Zarządzenie Nr 241/07 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 sierpnia 2007r w sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na naprawie dachu na hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Pyrzycach


Zarządzenie Nr 241/07

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 10 sierpnia 2007r

 

 

 

 

 

w sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na naprawie dachu na hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Pyrzycach.

Na podstawie art.30 ust.1, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, z 2006r. Nr 17, poz. 128) oraz na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163, Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658, z 2007r. Nr 82, poz.560), Burmistrz Pyrzyc postanawia:

§ 1.

Przyjąć treść ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, stanowiącego załącznik Nr 1 oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na naprawie dachu na hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Pyrzycach.

.

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Komisji Przetargowej oraz Kierownikowi Wydziału Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

 

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

Burmistrz Pyrzyc

 

(-) mgr Kazimierz Lipiński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Nr 241/07

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 10 sierpnia 2007r.

O G Ł O S Z E N I E

o przetargu nieograniczonym o wartości od 14.000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11, ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Burmistrz Pyrzyc,

Plac Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce, tel. (0-91) 570 10 20

 

ogłasza przetarg nieograniczony na:

zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na naprawie dachu na hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Pyrzycach.

 

Termin realizacji zamówienia:

Pożądany przez Zamawiającego:

rozpoczęcie: 10 września 2007r.

zakończenie: trzy miesiące od daty podpisania umowy.

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są: Izabela Kozłowska-Gidyńska tel. 091/570-00-89, pok. nr 261 i Marlena Stempień, tel. 091/570-12-47, pok. nr 261 (II piętro).

 

W przetargu nieograniczonym mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust.1 i 2, spełniający wymogi art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

Wadium - 3.000,00 zł.

 

Kryteria oceny ofert: - cena - waga: 100%

Termin i miejsce składania ofert:

Siedziba Zamawiającego - sekretariat pok. nr 133, do dnia 30 sierpnia 2007r. do godz. 1000

Termin i miejsce otwarcia ofert:

Siedziba Zamawiającego - sala 282, II piętro, w dniu 30 sierpnia 2007r. o godz. 1020

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na

naprawie dachu na hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Pyrzycach.

 

Zakres prac określono w programie funkcjonalno-użytkowym - załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Kod przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV (nomenklatura): 74222100 - 2, 45000000 - 7, 45260000 - 7.

 

Uwaga! Wykonawca zobowiązany jest, w ramach wykonania przedmiotu umowy, wykonać na własny koszt wszystkie niezbędne do wykonania przedmiotu umowy czynności i roboty, takie jak: uzgodnienia, sprawdzenia, dojazdy itp.

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie Zamawiającego, pok. Nr 261, II piętro w godz. od 700 do 1500 lub drogą pocztową - bezpłatnie.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej: www.bip.pyrzyce.um.gov.pl

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

 

 

 

 

 

 

 

Burmistrz Pyrzyc

 

(-) mgr Kazimierz Lipiński

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia

Nr 241/07

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 10 sierpnia 2007.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

w trybie przetargu nieograniczonego o przetargu nieograniczonym o wartości od 14.000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11, ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Przedmiot zamówienia:

zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na naprawie dachu na hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Pyrzycach.

Zamawiający:

 

Gmina Pyrzyce reprezentowana przez Burmistrza Pyrzyc.

Nazwa zamawiającego GMINA PYRZYCE

Ulica, Plac Ratuszowy 1

Kod, miejscowość 74-200 Pyrzyce

Strona www.pyrzyce.um.gov.pl

E-mail inwestycje@pyrzyce.um.gov.pl

Godz. urzędowania 700 - 1500

 1. INFORMACJA O WARUNKACH PRZETARGU

1. Przedmiot zamówienia:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na naprawie dachu na hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Pyrzycach.

2. Tryb zamówienia

Zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego.

3. Opis przedmiotu oraz wielkości zakresu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na naprawie dachu na hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Pyrzycach.

 

Zakres prac określono w programie funkcjonalno-użytkowym - załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Kod przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV (nomenklatura): 74222100 - 2, 45000000 - 7, 45260000 - 7.

 

Uwaga! Wykonawca zobowiązany jest, w ramach wykonania przedmiotu umowy, wykonać na własny koszt wszystkie niezbędne do wykonania przedmiotu umowy czynności i roboty, takie jak: uzgodnienia, sprawdzenia, dojazdy itp.

