Uchwała Nr XVI/120/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 października 2007r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie geodezyjnym nr 10 m. Pyrzyce, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 126/13, 126/14, 126/15, 126/16, 126/17 oraz wyrażenia zgody na obciążenie działki nr 126/12


Uchwała Nr XVI/120/07

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 25 października 2007r.

w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie                   geodezyjnym nr 10 m. Pyrzyce, oznaczonych w ewidencji gruntów                   jako działki nr: 126/13, 126/14, 126/15, 126/16, 126/17 oraz                   wyrażenia zgody na obciążenie działki nr 126/12

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” i art. 45 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218) w związku z art. 99 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782; z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459; z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1601, Nr 220, poz. 1600; z 2007 r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1281) Rada Miejska w Pyrzycach uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanych, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 126/13, 126/14, 126/15, 126/16, 126/17 położonych w obrębie geodezyjnym nr 10 m. Pyrzyce, dla których Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z Siedzibą w Pyrzycach prowadzi Kw nr 3494.

§ 2.1. Wyraża się zgodę na ustanowienie na rzecz każdoczesnego właściciela lub posiadacza działki nr 126/17 odpłatnej służebności gruntowej polegającej na prawie przejazdu i przechodu przez działkę gminną nr 126/12.

2. Ustala się wynagrodzenie za opisaną w punkcie 1 służebność gruntową:

- jednorazową opłatę za korzystanie ze służebności gruntowej w wysokości 40.700,00 zł + VAT = (słownie: czterdzieści tysięcy siedemset złotych + VAT), płatną przed zawarciem aktu notarialnego przez nabywcę działki nr 126/17.

§ 3. Wyraża się zgodę na ustanowienie na rzecz każdoczesnego właściciela lub posiadacza działek nr 126/13, 126/14, 126/15, 126/16 nieodpłatnej służebności gruntowej polegającej na prawie przejazdu i przechodu przez działkę gminną nr 126/12.

§ 4.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 5.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Andrzej Gumowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 28-11-2007 13:34:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Bogusława Tachasiuk - Michno 28-11-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 28-11-2007 13:34:37