Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 326/2007 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 grudnia 2007r w sprawie: powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

Z A R Z Ą D Z E N I E  Nr 326/2007
Burmistrza Pyrzyc
z dnia 14 grudnia 2007r
 
w sprawie: powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
  
 
         Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591z późn. zm.), oraz art. 8 ust. 3 i 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.] zarządza się co następuje:
 
     
§ 1. Powołuje się Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną w składzie:
 
1.       Agata Wierzchowska - Kustosz
2.       Mieczysław Lipik
3.       Bożena Gottfried,
4.       Jolanta Patalan
5.       Sławomir Sytnik
6.       Zbigniew Jończak
 
§ 2. Organizację i tryb działania Komisji określa Regulamin.
 
§ 3. Traci moc zarządzenie nr 133/03 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 grudnia 2003r . w sprawie
      powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
                                                                                                            Burmistrz Pyrzyc
 
                                                                                                            mgr Kazimierz Lipiński
 
 
 
Uzasadnienie
 
Powołana Komisja zarządzeniem Burmistrza Pyrzyc nr 133/03 z dnia 19 grudnia 2003r. zdekompletowała się, jeden z jej członków zmarł, jeden w związku z przejściem na emeryturę odmówił pracy w komisji. Kwota zaproponowana dla członków komisji nie była zmienia od roku 2003. 
Ponadto w okresie od 2003 roku struktura Urzędu została zmieniona, zmieniły się między innymi nazwy wydziałów.
 
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Słowiński 16-01-2008 11:58:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Łuszczyk 16-01-2008
Ostatnia aktualizacja: Marek Słowiński 16-01-2008 11:58:39