 

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.

Wadium - 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych)

4. Podstawa prawna

Przetarg przeprowadzony będzie w oparciu o:

 • Ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz.

1163, Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658, z 2007r. Nr 82, poz. 560),

 • Ustawę z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 207,

poz.2016 z późn. zmianami)

5. Termin wykonania

Pożądany przez Zamawiającego:

rozpoczęcie: 10 września 2007r.

zakończenie: trzy miesiące od daty podpisania umowy

6. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie Zamawiającego, pok. Nr 261, II piętro w godz. od 700 do 1500 lub drogą pocztową - bezpłatnie.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej: www.bip.pyrzyce.um.gov.pl

7. Opis warunków udziału w postępowaniu

W przetargu nieograniczonym mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust.1 i 2, spełniający wymogi art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Warunki, których spełnienie wymagane jest od Wykonawców:

- Oferent składający ofertę musi być uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi i prowadzić działalność tożsamą z niniejszym zamówieniem.

- Oferent składający ofertę musi nie zalegać z opłatami do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz do Urzędu Skarbowego.

- Oferent musi dysponować wiedzą i doświadczeniem do wykonania niniejszego zamówienia tj. projektował w ciągu ostatnich 3 lat (lata 2004 - 2006) minimum 2 zadanie inwestycyjne o zakresie odpowiadającym charakterem i złożonością przedmiotowi zamówienia i wykonywał w okresie ostatnich 5 lat prace budowlane o profilu podobnym do przedmiotowego z podaniem lokalizacji.

- Oferent musi dysponować wykwalifikowanym personelem z odpowiednimi uprawnieniami wynikającymi z prawa budowlanego do realizacji zamówienia - osoby uprawnione do sporządzania i sprawdzania projektów budowlanych o specjalności: konstrukcyjno-budowlanej, posiadający wymagane uprawnienia budowlane wykonawcze oraz kserokopie tych uprawnień.

- Oferent musi znajdować się w sytuacji finansowej gwarantującej realizację zamówienia,

- Oferent musi przyjąć obowiązki określone w projekcie umowy oraz w Rozdziale III niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Na spełnienie powyższych warunków wymagane są oświadczenia oferenta ( załączniki do SIWZ)

Niespełnienie któregokolwiek z warunków udziału w postępowaniu, o których mowa powyżej spowoduje wykluczenie Wykonawcy.

II. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

 

 1. Oferta powinna zawierać:

  1. nazwę i dokładny adres oferenta,

  2. termin rozpoczęcia i zakończenia prac licząc od momentu podpisania umowy,

  3. ogólną kwotę wynagrodzenia ryczałtowego cyfrowo i słownie - netto, plus należny podatek VAT,

  4. warunki płatności,

  5. dowód wniesienia wadium.

 2. Do oferty winny być załączone wszystkie dokumenty wymienione w rozdziale III oraz XIII niniejszej Specyfikacji.

 3. Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia oferenta winny być podpisane przez oferenta lub jego upoważnionego przedstawiciela.

 4. Oferent może złożyć tylko jedna ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym.

 5. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

III. OFERTA WINNA ZAWIERAĆ:

 1. Formularz ofertowy zgodnie z załączonym wzorem.

 2. Informacja ogólną o Wykonawcy wg załącznika nr 1 do oferty

 3. Oświadczenie oferenta, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na
  podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 2 do oferty.

 4. Oświadczenie, że oferent w wypadku pozytywnego rozstrzygnięcia - wyboru jego
  oferty zobowiązuje się do zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, lecz nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania o wyborze oferty.

 1. Oświadczenie, zgodne z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 2 do oferty.

 2. Oświadczenie, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia - załącznik nr 4 do oferty.

 3. Wykaz osób przewidzianych do realizacji zadania, formę zatrudnienia, ich doświadczenie i uprawnienia wraz z kserokopią ich uprawnień i zaświadczeniem odpowiedniej Izby Inżynierów Budownictwa o przynależności i posiadanych uprawnieniach, wg załącznika nr 4 do oferty,

 4. Informacja o wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat pracach projektowych o profilu podobnym do przedmiotowego z podaniem lokalizacji i wykonywanych w okresie ostatnich 5 lat prac budowlanych o profilu podobnym do przedmiotowego z podaniem lokalizacji - załącznik nr 5.

