Burmistrz Pyrzyc ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, nr 191 o powierzchni 0,1141 ha, położonej w obrębie 8 miasta Pyrzyce,


ZARZĄDZENIE NR 449/2005

BURMISTRZA PYRZYC

z dnia 10 sierpnia 2005r.

w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu i przyjęcia regulaminu

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art.37 ust. 1, art. 38, oraz. art. 40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami) oraz § 3 ust. 1 i § 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108), zarządzam co następuje:

§ 1

 1. Ogłosić drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki zabudowanej, stanowiącej własność gminy Pyrzyce - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 1. Przyjąć regulamin przetargu na sprzedaż nieruchomości. Regulamin stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

 1. Zgodnie z art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami
  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) obniżyć o 29% cenę wywoławczą nieruchomości zawartych w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Komisji Przetargowej i Kierownikowi Wydziału Rozwoju Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

Kazimierz Lipiński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Pyrzyc Nr 449/2005

z dnia 10 sierpnia 2005 roku

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Pyrzyc ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, nr 191 o powierzchni 0,1141 ha, położonej w obrębie 8 miasta Pyrzyce, przy ul. Szkolnej, zapisanej w księdze wieczystej Nr 22517.

Działka nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zabudowana budynkiem administracyjnym, który może być zaadaptowany na lokale mieszkalne. Cena nieruchomości wynosi 505.666,00 zł.

Cena wywoławcza wynosi 360.000,00 zł

Wadium 40.000,00 zł.

Minimalna kwota postąpienia wynosi 4.000,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 16 września 2005 r. w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach w sali nr 282 ( II piętro ), o godz. 1000.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w kasie Urzędu Miejskiego w Pyrzycach lub na konto 46 1240 3897 1111 0000 4479 9980 PEKAO S.A. Oddział Pyrzyce w terminie do 13 września 2005 r.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi.

Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście w Wydziale Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Pyrzycach, w pok. 258 lub telefonicznie pod numerem 579-32-68 w godz. od 700- 1500.

Sporządziła: J. Dobiszewska

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia

Burmistrza Pyrzyc Nr 449/2005

z dnia 10 sierpnia 2005 roku

Regulamin

Drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Pyrzyce.

 1. W przetargu mają prawo wziąć udział osoby prawne i fizyczne

 2. Przedmiotem przetargu jest działka zabudowana numer 191 o powierzchni 0,1141 ha, położona w obrębie 8 miasta Pyrzyce.

 1. Przetarg wygrywa ten uczestnik, który zgłosi najwyższą cenę działki.

 2. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 4.000 złotych.

 3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto 461240 3897 1111 0000 4479 9980 PEKAO S.A. Oddział Pyrzyce do dnia 27 lipca 2005r.

 4. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

 5. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg przegrał, podlega zwrotowi w ciągu 3 dni po zakończeniu przetargu, w kasie urzędu po dokonaniu adnotacji przez Przewodniczącego Komisji Przetargowej "zwrot wadium, data i podpis".

 6. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia działki.

 7. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi.

 8. Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia nieruchomości i płatna jest w całości przed zawarciem aktu notarialnego.

 9. Uczestnik, który wygrał przetarg nabywa nieruchomość będącą przedmiotem przetargu na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

 10. Opłaty notarialne nabycia nieruchomości pokrywa nabywca.

13.Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy sprzedaży.

 1. Przetarg może być odwołany zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz.U.Nr 261, poz. 2603).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 11-08-2005 11:41:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 11-08-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 11-08-2005 11:41:16