Uchwała Nr XVI/115/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 października 2007r. w sprawie opłaty targowej


Uchwała Nr XVI/115/07

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 25 października 2007r.

w sprawie opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218) oraz art. 19 pkt 1 lit.a oraz pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 143, poz.1199, z 2007 r. Nr 220, poz.1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, Nr 245, poz. 1775) Rada Miejska uchwala, co następuje :

§ 1. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej na obszarze Gminy Pyrzyce pobieranej od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, które dokonują sprzedaży na innych targowiskach w rozumieniu art. 15 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002r. Nr 9,poz.84, Nr 200,poz. 1683)

 1. za sprzedaż artykułów spożywczych, warzyw, owoców własnej produkcji oraz pochodzenia rolniczego:

  1. z ręki, kosza, skrzynki, roweru 5,-

  2. z samochodów osobowych 10,-

  3. z pozostałych pojazdów i przyczep 13,-

 2. za sprzedaż artykułów przemysłowych:

  1. z ręki, kosza, skrzynki, roweru 10,-

  2. z samochodów osobowych 15,-

  3. z pozostałych pojazdów i przyczep 20,-

 3. za sprzedaż artykułów spożywczych, warzyw, owoców własnej produkcji oraz pochodzenia rolniczego, a także artykułów przemysłowych:

  1. ze straganów, stołów, namiotów

- do 2 m2 12,-

- od 2 m2 do 5 m2 15,-

- od 5 m2 do 10 m2 22,-

- od 10 m2 do 20 m2 34,-

- powyżej 20 m2 45,-.

4) za sprzedaż artykułów nagrobnych ( kwiaty naturalne i sztuczne, wieńce, znicze) oraz ozdób świątecznych (choinki, ozdoby choinkowe, lampki, palmy, stroiki):

  1. za zajęcie powierzchni do 1,0 m2 opłata dzienna wynosi 10,-

  2. za zajęcie powierzchni od 1,1 m2 do 2,0 m2 opłata dzienna wynosi 20,-

  3. za zajęcie powierzchni od 2,1 m2 do 5,0m2 opłata dzienna wynosi 30,-

  4. za zajęcie powierzchni od 5,1 m2 do 10,0 m2 opłata dzienna wynosi 40,-

  5. za zajęcie powierzchni powyżej 10,0 m2 opłata dzienna wynosi 50,-

§ 2. Poboru opłaty targowej dokonuje pracownik Urzędu Miejskiego Pan Maciej Herman lub inna osoba wskazana przez Burmistrza Pyrzyc.

§ 3. 1. Upoważnia się Straż Miejską w Pyrzycach do kontrolowania miejsc, w których prowadzona jest sprzedaż.

2. Straż Miejska w ramach kontroli, o której mowa w ust.1 ma prawo żądać dowodu wpłaty opłaty targowej na rzecz Gminy Pyrzyce lub pokwitowania od inkasenta.

3. W przypadku stwierdzenia braku dowodu wpłaty lub pokwitowania od inkasenta Straż Miejska ma prawo pobrać od sprzedającego opłatę targową zgodnie z obowiązującą stawką.

4. Dowodem wpłaty dokonanej w sposób określony w ust.3 jest pokwitowanie wydane przez Strażnika Straży Miejskiej w Pyrzycach.

§ 4.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr V/22/03 Rady Miejskiej w Pyrzycach dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Andrzej Gumowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 28-11-2007 13:31:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Bogusława Tachasiuk - Michno 28-11-2007
Ostatnia aktualizacja: Sylwester Krystecki 16-07-2009 14:40:04