 5. Kopia (potwierdzona za zgodność z oryginałem) odpisu z właściwego rejestru albo kopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.

10. Dokumenty (referencje) potwierdzające, że wykazane w załączniku nr 5 do oferty zadania

zostały wykonane z należytą starannością.

 1. Oświadczenie oferenta, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne - załącznik nr 3 do ofert.

IV. INNE INFORMACJE

 1. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponoszą oferenci.

 2. Oferent winien dokonać wizji lokalnej w miejscu planowanych robót.

 3. Wszelkie kwestie proceduralne nie ujęte w niniejszej specyfikacji reguluje ustawa - Prawo zamówień publicznych oraz ustawa - Prawo budowlane.

 

V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

 

Zamawiający wymaga wniesienia wadium

1. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 3.000,00 PLN, słownie: trzy tysiące złotych 00/100

2. Wykonawca wnosi wadium:

a) w pieniądzu, sposób przekazania:

na konto zamawiającego - 07 2030 0045 1110 0000 0112 5470, wraz z upływem terminu składania ofert. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego

b) lub w jednej z poniżej podanych form:

 • w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

 • w gwarancjach bankowych,

 • w gwarancjach ubezpieczeniowych,

- w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.), zdeponowanych u Skarbnika Gminy.

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJĄCEGO UPRAWNIONY DO BEZPOŚREDNIEGO

KONTAKTOWANIA SIĘ Z OFERENTAMI

 

Ze strony Zamawiającego pracownikami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są: Izabela Kozłowska-Gidyńska, tel. 0-91/570-00-89, pok. nr 261 i Marlena Stempień, tel. 091/570-12-47, pok. nr 261 (II piętro).

VII. SKŁADANIE OFERT

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie jej treści jako poufnej, do terminu otwarcia ofert.

 

Koperta zawierająca dokumenty ofertowe, oznaczona pełnymi danymi oferenta (nazwa i adres) tak, aby można było odesłać bez otwierania, jeśli wpłynie po terminie, zaadresowana na adres Zamawiającego i oznakowana:

zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na naprawie dachu na hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Pyrzycach.

 

Nie otwierać przed dniem 2007-08-30, do godz. 1020.

 

0x08 graphic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oferta musi być złożona w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach, 74-200 Pyrzyce, Plac Ratuszowy 1, do dnia 2007-08-29 do godz. 1000 w sekretariacie, I piętro, pokój nr 133.

 

2. Termin związania ofertą.

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

VIII. OTWARCIE I OCENA OFERT

 

1. Komisja Przetargowa.

 

Oceny ofert dokona Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego.

 

2. Otwarcie ofert.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2007-08-30 o godz.1020 w siedzibie Zamawiającego, w sali nr 282,

II piętro.

3. Wybór najkorzystniejszej oferty - kryterium cena - waga 100%

 

Sposób oceny i wyboru ofert.

Kryterium - cena waga: 100%

cena brutto najtańszej oferty

------------------------------------------- x 100 pkt. x 100 % = max. do 100 pkt.

cena brutto wg danego Oferenta

IX. SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.

  1. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.

  2. Zamawiający udzieli wyjaśnień Wykonawcy, jeżeli pisemna prośba o wyjaśnienie SIWZ wpłynie do Zamawiającego na nie mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.

  3. Zamawiający prześle jednocześnie wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którzy otrzymali nieodpłatnie niniejszą Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz umieści na własnej stronie internetowej.

  4. Zamawiający wyznacza do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami następujące osoby: Izabelę Kozłowską-Gidyńską, tel. 0-91/570-00-89, pok. nr 261 i Marlena Stempień, tel. 091/570-12-47, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania 700 - 1500

X. PRAWO ZAMAWIAJĄCEGO DO UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU.

1. Zamawiający unieważni przetarg w przypadkach określonych w art. 93 ustawy Prawo Zamówień

Publicznych.

2. W zawiadomieniu o unieważnieniu przetargu Zamawiający poda uzasadnienie faktyczne i prawne

unieważnienia. Zawiadomienie zostanie przesłane do wszystkich Wykonawców.

