ZARZĄDZENIE Nr 345/2008 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 08 stycznia 2008r. w sprawie ogłoszenia drugiego naboru na wolne stanowisko Inspektora ds. nadzoru właścicielskiego w Wydziale Gospodarki Komunalnej Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.


 

ZARZĄDZENIE Nr 345/2008

BURMISTRZA PYRZYC

z dnia 08 stycznia 2008r.

 

 

 

w sprawie ogłoszenia drugiego naboru na wolne stanowisko Inspektora ds. nadzoru właścicielskiego w Wydziale Gospodarki Komunalnej Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

 

 

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568; z 2004 r.
Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 3 a ust 2 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593, Dz.U. z 2002r. Nr 113,poz.984 i Nr 214, poz. 1806; z 2005r. Nr 10, poz. 71. Nr 23, poz. 192 i Nr 122, poz. 1020 z 2006r. Nr 79,poz. 549, Nr 169,poz. 1201 i Nr 170, poz. 1218) zarządzam co następuje:

 

 

§ 1. Ogłaszam drugi nabór na wolne stanowisko Inspektora ds. nadzoru właścicielskiego
w Wydziale Gospodarki Komunalnej Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego
w Pyrzycach. Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.Do rozstrzygnięcia w/w naboru powołuję Komisję Konkursową w składzie:

 

 

 1. Teresa Jasińska - Przewodnicząca

 2. Jadwiga Dobiszewska- członek

 3. Andrzej Ogrodowicz- członek

 4. Danuta Bartków- członek

 5. Radca Prawny- członek

 6. Grażyna Wojciechowska- sekretarz komisji

 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez:

 1. Wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

 2. Wywieszenie na tablicy ogłoszeń Powiatowego Urzędu Pracy Pyrzycach.

 3. Opublikowanie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

 

 

 

Burmistrz Pyrzyc

Kazimierz Lipiński

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 345/2008

Burmistrza Pyrzyc z dnia 08 stycznia 2008r.
w sprawie ogłoszenia drugi naboru na wolne
stanowisko Inspektora ds. nadzoru właścicielskiego

w Wydziale Gospodarki Komunalnej

Środowiska i Rolnictwa

Urzędu Miejskiego w Pyrzycach

 

BURMISTRZ PYRZYC

Ogłasza nabór

 

na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. nadzoru właścicielskiego w Wydziale Gospodarki Komunalnej Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Pyrzycach, Plac Ratuszowy 1.

 

 1. Wykształcenie:

Wyższe

 1. Wymagania niezbędne:

 2. Co najmniej 3 letni staż pracy.

 3. Nieposzlakowana opinia.

 4. Sumienność, obowiązkowość, dyspozycyjność, umiejętność sprawnego działania.

 5. Znajomość prawa dot. spółek, Kodeksu Cywilnego, Handlowego oraz KPA.

 6. Umiejętność analizy dokumentów.

 7. Umiejętność biegłej obsługi programów Word, Excel.

 8. Umiejętność analizowania planów finansowych i bilansów.

 9. Komunikatywność oraz życzliwość w kontaktach z interesantami.

 10. Umiejętność pracy w zespole.

III. Opis stanowiska:

Do głównych zadań pracownika będzie należało wykonywanie następujących obowiązków:

 1. Prowadzenie ewidencji i dokumentacji jednostek organizacyjnych Gminy oraz spółek, w których Gmina ma udziały lub akcje.

 2. Prowadzenie bieżącego banku danych spółek i informacji.

 3. Obsługa organu wykonawczego w zakresie prowadzenia funkcji zgromadzenia wspólników.

 4. Prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą akcji lub udziałów Gminy w spółkach prawa handlowego.

 5. Prowadzenie spraw przekształceń własnościowych jednostek organizacyjnych Gminy.

 6. Przygotowywanie umów leasingu operacyjnego i finansowego, których przedmiotem jest majątek Gminy.

 7. Przygotowywanie informacji i raportów dotyczących prywatyzacji.

 8. Przygotowywanie zmian statutów i umów spółek.

 9. Monitoring procesów likwidacyjnych i upadłościowych.

 10. Analiza materiałów przedkładanych przez spółki.

 11. Przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej dotyczących stawki za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

  1. Wymagania dodatkowe

   • Preferowany staż pracy na podobnych stanowiskach pracy.

 • Wymagane dokumenty:

 • Kwestionariusz osobowy.

 • List motywacyjny+ CV.

 • Kserokopia trzech stron dowodu osobistego lub kserokopia nowego dowodu.

 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

 • Oświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku.

 • Oświadczenie o prowadzeniu lub nie prowadzeniu działalności gospodarczej.

 • Oświadczenie o niekaralności.

 • Kserokopia dyplomu.

 • Kserokopie świadectw pracy.

 • Kserokopie posiadanych dodatkowych kwalifikacji zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, dyplomy sporządzone
  w języku polskim lub też przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego).

 

Nie dostarczenie powyższych dokumentów będzie uznane za odmowę zawarcia stosunku pracy.

W przypadku wyboru kandydata na stanowisko Inspektora ds. nadzoru właścicielskiego, uczestnik konkursu zobowiązany jest do przedłożenia zaświadczenia
o stanie zdrowia od lekarza medycyny pracy, jak również dostarczyć informację
o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

Kandydat będzie zatrudniony w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach na okres próbny .

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty należy składać do dnia 22 stycznia 2008r. do godz. 15:00 decyduje data wpływu w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. Ofertę należy złożyć
w zamkniętej kopercie dopiskiem „ Nabór na stanowisko Inspektora ds. nadzoru właścicielskiego w Wydziale Gospodarki Komunalnej Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Pyrzycach”

 

Na adres:

Urząd Miejski w Pyrzycach

Ul. Plac Ratuszowy 1

74-200 Pyrzyce

Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Złożonych dokumentów nie odsyłamy.

Rozstrzygnięcie naboru nastąpi w terminie do dnia 31 stycznia 2008r.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzane moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).”

 

 

 

2

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwester Krystecki 08-01-2008 13:30:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Grażyna Wojciechowska 04-01-2008
Ostatnia aktualizacja: Sylwester Krystecki 08-01-2008 13:42:20