R E G U L A M I N Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Żabowie


R E G U L A M I N

Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania

Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika

w Żabowie

Regulamin dotyczy warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych i sprawdzianów opracowanych na podstawie art. 22 ust.2 pkt.4 Ustawy z dn.07.09.1991r. „o systemie oświaty” Dz. U. Nr 95 poz.425, Dz. U. z 1996r.Nr 117 poz. 759 i Nr 162 poz. 1121 oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. O7 września 2004 w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz.U.Nr199 poz.2046).

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§1

 1. Regulamin nie dotyczy oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów z upośledzeniem umysłowy. W stopniu głębokim.

 2. Warunki przeprowadzenia sprawdzianów oraz ich dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie określają odrębne przepisy.

 3. Zasady oceniania z religii lub etyki regulują odrębne przepisy.

Rozdział 2

Ocenianie, promowania i klasyfikowanie uczniów.

§2

 1. Ocenianiu podlegają

-osiągnięcia edukacyjne,

-zachowanie ucznia.

 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowywaniu przez ucznia wiadomości w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę.

 2. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

§3

 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.

 2. ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

  • informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych jego zachowania oraz postępach w tym zakresie,

  • udzielania uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu jego rozwoju,

  • motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,

  • dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia,

  • umożliwienia nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno - wychowawczej.

 • Oceniane wewnątrzszkolne obejmuje:

  • formułowanie przez nauczyciela wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,

  • ustalenie kryteriów oceniania z zachowania,

  • ocenianie bieżące i ustalenie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według skali w formach przyjętych w szkole,

  • przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych,

  • ustalenie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według skali, o której mowa w §12 ust.1 i §13 ust.2.

  • ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

  • ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

  • Szczegółowe warunki i sposoby oceniania wewnątrzszkolnego uwzględnia statut szkoły.

  • §4

   1.Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz

   ich rodziców (prawnych opiekunów) o:

   • wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania, fakt ten odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym przy tematach lekcji,

   • sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,

   • warunkach i trybie uzyskania oceny wyższej niż przewidywana roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

   2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje

   uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie

   oraz kryteriach zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż

   przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach

   ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania..

   §5

   1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).

   2. Na wniosek ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.

   3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) , sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).

   4. Prace kontrolne są przechowywane przez nauczyciela w teczce osiągnięć ucznia z danego przedmiotu w celu analizy postępów nauczania przez okres jego nauki w szkole.

   5. Prace zawarte w zeszycie szkolnym przechowuje uczeń.

   §6

   1.Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne, których mowa w §4 ust.1 pkt.1 do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, z zastrzeżeniemust.2 i 3.

   2. Dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w §4 ust.1 pkt.1, indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia , u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, następuje także na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, o której mowa w art. 71 b ustawy z dn.07 września 1991 r. o systemie oświaty z zastrzeżeniem ust.3.

   3.W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w §4 ust.1. pkt.1, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

   §7

   Przy ustaleniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki, plastyki należy w szczególności brać pod uwagę, wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

   §8

   1.Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki na podstawie opinii ograniczonych możliwościach uczestnictwa ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza oraz na czas określony w opinii.

   2. w przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisujemy „zwolniony”.

   §9

   1.Dyrektor szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznej specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej o której mowa w art. 71b ust. 3b ustawy o systemie oświaty zwalnia ucznia z wadą słuchu lub głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego, z zastrzeżeniem ust. 2. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu nauki w szkole.

   2 W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

   3. W przypadku ucznia zwolnionego z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikującej wpisuje się „zwolniony”.

   §10

   1. Rok szkolny dzieli się na dwa okresy. Okres Jesienno - zimowy trwa do ostatniego piątku w styczniu, a semestr wiosenno - letni do piątku po 18 czerwca.

   2. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania zgodnie z § 12 ust.1 i §13 ust.2 z zastrzeżeniem ust.3 i 9.

   3. Klasyfikacja śródroczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów, i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, zgodnie z §12 ust.3 i §13 ust.5.

   4. Klasyfikacja roczna w klasach I - III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania zgodnie z §12 ust.2 i §13 ust.14.

   5. Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w klasach I - III szkoły podstawowej jego osiągnięć edukacyjnych oraz ustalenia jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania zgodnie z § 12 ust. 3 i §13 ust.5.

   6. Klasyfikacja roczna począwszy od klasy IV szkoły podstawowej polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustalenia rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny zachowania, według skali, o której mowa w §12 ust.1 i §13 ust.2 z zastrzeżeniem ust.. 7.

