Uchwała Nr XVI/116/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 października 2007r. w sprawie zatwierdzenia zmiany wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2007 roku


Uchwała Nr XVI/116/07

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 25 października 2007r.

w sprawie zatwierdzenia zmiany wydatków Gminnego Funduszu Ochrony                  Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2007 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218)oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 ze zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w sposób następujący: w Dziale 900 Rozdziale 90011 nastąpi przesunięcie środków finansowych z § 4210 z zadania „zakup programu komputerowego do ewidencji umów na odbieranie odpadów stałych, ciekłych oraz miejsc występowania materiałów niebezpiecznych- zgodnie z obowiązującymi przepisami” w kwocie 1.500,00 złotych , na zadanie z § 4300 „opieka nad bezdomnymi zwierzętami” .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

Przewodniczący Rady

Andrzej Gumowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 28-11-2007 13:32:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Bogusława Tachasiuk - Michno 28-11-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 28-11-2007 13:32:03