XI. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

 1. Zamawiający udzieli zamówienia, poprzez zawarcie umowy z Wykonawcą, którego oferta będzie najkorzystniejsza, odpowiadać będzie zasadom określonym w ustawie Prawo Zamówień Publicznych, sporządzona będzie ściśle według niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 2. Przed upływem okresu związania ofertą Zamawiający powiadomi Wykonawcę o przyznaniu mu zamówienia. W powiadomieniu zostanie podany termin zawarcia umowy oraz wynagrodzenie ryczałtowe brutto podane w ofercie.

 3. O wyniku przetargu Zamawiający zawiadomi niezwłocznie pozostałych Wykonawców.

 4. Zamawiający ogłosi wyniki postępowania na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie oraz na własnej stronie internetowej

 

XII. ŚRODKI ODWOŁAWCZE.

 1. Wykonawcy, których interes prawny doznał uszczerbku lub może doznać uszczerbku w wyniku czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz naruszenia przez Zamawiającego zasad określonych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują środki odwoławcze i skarga przewidziane cytowaną wyżej ustawą.

 2. Wykonawca ma prawo złożyć protest do Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia, w którym powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

 3. Protest dotyczący treści ogłoszenia lub postanowień niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 7 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej zamawiającego.

 4. Wniesienie protestu dopuszczalne jest tylko przed zawarciem umowy.

 5. Protest wniesiony po terminie lub przez podmiot nie uprawniony Zamawiający odrzuca.

 6. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

 7. Rozstrzygnięcie protestu przez Zamawiającego następuje nie później niż w terminie 5 dni od dnia jego wniesienia. Brak rozstrzygnięcia protestu w przewidzianym terminie uznaje się za jego oddalenie.

XIII. ZAŁĄCZNIKI:

 

1. Formularz ofertowy

2. Informacja ogólna o wykonawcy - załącznik nr 1

3. Oświadczenie wykonawcy, że spełnia warunki określone w art.22 ust. 1 ustawy z dnia

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 2

4.Oświadczenie wykonawcy, że nie zalega z opłatami w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i Urzędzie Skarbowym - załącznik nr 3.

5. Wykaz osób - załącznik nr 4.

6. Wykaz robót - załącznik nr 5.

7. Program funkcjonalno-użytkowy.

8. Projekt umowy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burmistrz Pyrzyc

 

(-) mgr Kazimierz Lipiński

F O R M U L A R Z O F E R T O W Y.

 

 

 

 

 

...................................................

(Oznaczenie Oferenta)

 

 

Gmina Pyrzyce

Plac Ratuszowy 1

74-200 Pyrzyce

 

 

 

 

Nawiązując do przetargu nieograniczonego na wykonanie przedmiotu zamówienia:

 

zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na naprawie dachu na hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Pyrzycach.

 

 

o f e r u j e m y:

 

 

 

 1. Wykonanie przedmiotu zamówienia za wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:

 

Cena netto …………………………………………………………………………………zł

(słownie zł: …………………………………………………………………………............)

Podatek VAT ……………………………………………………………………………….zł

(słownie zł: …………………………………………………………………………............)

Cena brutto …………………………………………………………………………………zł

(słownie zł: …………………………………………………………………………............)

 

 

 

Termin płatności: ……………… dni

 

 

Zobowiązuję się wykonać zamówienie do dnia …………………….

 

 

 1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania, nie wnosimy do niej zastrzeżeń, posiadamy wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty i wykonania przedmiotu zamówienia oraz dokonaliśmy wizji lokalnej w miejscu planowanych prac.

 2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

 

 

 

 1. Załącznikami do niniejszej oferty są1:

 

 

...................................................................

...................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

..............................dnia ........................

..........................................................................

(podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Uwaga:

  1. należy zamieścić załączniki, zaświadczenia i dokumenty wymagane w rozdziale III i XIII SIWZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

................................................

(oznaczenie Wykonawcy)

 

 

INFORMACJA OGÓLNA O WYKONAWCY

Załącznik nr 1 do oferty

 

 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

 

zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na naprawie dachu na hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Pyrzycach.