   7. Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustalenia rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania zgodnie z §12 ust.3 i §13 ust.5.

   8 Na miesiąc przed rocznym (śródrocznym)klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawcy klasy są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów)o przewidywanych dla niego rocznych (śródrocznych) ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidzianej rocznej ocenie klasyfikacyjnej z zachowania w formie pisemnej.

   §11

   1.Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala nauczyciel prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania wychowawca klas po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

   2. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływy na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.

   §12

   1. Oceny bieżące i śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, oraz roczne oceny klasyfikacyjne, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej ustala się w stopniach według skali:

    1. stopień celujący -6 - cel

    2. stopień bardzo dobry -5 - bdb

    3. stopień dobry -4 - db

    4. stopień dostateczny -3 - dost

    5. stopień dopuszczający -2 - dop

    6. stopień niedostateczny -1 - nast.

   2.W klasach I - III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi.

   a) W ciągu roku oceny udokumentowane w dzienniku lekcyjnym wyrażone są:

   • w klasie pierwszej - oznaczeniami:

   Z - osiągasz znakomite wyniki w nauce, powyżej wymagań dla twojej klasy,

   B - osiągasz bardzo dobre wyniki,

   D - osiągasz dobre wyniki, zastanów się czy nie można lepiej,

   P- poprawnie, osiągasz wyniki wystarczające w podstawowych umiejętnościach, postaraj się więcej popracować,

   S - słabo, twoje osiągnięcia są niewystarczające, pracuj więcej, ponieważ masz braki w opanowaniu podstawowych umiejętności,

   Ź - źle, osiągasz wyniki poniżej wymagań dla twojej klasy, pomyśl co możesz zrobić aby było lepiej.

   • w klasach drugich i trzecich - cyframi:

   6 - znakomicie

   5 - bardzo dobrze

   4 - dobrze

   3 - poprawnie

   2 - słabo

   1 - źle

   b) Ocena śródroczna jest oceną opisową. Powinna zawierać informacje dotyczące:

   • postępów ucznia,

   • napotkanych trudności w stosunku do wymagań edukacyjnych,

   • propozycji działać pomocnych w pokonywaniu trudności przez ucznia.

   c) Ocena roczna jest oceną opisową mającą określić aktualny stan wiedzy i umiejętności ucznia. Ocena ta powinna uwzględniać następujące sfery rozwoju dziecka:

   • rozwój poznawczy - mówienie, czytanie, pisanie, umiejętności matematyczne, umiejętności przyrodnicze,

   • rozwój artystyczny,

   • rozwój fizyczny,

   • rozwój społeczno emocjonalny.

   3. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

   4. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę z zachowania.

   5. Oceny z obowiązkowych zajęć edukacyjnych i zachowania są ocenami rocznymi uwzględniającymi umiejętności i wiadomości ucznia z poprzedniego semestru.

   6. Skala dotyczy także przedmiotu etyka / religia.

   7. Zaliczeniu podlegają ścieżki edukacyjne nie włączone do bloków przedmiotowych.

   8. Ścieżki edukacyjne „Wychowanie do życia w rodzinie” począwszy od klasy V realizowana jako zajęcia nieobowiązkowe z notą „ukończył/a”.

   9. Ogólne kryteria ocen:

   a) stopień celujący otrzymuje uczeń, który:

   • posiada wiedzę i kompetencje znacznie wykraczające poza podstawę programową danego przedmiotu,

   • samodzielnie i twórczo rozwija swoje uzdolnienia,

   • biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami przy rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych,

   • osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych i olimpiadach na szczeblu powiatu i województwa,

   b) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

   • opanował pełen zakres wiedzy i kompetencji określony podstawą programową danego przedmiotu,

   • sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami,

   • rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania,

   • rozwiązuje zadania i problemy w nowych sytuacjach,

   c)stopień dobry otrzymuje uczeń, który:

   • nie opanował w pełni wiadomości objętych podstawą programową, ale potrafi rozwiązać zadania typowe i problemy praktyczne,

   • poprawnie stosuje wiadomości, wykonuje samodzielnie zadania teoretyczne i praktyczne,

   d) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:

   • opanował podstawowe wiadomości przewidziane podstawą programową,

   • posiada kompetencje do samodzielnego rozwiązywania prostych zadań i problemów,

   • wiedza jego pozwala kontynuować dalszą naukę,

   e)stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

   • ma braki w wiadomościach określonych podstawą programową,

   • jego kompetencje pozwalają mu rozwiązać podstawowe problemy, proste zadania z pomocą nauczyciela,

   • wiedza jego nie przekreśla dalszej nauki z danego rodzaju zajęć edukacyjnych po uzupełnieniu braków w wiadomościach,

    1. stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:

     • nie opanował wiadomości przewidzianych podstawą programową,

     • jego kompetencje nie pozwalają mu rozwiązać prostych zadań i problemów o niewielki stopniu trudności,

     • stan wiadomości uniemożliwia dalszą naukę w klasie wyższej lub kontynuowanie nauki w szkole gimnazjalnej.

