Uchwała Nr XVI/123/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 października 2007r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pyrzyce


Uchylona Uchwałą Nr XXIV/252/12Rady Miejskiej w Pyrzycach  z dnia 31 maja 2012 roku

 

Uchwała Nr XVI/123/07

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 25 października 2007r.

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań                      i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pyrzyce

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218) i art. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r . Nr 80 poz. 717, z 2004r. Nr 6, poz. 41, Nr 141 poz. 1492, z 2005r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087, z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 225, poz.1635) Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1. 1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pyrzyce, uchwalonego uchwałą Nr XXXVI/406/01 z dnia 25 października 2001 roku.

2. Granice obszaru zmiany studium przedstawione zostały na załączniku graficznym, który stanowi integralną część niniejszej uchwały.

 

§ 2.Przedmiotem zmiany studium jest:

a. w części graficznej:

- przeznaczenie terenów o funkcji rolniczej na lokalizację siłowni wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną w obrębie geodezyjnym Nowielin,

b. w części tekstowej

- wprowadzenie niezbędnych zmian wynikających ze zmian w części graficznej.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady

 

Andrzej Gumowski

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 28-11-2007 13:36:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Bogusława Tachasiuk - Michno 28-11-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 15-04-2013 10:03:36