Uchwała Nr XV/102/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 września 2007r. w sprawie zatwierdzenia zmiany wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2007 roku


Uchwała Nr XV/102/07

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 27 września 2007r.

w sprawie zatwierdzenia zmiany wydatków Gminnego Funduszu Ochrony                    Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2007 roku

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz.327) oraz art.420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2006r. Nr 129, poz.902 ze zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w sposób następujący: w Dziale 900 Rozdziale 90011 § 4300 nastąpi przesunięcie środków finansowych z zadań: „opieka nad rannymi dzikimi ptakami” w kwocie 1.000,00 złotych oraz „usuwanie dzikich wysypisk na działkach komunalnych” w kwocie 700,00 złotych, na zadanie „opieka nad bezdomnymi zwierzętami” tj. w kwocie 1.700,00 złotych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

Przewodniczący Rady

Andrzej Gumowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 28-11-2007 10:35:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Bogusława Tachasiuk - Michno 28-11-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 28-11-2007 10:35:46