    10. Uczeń ma prawo do podwyższenia rocznej oceny ( z wyjątkiem oceny niedostatecznej) ustalonej przez nauczyciela, składając wniosek z krótkim uzasadnieniem do dyrektora szkoły w terminie trzech dni od wystawienia oceny rocznej z danych zajęć edukacyjnych tylko w przypadku, gdy spełni warunki:

    1) Nie otrzymał oceny niedostatecznej ze sprawdzianów podsumówującuch, prac klasowych

    2) W przypadku przedmiotów artystycznych - 50% ocen we wszystkich form aktywności stanowią oceny wyższe niż ocena przewidywana.

    Nauczyciel uzasadnia rodzicom na piśmie powód odmowy podwyższenia oceny.

    • Wniosek może dotyczyć podwyższenia oceny o jeden stopień z dwóch zajęć edukacyjnych.

    • Rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na podwyższenie oceny z większej ilości zajęć edukacyjnych.

    11.W celu ustalenia nowej oceny, dyrektor szkoły wyznacza termin sprawdzianu ( nie później niż jeden dzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady), ustala zakres materiału oraz powołuje komisję w składzie jak w § 15 ust.11 pkt.1,2.

    • Podwyższenie oceny ma formę pisemną, ustną i praktyczną.

    • Pytania, zadania praktyczne przygotowuje nauczyciel uczący danych zajęć edukacyjnych zgodnie z wymaganiami na dany stopień zawarty w Przedmiotowym Systemie Oceniania.

    12.Komisja sporządza ze sprawdzianu protokół zgodnie z § 15 ust. 14 pkt.1-2.

    13. Ocena ustalona przez komisje jest oceną ostateczną i nie może być niższa od oceny posiadanej przez ucznia.

    14. W przypadku odwołania się od oceny niedostatecznej uczeń musi spełnić określony warunki:

    1) Systematycznie uczęszczać na zajęcia edukacyjne. Nie może mieć godzin nieusprawiedliwionych, zaliczać w terminie przewidzianym przez przedmiotowy system oceniania sprawdziany i klasówki.

    Przy niedochowaniu tych warunków nauczyciel może nie wyrazić zgody na zmianę oceny.

    15. Odwołanie od dwóch i więcej ocen niedostatecznych nie przysługuje, jeśli uczeń nie poczynił żadnych starań, aby te oceny poprawić, choć rodzic o ocenach był powiadomiony w wyznaczonym terminie, a w szczególności:

    1) Nie zgłosił się na poprawę w oznaczonym terminie przez nauczyciela danej partii materiału;

    2) Podczas odpytywania w następnych terminach nie odpowiedział na ocenę dopuszczającą według wymagań przedmiotowego systemu oceniania

    §13

    1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania uwzględnia w szczególności:

     • wywiązywanie się z obowiązków ucznia,

     • postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkoły,

     • dbałość o honor i tradycje szkoły,

     • dbałość o piękno mowy ojczystej,

     • dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie swoje i innych osób,

     • zgodne kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,

     • okazywanie szacunku innym osobom.

    2.Śródroczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według skali określonej w Statucie szkoły, z zastrzeżeniem ust.4-5a.

    3. Roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania począwszy od kl. IV szkoły podstawowej ustala się według następującej zasady: za każdą kategorie uczeń może otrzymać od 0 do 4 pkt., suma punktów zamieniona jest na ocenę.

    • wzorowe,

    • bardzo dobre,

    • dobre,

    • poprawne,

    • nieodpowiednie,

    • naganne,

    z zastrzeżeniem ust. 5 i 5a.

    4. W klasach I - III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi uwzględniającymi § 13 ust.1.

    5. Roczne i śródroczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

    a) Przy ustaleniu oceny klasyfikacyjnej zachowania, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

    6. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

    • Ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych.

    • Promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8.

    7.Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o nie promowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

    8. Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły nie kończy szkoły.

