie lub modernizację istniejących środków trwałych, tj. grunty, budynki, budowle, maszyny i urządzenia.

 

§ 3.1. Pomoc jest udzielana w formie zwolnienia od podatku od nieruchomości.

2. Pomocy nie udziela się:

1) a) dla podmiotów gospodarczych działających w sektorze rybołóstwa           i  akwakultury, objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 104/2000,

b) dla podmiotów gospodarczych działających w dziedzinie produkcji           podstawowej produktów rolnych wymienionych w załaczniku I do          Traktatu,

c) dla podmiotów gospodarczych działających w dziedzinie przetwarzania          i  wprowadzania do obrotu produktów rolnych wymienionych          w   załączniku I do Traktatu w następujących przypadkach:

- kiedy wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich       produktów zakupionych od producentów surowców lub wprowadzanych       na rynek przez podmioty gospodarcze objęte pomocą,

- kiedy przyznanie pomocy zależy od faktu jej przekazania w części lub       w  całości producentów surowców,

d) na działalność zwiazaną z wywozem do państw trzecich lub państw         członkowskich, tzn. pomocy bezpośrednio związanej z ilością         wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci         dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi         z  prowadzeniem działalności eksportowej,

e) uwarunkowanej pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych w         stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy,

f) przyznawanej przedsiębiorcom działającym w sektorze węglowym         zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu (WE) nr 1407/2002,

g) na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego         przyznawanej podmiotom gospodarczym prowadzącym działalność        zarobkową w zakresie drogowego transportu towarowego,

h) przyznawanej podmiotom gospodarczym znajdującym się w trudnej         sytuacji,

 

2) na inwestycje związane z budową stacji paliw oraz obiektów handlowych      o  powierzchni sprzedaży powyżej 150 m

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 28-11-2007 10:29:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Bogusława Tachasiuk - Michno 28-11-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 08-03-2013 08:00:49