 

przedkładam następujące informacje:

 

Nazwa Oferenta: ........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Siedziba (adres) ........................................................................................................................................................

tel. ........................................ fax. ................................. e-mail ......................................................

NIP .......................................................................... REGON ........................................................

Osoby upoważnione do reprezentowania oferenta ........................................................................

........................................................................

Rodzaj przedsiębiorstwa (indywidualne, spółka cywilna, spółka kapitałowa, inne) ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ilość lat działalności jako wykonawca ............................................................................................

W przypadku podmiotów występujących wspólnie - Konsorcja, należy załączyć dodatkowo informacje określone w pkt od 1 do 6 odrębnie dla każdego podmiotu.

 

 

 

........................................................ (miejscowość i data) .........................................................................

(podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)

 

 

...............................................

(oznaczenie Wykonawcy)

 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Załącznik nr 2

do oferty

 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na naprawie dachu na hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Pyrzycach.

 

Oświadczam, że spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, tzn.:

1. Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia,

3. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia,

4. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 

 

 

 

 

 

 

...........................................dnia.....................................

 

 

 

 

 

....................................................................................

(podpis upełnomocnionego przedstawiciela

Wykonawcy)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……...........................................

(oznaczenie Wykonawcy)

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Załącznik nr 3

do oferty

 

 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

 

zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na naprawie dachu na hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Pyrzycach”.

Oświadczam, że nie zalegam z opłatami w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Oświadczam, że nie zalegam z opłatami w Urzędzie Skarbowym.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.........................................dnia..................................

 

 

 

 

 

.................................................................................................

(podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)

 

 

................................................

(oznaczenie Wykonawcy)

 

 

WYKAZ OSÓB

Załącznik nr 4 do oferty

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

 

zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na naprawie dachu na hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Pyrzycach.

oświadczam, że uprawnionymi osobami do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie posiadającymi odpowiednie kwalifikacje do projektowania robót budowlanych w specjalnościach: architektoniczno-konstrukcyjnych, które będą wykonywać zamówienie lub uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia są:

 

Lp.

Nazwisko i imię

Proponowana funkcja

w zespole

Forma zatrudnienia

Lata doświadczeń

Wykształcenie, rodzaj

i nr uprawnień

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

.........................................dnia....................................

 

 

 

 

....................................................................................

(podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy

 

 

 

Uwaga: należy załączyć dokumenty potwierdzające uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji oraz zaświadczenie odpowiedniej Izby Inżynierów Budownictwa

 

 

 

 

................................................

(oznaczenie Wykonawcy)

 

 

WYKAZ ROBÓT

Załącznik nr 5

do oferty

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

 

zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na naprawie dachu na hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Pyrzycach.

oświadczam, że sporządzałem projekty budowlane w ciągu ostatnich 3 lat (lata 2004 - 2006) o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem zadania będącego przedmiotem zamówienia są: i wykonywałem i wykonywał w okresie ostatnich 5 lat prace budowlane o profilu podobnym do przedmiotowego z podaniem lokalizacji.

 

 

Rodzaj zamówienia

(zakres rzeczowy)

Wartość brutto
(z podatkiem VAT)

Lata

realizacji

Miejsce realizacji

1

2

3

4

 

 

 

 

 

..............................dnia..................................

 

 

 

…….....................................................................

(podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)

 

 

 

 

 

 

- projekt umowy -

Umowa

zawarta w dniu ................... 2007r. pomiędzy Gminą Pyrzyce z siedzibą w Pyrzycach przy Placu Ratuszowym 1,

reprezentowaną przez:

 

Burmistrza - mgr Kazimierza Lipińskiego

 

zwaną dalej Zamawiającym

 

a Firmą: …………..................................................................................................................................

………………………………………………………….………………………………………………………….

 

wpisaną do ................................................................................................................................................

 

Numer identyfikacyjny REGON ........................................, NIP ..............................

reprezentowaną przez:

 

1. ……………………………………………………………………………………………………………………

 

2. ……………………………………………………………………………………………………………………

 

zwaną dalej Wykonawcą

 

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa o następującej treści :

 

§ 1.

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na naprawie dachu na hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Pyrzycach.

§ 2.

