Uchwała Nr XV/106/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 września 2007r. w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Pyrzyce


Uchwała Nr XV/106/07

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 27 września 2007r.

w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Pyrzyce

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 2 i pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz.327) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Pyrzyce od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie nieruchomości nie zabudowanej, położonej w obrębie Rzepnowo gmina Pyrzyce, oznaczonej nr 166/2 o pow. 0,3282 ha i podjęcia działań zmierzających do realizacji inwestycji infrastruktury służącej wykonywaniu zadań własnych gminy.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady

Andrzej Gumowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 28-11-2007 10:38:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Bogusława Tachasiuk - Michno 28-11-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 28-11-2007 10:38:17