Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 319/2007 Burmistrza Pyrzyc z dnia 05 grudnia 2007 w sprawie ogłoszenia przetargu i przyjęcia regulaminu dla mieszkańców Miasta lub Gminy Pyrzyce, na najem gruntu o pow. 8,00 m2 z części działki nr 167/2 położonej w obrębie 8 m. Pyrzyce przy ul. Zabytkowej, stanowiącego własność Gminy Pyrzyce z przeznaczeniem pod stoisko handlowe oferujące artykuły spożywcze typu owoce-warzywa, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.


Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 319/2007

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 05 grudnia 2007

w sprawie ogłoszenia przetargu i przyjęcia regulaminu

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) w związku z art. 38 ust. 1 i 2 oraz art. 40 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603; Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2728; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459; z 2006 r. Nr 104 poz. 708, Nr 220 poz. 1601, Nr 220 poz. 1600; z 2007 r. Nr 69, poz. 468, nR 173,POZ.1218) Burmistrz Pyrzyc zarządza co następuje:

§ 1

  1. Ogłosić ustny przetarg ograniczony dla mieszkańców Miasta lub Gminy Pyrzyce, na najem gruntu o pow. 8,00 m2 z części działki nr 167/2 położonej w obrębie 8 m. Pyrzyce przy ul. Zabytkowej, stanowiącego własność Gminy Pyrzyce z przeznaczeniem pod stoisko handlowe oferujące artykuły spożywcze typu owoce-warzywa, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

  1. Przyjąć regulamin przetargu na najem gruntu. Regulamin przetargu stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Komisji Przetargowej i Kierownikowi Wydziału Rozwoju Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

mgr Kazimierz Lipiński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza

Pyrzyc Nr 319/07 z dnia 05 grudnia 2007 r.

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Pyrzyc ogłasza ustny przetarg ograniczony dla mieszkańców Miasta lub Gminy Pyrzyce, na najem gruntu o pow. 8,00 m2 z części działki nr 167/2 położonej w obrębie 8 m. Pyrzyce przy ul. Zabytkowej, z przeznaczeniem pod stoisko handlowe oferujące artykuły spożywcze typu owoce-warzywa.

  • Przetarg odbędzie się w dniu 21 grudnia 2007 r. o godz. 9.00 w sali nr 282

( II piętro) Urzędu Miejskiego w Pyrzycach, Plac Ratuszowy 1.

  • Cena wywoławcza czynszu miesięcznego z tytułu najmu wynosi 44,00

+ 22% podatek VAT co łącznie stanowi 53,68.

  • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :

  1. wpłacenie wadium w wysokości 132,00 zł + 22% VAT co stanowi łączną kwotę 161,04w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział w Pyrzycach nr konta 07 2030 0045 1110 0000 0112 5470, najpóźniej do dnia 18 grudnia 2007 r., przy czym za datę wpływu, uznaje się dzień uznania rachunku tj. dzień wpływu środków na konto Urzędu lub w kasie,

  2. złożenie potwierdzenia stałego zameldowania na terenie Miasta lub Gminy Pyrzyce,

Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście w Wydziale Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Pyrzycach w pok. 256 (II piętro), albo telefonicznie pod numerem
570-00-83 w godz. od 8.00 - 15.00 od poniedziałku do piątku.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza

Pyrzyc Nr 319/2007 z dnia 5 grudnia 2007r.

R E G U L A M I N

ustnego przetargu ograniczonego dla mieszkańców Miasta lub Gminy Pyrzyce, na najem gruntu o pow. 8,00 m2 z części działki nr 167/2 położonej w obrębie 8 m Pyrzyce z przeznaczeniem pod stoisko handlowe oferujące artykuły spożywcze typu owoce-warzywa.

1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Miasta lub

Gminy Pyrzyce.

  1. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne dzierżawiące nieruchomości stanowiące własność Gminy Pyrzyce, ale nie posiadające zaległości w opłatach czynszu dzierżawnego i czynszu najmu, co należy udokumentować zaświadczeniem z Wydziału Finansowego tut. Urzędu.

  2. Przedmiotem przetargu jest najem gruntu o pow. 8,00 m2, z części działki nr 167/2 położonej w obrębie 8 m. Pyrzyce, wskazanej w załączniku nr 3, na okres 12 miesięcy. Grunt przeznaczony jest pod stoisko handlowe, oferujące artykuły spożywcze typu owoce-warzywa.

4. Cena wywoławcza czynszu miesięcznego wynosi 44,00 zł + 22% podatek VAT.

5. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do

pełnego złotego.

6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 132,00

+ 22% VAT tj. 161,04 zł w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto Bank Gospodarki

Żywnościowej S.A. Oddział w Pyrzycach nr konta 07 2030 0045 1110 0000 0112

5470, najpóźniej do dnia 18 grudnia 2007 r., przy czym za datę wpływu, uznaje

się dzień uznania rachunku tj. dzień wpływu środków na konto Urzędu lub w kasie.

7. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg przegrał podlega zwrotowi w

ciągu 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

8. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet

czynszu najmu.

9. Wadium nie podlega zwrotowi, w przypadku nie stawienia się do zawarcia umowy

najmu, w terminie 10 dni od dnia zatwierdzenia protokółu z przetargu przez

Burmistrza Pyrzyc.

10.Cena osiągnięta w przetargu stanowi podstawę do naliczenia czynszu najmu.

11. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy na

okres do 12 miesięcy.

12.W razie potrzeby innego wykorzystania terenu przez gminę, umowa ulega

rozwiązaniu w ciągu jednego miesiąca, za wcześniejszym wypowiedzeniem.

13.Szczegółowe informacje dotyczące sposobu najmu reguluje umowa, z którą należy

zapoznać się przed przystąpieniem do przetargu.

14. Osoba, która wygra przetarg, we własnym zakresie i na własny koszt uzyska

pozwolenia, opinie i zgody jeśli obowiązek ich uzyskania wynika z przepisów prawa

budowlanego, przepisów sanitarnych oraz innych przepisów prawa.

15. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie dopuszcza postawienia na

najmowanym terenie pawilonu handlowego bądź innego obiektu budowlanego

wymagającego uzyskania zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Załączniki do pobrania

1 za__cznik_nr_3.JPG (JPG, 43KB) 2007-12-06 07:34:53 148 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 06-12-2007 07:34:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Robert Krzysztoszek 06-12-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 06-12-2007 07:34:53