    9.Ocena roczna z zachowania zostaje ustalona z ocen I i II okresu w następujący sposób:

    • jeżeli za II okres uczeń uzyskał taką samą ocenę jak za okres I to jest to ocena roczna,

    • jeżeli oceny z I i II okresu różnią się jednym stopniem, to ocena roczną jest ocena za II okres,

    • jeżeli oceny różnią się o dwa stopnie i więcej stopni to uczeń otrzymuje ocenę poprawną.

    10. Rodzice ( prawni opiekunowie) ucznia mają prawo do uzyskania informacji o zachowaniu się ucznia na bieżąco.

    11.Na tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej wychowawca klasy informuje ucznia i jego rodziców o przewidywanej dla niego ocenie zachowania (śródrocznej i rocznej).

    12. Uczeń i rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do odwołania się od oceny zachowania rocznej ustalonej przez wychowawcy klasy do dyrektora szkoły, składając pisemny wniosek z uzasadnieniem w terminie 3 dni od ustalenia oceny.

    13. Dyrektor szkoły ustala termin oceny i powołuje komisję w składzie:

    • wychowawca klasy,

    • przedstawiciel samorządu klasowego,

    • przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego

    • pedagog lub inny przedstawiciel rady pedagogicznej.

    W posiedzeniu Komisji może uczestniczyć rodzic bez prawa głosu.

    14. Ustalenie oceny ustala się w formie rozmowy i analizy dokumentów.

    15. Komisja sporządza protokół zawierający: skład komisji, datę ustalenia oceny, motywację. Protokół stanowi załącznik do arkusza oceny zachowania.

    16. Od oceny Komisji odwołanie nie przysługuje.

    17. W przypadku wystawienia oceny nie zgodnej z przepisami prawa obowiązuje tryb postępowania zgodnie z § 17.

    §14

    Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej lub w trakcie bieżącego oceniania stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła, w miarę możliwości stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków poprzez zapewnienie opieki psychologiczno - pedagogicznej oraz poprzez organizowanie zajęć indywidualnych dydaktyczno - wyrównawczych.

    §15

    1 .Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

    2. Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

    3. Na wniosek ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców ( prawnych opiekunów) Rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

    4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje także uczeń:

    • realizujący na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki,

    • spełniający obowiązek szkoły poza szkołą.

    5.Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w ust.4 pkt.2, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: techniki, plastyki, muzyki i wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć dydaktycznych.

    6.Uczniowi, o którym mowa w ust.4 pkt.2 zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny z zachowania.

    7.Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z zastrzeżeniem ust.8.

    8.Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

    9. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami)

    10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2, 3, 4 pkt.1, przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

    11.Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt. 2, przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnienie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego. W skład komisji wchodzą:

    • dyrektor szkoły lub nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze jako przewodniczący komisji,

    • nauczyciel zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.

    12. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 4pkt. 2, oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami), liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzamin w ciągu jednego dnia.

    13. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów rodzice (prawni opiekunowie).

    14. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

    • imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 10, a w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzonego dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt.2, skład komisji,

    • termin egzaminu klasyfikacyjnego,

    • zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne,

    • wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz ocenę.

    Do protokółu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłe informacje o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

    15. W przypadku nie klasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „ nie klasyfikowany.

    §16

    1. Ustalona przez nauczyciela lub uzyskana w czasie egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 2 i § 17.

    2. Ustalona przez nauczyciela lub uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna ocena roczna klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminy poprawkowego, z zastrzeżeniem §19 ust.1 i § 17.

    3. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem §17.

    §17

    1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie siedmiu dni po zakończeniu zajęć edukacyjno - wychowawczych.

    2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

    • w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętność ucznia, w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjna z danych zajęć edukacyjnych,

    • w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

    • uczeń lub rodzice składając wniosek o podwyższenie rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania muszą wiedzieć, że oceny mogą być podwyższone tylko o jeden o stopień.

    3. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt. 1, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

    4. W skład komisji wchodzą:

    a w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

    • dyrektor szkoły lub nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,

    • nauczyciel prowadzący dane zajęci edukacyjne,

    • dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne,

    b w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

    • dyrektor lub nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,

    • wychowawca klasy,

    • wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

    • pedagog,

    • przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

    • przedstawiciel rady rodziców.

    5. Nauczyciel, o którym mowa w ust.4 pkt.1 lit. B, może być zwolniony z udziału pracy w komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

    6. Ustalona przez komisje roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego z zastrzeżeniem § 19 ust.1.

    7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

    a. w przypadku rocznej oceny kwalifikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

    • skład komisji

    • termin sprawdzianu, o którym mowa w ust.2 pkt.1;

    • zadania (pytania) sprawdzające,

    • wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę ;

    b)w przypadku rocznej oceny kwalifikacyjnej zachowania:

    • skład komisji,

    • termin posiedzenia komisji,

    • wyniki głosowania,

    • ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

    Protokół stanowi załącznik do arkuszu ocen ucznia.