Na przedmiot umowy określony w § 1 składa się następujący zakres rzeczowy prac projektowych i budowlanych:

 

Zakres prac określono w programie funkcjonalno-użytkowym - załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Kod przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV (nomenklatura): 74222100 - 2, 45000000 - 7, 45260000 - 7.

Integralne części składowe niniejszej umowy stanowią ponadto:

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

2.Oferta oferenta z dnia .....................................

 

§ 3.

Termin wykonania zamówienia:

 

Pożądany przez Zamawiającego:

rozpoczęcie: 10 sierpień 2007r.

zakończenie: trzy miesiące od daty podpisania umowy

§ 4.

Do kierowania pracami wymienionymi w § 2 niniejszej umowy Wykonawca wyznacza Pana …………………………………………………………………………………………………………….….

Jako koordynatora Zamawiającego w zakresie obowiązków wynikających z niniejszej umowy wyznacza się ……………………………………………………………………………………….

§ 5.

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie do dnia ...........................

§ 6.

1. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od

przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze i

zbędne materiały, odpady i śmieci.

2. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów
nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo
budowlane oraz do udostępnienia im danych informacji wymaganych tą ustawą.

Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót.

§ 7.

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

2. Materiały, o których mowa w pkt.1 powinny odpowiadać, co do jakości wymogom
wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w ustawie
Prawo budowlane.

3. Na każde żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru Wykonawca obowiązany jest okazać

w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności

lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

4.Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do

zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót.

 

§ 8.

 1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia, będzie wynagrodzenie w formie ryczałtu.

 2. Ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawcy wyraża się kwotą : ……………. złotych brutto. (słownie : ……………………………………………....złotych brutto )

 

Należność za wykonane roboty będzie uregulowana z konto Zamawiającego w formie przelewu na rachunek Wykonawcy .

 

§ 9.

Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury końcowej w terminie ………………. dni od jej doręczenia wraz z wykonanym przez Wykonawcę przedmiotem zamówienia określonego w § 2.

§ 10.

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia.

    1. Okres gwarancji trwa .................. miesięcy.

2. Strony ustalają, że bieg gwarancji rozpoczyna się w dniu odbioru końcowego robót.

 

§ 11.

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne.

2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

 1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

 1. za zwłokę w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego, licząc za każdy dzień po upływie terminu

umownego wykonania robót, do dnia odbioru końcowego,

 1. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

 2. za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego.

2) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

 1. za zwłokę w dostarczeniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki liczony od terminu

umownego dostarczenia dokumentacji,

 1. za zwłokę w przekazaniu terenu budowy uniemożliwiającą rozpoczęcie lub

powodującą przerwy w wykonywaniu robót w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki lub przerwy,

 1. z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego

§ 12.

1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.

Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru.

 1. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 10 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.

 2. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu

przysługują następujące uprawnienia:

 1. jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

 2. jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

 1. jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiot odbioru zgodnie z przeznaczeniem

Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

 1. jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający
  zażąda wykonanie przedmiotu umowy po raz drugi.

4. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie
stwierdzonych przy odbiorze wad.

5. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięcie wad oraz do
żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako
wadliwych.

6. Zamawiający wyznaczy ostateczny termin pogwarancyjny odbiór robót po upływie terminu
gwarancji ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad
w okresie gwarancji.

 

§ 13.

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w

formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

2. Nieważna jest zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie do niej nowych

postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić

treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność

wprowadzenia takich zmian jest następstwem okoliczności, których nie można było przewidzieć

przy zawieraniu umowy.

 

§ 14.

Do rozpatrzenia sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

 

§ 15.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego

 

§ 16.

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z tego 1 egz. dla Wykonawcy i 2 egz. dla Zamawiającego.

 

 

 

 

Z A M A W I A J Ą C Y : W Y K O N A W C A :

 

 

pełne dane oferenta

(nazwa i adres)

Gmina Pyrzyce

Plac Ratuszowy 1,

74-200 Pyrzyce

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na naprawie dachu na hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Pyrzycach.

Nie otwierać przed dniem 2007-08-30 do godz.1020.

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Słowiński 17-01-2008 12:17:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Łuszczyk 17-01-2008
Ostatnia aktualizacja: Marek Słowiński 17-01-2008 14:26:57