Uchwała Nr XV/99/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 września 2007r. o zmianie uchwały w sprawie poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchylono Uchwałą Nr XXXIII/272/08 z dnia 30 października 2008 roku

Uchwała Nr XV/99/07

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 27 września 2007r.

 

o zmianie uchwały w sprawie poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz.327) art. 6 ust. 12, art. 14 pkt 3 i art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 Nr 216, poz. 1826, z 2005r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484, z 2006r. Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825) w związku z art. 9, art. 28 § 4, art. 31 i art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1. W uchwale Nr XXIX/212/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 listopada 2004r. w sprawie poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso zmienionej uchwałą Nr XLIII/356/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 listopada 2005r. oraz Uchwałą Nr VII/33/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 8 marca 2007r. wprowadza się następujące zmiany:

 

§ 3 otrzymuje brzmienie:

„ § 3.1.

1) Do poboru podatków, o których mowa w § 1 uchwały, wyznacza się inkasentów w osobach:

 

LP.

SOŁTYS - INKASENT

TEREN INKASA

1.

Berdzik Józef

Ryszewo

2.

Cząstka Danuta

Letnin

3.

Grzejszczak Stanisław

Pyrzyce

4.

Hatłas Andrzej

Mechowo

5.

Janeczek Dariusz

Ryszewko

6.

Janowska Krystyna

Brzesko

7.

Kata Stanisław

Pstrowice

8.

Kołodziej Bogumiła

Nowielin

9.

Marszałek Władysław

Turze

10.

Okraska Edward

Obromino

11.

Oszczyk Krzysztof

Giżyn

12.

Pietrzykowski Bogdan

Mielęcin

13.

Budnicka Urszula

Krzemlin

14.

Skawińska Iwona

Stróżewo

15.

Skowronek Adam

Żabów

16.

Szalkiewicz Urszula

Okunica

17.

Terelak Józef

Młyny

18.

Wilgocka Lucyna

Rzepnowo

19.

Wiśniewski Stanisław

Brzezin

20.

Włodarczak Anna

Nieborowo

21.

Wudarczyk Stanisław

Czernice

 

 

2) Inkasentami, na terenie gminy, w zakresie podatku od posiadania psów, są również:

 

1) Pyrzyckie Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe Sp. z o.o. w               Pyrzycach,

2) Spółdzielnia Mieszkaniowa „Słoneczna” w Pyrzycach,

3) Pyrzycka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Pyrzycach,

4) Zarządy Wspólnot Mieszkaniowych,

5) Zakładowe administracje domów mieszkalnych,

6) Spółdzielnia Mieszkaniowa „Świt” w Żabowie,

7) Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” w Krzemlinie.

 

 

3) Na terenie miasta Pyrzyce inkasentem w zakresie opłaty targowej jest Maciej Herman.

 

 

2. W przypadku niemożności wykonywania obowiązku inkasenta przez wyżej wymienione podmioty Burmistrz Pyrzyc wskaże inną osobę niż wyżej wymienione”.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

Przewodniczący Rady

 

Andrzej Gumowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 28-11-2007 10:29:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Bogusława Tachasiuk - Michno 28-11-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 08-03-2013 08:01:44