Uchwała Nr XVI/117/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 października 2007r. o zmianie uchwały w sprawie opłaty za żywienie oraz świadczenia usług edukacyjno - wychowawczych w przedszkolach Gminy Pyrzyce

Uchylono Uchwałą Nr LXX/591/10 z dnia 28 października 2010 roku

Uchwała Nr XVI/117/07

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 25 października 2007r.

 

 

o zmianie uchwały w sprawie opłaty za żywienie oraz świadczenia usług edukacyjno - wychowawczych w przedszkolach Gminy Pyrzyce

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218) oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz.2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz.2781, z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006r. Nr 144, poz. 1043, Nr 206, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz.818) Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1. W uchwale Nr XXXIX/303/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 czerwca 2005r, w sprawie opłaty za żywienie oraz świadczenia usług edukacyjno-wychowawczych w przedszkolach Gminy Pyrzyce § 2 otrzymuje brzmienie:

„ § 2. Ustala się wysokość dziennej stawki żywieniowej w przedszkolach w zależności od liczby spożywanych posiłków:

- za trzy posiłki - 4,00 zł,

- za dwa posiłki - 3,70 zł,

- za jeden posiłek - 2,70 zł”.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc i dyrektorom przedszkoli.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 listopada 2007r.

 

 

Przewodniczący Rady

 

Andrzej Gumowski

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 28-11-2007 13:32:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Bogusława Tachasiuk - Michno 28-11-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 08-03-2013 08:03:16