Uchwała Nr XVI/113/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 października 2007r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Pyrzyce


Uchwała Nr XVI/113/07

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 25 października 2007r.

w sprawie zmian w Statucie Gminy Pyrzyce

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz.327) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do Uchwały Nr X/74/03 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 maja 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pyrzyce dokonuje się następujących zmian:

 1. W § 7 dodaje się ust.6 i 7 w brzmieniu:

„ 6. Osobom szczególnie zasłużonym dla Gminy Rada Miejska może nadać:

 1. Honorowe Obywatelstwo Gminy Pyrzyce,

 2. tytuł „Honorowy Sołtys”.

7. Tryb przyznawania i wręczania wyróżnienia:

 1. godności „Honorowego Obywatelstwa Gminy Pyrzyce” - reguluje odrębna uchwała Rady,

 2. tytułu „Honorowy Sołtys” - reguluje Regulamin stanowiący załącznik Nr 3 do Statutu Gminy Pyrzyce”.

2. W § 29 ust. 4:

 1. pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) informację kwartalną Przewodniczącego Rady składaną na pierwszej sesji po upływie kwartału, „

 2. w pkt 3 po wyrazie „uchwał” skreśla się przecinek i dopisuje się słowa „i wniosków”.

3. W § 34 dopisać pkt 5 i pkt 6 w brzmieniu: „5) Przewodniczący Rady”,

6) min. 10 % mieszkańców posiadających prawa wyborcze”.

4. W § 43 ust. 4 kropkę zastępuje się przecinkiem i dopisuje się: „a jego treść      umieszcza się na stronie BIP-u Urzędu  Miejskiego”.

5. W § 63 dopisuje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:

„4.W ramach klubów mogą funkcjonować koła radnych.

5.Klubom przysługują uprawnienia wnioskodawcze i opiniodawcze          w  zakresie organizacji i działania Rady.”

6. W § 69 skreśla się ust.2.

7. W § 74 dodaje się ust. 4 w brzmieniu :

„4.Dotychczas mianowani pracownicy zatrudnieni w Urzędzie Miejskim (kierownicy wydziałów, ich zastępcy i radca prawny) zachowują status pracowników mianowanych do czasu rozwiązania stosunku pracy ”.

8. Uchwala się nowy zapis § 75 w brzmieniu:

§ 75. 1 . Działalność organów Gminy jest jawna. Ograniczenia jawności mogą                    wynikać wyłącznie z ustaw.

 1. Jawność działania organów Gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje Rady Miejskiej i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń Rady Miejskiej i jej komisji oraz zarządzeń Burmistrza.

 2. Udostępnienie dokumentów organów Gminy wynikających z wykonywania zadań publicznych polega na:

   1. zamieszczaniu ich w Biuletynie Informacji Publicznej,

   2. umożliwieniu zapoznania się z nimi, przeglądania i sporządzania z nich notatek na miejscu - w Urzędzie Miejskim,

   3. wydaniu kopii lub wydruku dokumentu,

   4. przeniesieniu ich na odpowiedni, powszechnie stosowany nośnik - o ile istnieje techniczna możliwość.

 1. Udostępnianie dokumentów odbywa się na pisemny wniosek osoby zainteresowanej wskazujący sposób udostępniania dokumentu. W przypadku gdy możliwe jest udostępnienie dokumentu niezwłocznie, może ono się odbyć bez pisemnego wniosku.

 2. Udostępnienie dokumentów w sposób określony w ust.3 pkt 2 odbywa się:

   1. w Biurze Rady - w zakresie uchwał Rady Miejskiej, protokołów z sesji Rady Miejskiej, protokołów z posiedzeń komisji i innych dokumentów Rady Miejskiej zawierających informacje o sprawach publicznych,

   2. u Sekretarza Gminy - w zakresie wykonywania przez Burmistrza Pyrzyc uchwał Rady Miejskiej, zarządzeń Burmistrza i innych dokumentów gminnych zawierających informacje o sprawach publicznych.

 1. Udostępnianie dokumentów w sposób określony w ust.3 pkt 3 i 4 jest odpłatne. Wysokość opłat ustala Burmistrz w drodze zarządzenia. Udostępnienie następuje po uiszczeniu należnej opłaty.

 2. 1.Dodatkowym udostępnianiem informacji publicznych jest wydawany informator zatytułowany „Rada Miejska w Pyrzycach Informuje”.

2. Zasady udostępniania informacji oraz koszty publikacji reguluje uchwała Rady Miejskiej w Pyrzycach.

8.Uprawnienie powyższe nie dotyczy dokumentów spraw niejawnych oraz          dokumentów z sesji wyłączonej z jawności”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Andrzej Gumowski

Załączniki do pobrania

1 113-XVI-25-10-2007r.-za__-_So_tys.doc (DOC, 16KB) 2007-11-28 13:29:36 172 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 28-11-2007 13:29:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Bogusława Tachasiuk - Michno 28-11-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 28-11-2007 13:29:36