Uchwała Nr XV/110/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 września 2007r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Krzysztofa Oszczyka, Sołtysa Giżyna na działalność Burmistrza Pyrzyc w sprawie unieważnienia uchwały Rady Sołeckiej


Uchwała Nr XV/110/07

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 27 września 2007r.

w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Krzysztofa Oszczyka, Sołtysa Giżyna na                  działalność Burmistrza Pyrzyc w sprawie unieważnienia uchwały Rady                   Sołeckiej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz.327) po rozpatrzeniu skargi Pana Krzysztofa Oszczyka, Sołtysa Giżyna na działalność Burmistrza Pyrzyc, Rada Miejska w Pyrzycach uchwala, co następuje:

§ 1. Uznaje skargę za niezasadną w przedmiocie uchylenia przez Burmistrza Pyrzyc Uchwały Rady Sołeckiej Nr 4 w Giżynie w sprawie budowy świetlicy wiejskiej w Giżynie z przyczyn szczegółowo określonych w uzasadnieniu stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady do zawiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia skargi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Andrzej Gumowski

Uzasadnienie

Burmistrz uchylił uchwałę Rady Sołeckiej Nr 4/07 z dnia 20 maja 2007r. w sprawie budowy świetlicy, jako niezgodną z prawem w związku z tym, iż uchwała ta winna być uchwałą Zebrania Wiejskiego, a nie uchwałą Rady Sołeckiej. Ponadto powodem uchylenia uchwały był w ocenie Burmistrza niewłaściwy sposób głosowania podważony przez grupę 38 mieszkańców Sołectwa Giżyn, którzy w dniu 23 maja 2007 r. złożyli u Burmistrza Pyrzyc protest z zarzutami odnośnie prawidłowości przeprowadzonego głosowania i wnieśli o uznanie głosowania tajnego za bezzasadne. Burmistrz stwierdził, iż zapisy statutu stanowią, że uchwały zebrania zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. Głosowanie tajne przewidziane jest tylko przy wyborach sołtysa i rady sołeckiej.

Komisja Rewizyjna stwierdza co następuje:

z treści uchylonej Uchwały Rady Sołeckiej Nr 4/07 z dnia 20 maja 2007 r. w sprawie budowy świetlicy jednoznacznie wynika, że powinna to być uchwała Zebrania Wiejskiego, a nie Uchwała Rady Sołeckiej, zatem trudno dopatrzyć się nieprawidłowego działania Burmistrza w kwestii uchylenia tej uchwały. Ponadto zgodnie z § 8 ust. 1 Statutu Sołectwa Giżyn stanowiącego załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIX/304/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 czerwca 2005 r. uchwały zebrania wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, chyba że statut stanowi inaczej. Statut zaś stanowi inaczej tylko w przypadku głosowania nad wyborem Sołtysa i Rady Sołeckiej (§ 24 ust. Statutu Sołectwa Giżyn). Zatem głosowanie powinno odbyć się sposobem jawnym.

Zgodnie z § 36 Statutu Sołectwa Giżyn Burmistrz jeżeli uzna, że uchwały i decyzje organów Sołectwa wykraczają poza zakres przekazanych im kompetencji lub są sprzeczne z prawem, wstrzymuje ich realizację lub składa odpowiednie oświadczenie woli albo podejmuje inne niezbędne działania.

Biorąc powyższe pod uwagę Komisja Rewizyjna nie dopatrzyła się bezprawnego działania Burmistrza Pyrzyc w przedmiocie skargi i tym samym nie uznaje skargi za zasadną.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 28-11-2007 10:48:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Bogusława Tachasiuk - Michno 28-11-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 28-11-2007 10:48:32