    8. Do protokołu, o którym mowa w ust. 7 pkt.1, dołącza się pisemne ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

    9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust.2 pkt.1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

    10. Przepisy ust.1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny kwalifikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia z zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalo9na przez komisję jest ostateczna.

    § 18

    1.Uczeń klasy I- III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyżej , z zastrzeżeniem ustępu 7.

    2.Poczowszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyżej ( na semestr programowo wyższy), jeże4li ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne (semestralne) oceny kwalifikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem ust. 4i 5, § 13 ust. 7 i 8 oraz § 19 ust.10.

    3. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnia ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą oceną z zachowania, otrzymuje promocje do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

    4.Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfiką kształcenia tego ucznia w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

    5. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasiągu wojewódzkim w szkole podstawowej otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celujący roczną oceny klasyfikacyjne. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasiągu wojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową oceny kwalifikacyjnej.

    6. Uczeń, który nie spełnia warunków określonych w ust. 2, nie otrzymuje promocji
    do klasy programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem § 19 ust. 10.

    7. W wyjątkowych przypadkach, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej, na podstawie opinii wydanej przez lekarza lub publiczną poradnie psychologiczno-pedagogiczna, w tym publiczną poradnię specjalistyczną,

    oraz w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia .

    §19

    1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał oceny niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

    2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formą zadań praktycznych.

    3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu

    ferii letnich.

    4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

    • dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmuj4cy w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodnicz4cy komisji:

    • nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne- jako egzaminujący;

    • nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji.

    5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 5 pkt. 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbą lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym ze powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

    6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

    • w skład komisji;

    • termin egzaminu poprawkowego;

    • pytania egzaminacyjne;

    • wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskania oceny.

    Do protokółu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację ~ o ustnych odpowiedziach ucznia.

    7. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września

    8. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do

    programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem ust.9.

    9. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem ze to obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodne ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

    § 20

    1.Uczeń kończy szkołę podstawową:

    • jeżeli w wyniku kwalifikacji końcowej, na którą składają się roczne (semestralne) oceny kwalifikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej (semestrze programowo najwyższym) i roczne (semestralne) oceny kwalifikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych (semestrach programowo niższych) w szkole danego typu, z uwzględnieniem § 18 ust. 6, uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem ust.3 i 4 oraz § 13 ust.7 i 8;

    • jeż1i ponadto przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa § 21, z zastrzeżeniem ust.

    z § 26 i 37 ust.3.

    2. Uczeń kończy szkołę podstawową, z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której mowa w ust. 1 pkt 1, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.

    3. O kończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym tub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej rady pedagogicznej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

    Rozdział 3

    Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej.

    §21

    l. W klasie VI szkoły podstawowej jest przeprowadzany sprawdzian poziomu opanowania umiejętności, ustalonych w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, określonych w odrębnych przepisach, zwany dalej "sprawdzianem".

    § 22

    1.Okręgowa Komisja Egzaminacyjna zwana dale] „komisji okręgowa" opracowuje informator , zawierajęcy w szczególności opis zakresu sprawdzianu oraz kryteriów oceniania i form przeprowadzania sprawdzianu, a także przykładowe zadania, jest ogłaszany nie później niż do dnia 31 sierpnia roku poprzedzającego rok szkolny, w którym jest przeprowadzany sprawdzian.

    2. Informator, o którym mowa w ust. l, jest ogłaszany również w językach mniejszości narodowych nauczanych w szkołach lub oddziałach z językiem nauczania mniejszości narodowych.

    § 23

    l. Sprawdzian w szkołach dla dzieci i młodzieży przeprowadza się w kwietniu, w terminie ustalonym przez Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, zwanej dalej "Komisja Centralną".

    § 24

    1.Uczniowie szkoły lub oddziałów z językiem nauczania mniejszości narodowej, w których zajęcia są prowadzone w tym języku, przystępują do sprawdzianu, w języku polskim albo w języku danej mniejszości narodowej.

    2. W przypadku gdy uczeń zamierza przystąpić do sprawdzianu, w języku danej mniejszości narodowej rodzice ( prawni opiekunowie) ucznia składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację o chęci pisania sprawdzianu w danym języku.

    3. Deklarację której mowa w ust. 2, składa się nie później niż do dnia 20 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian.

    4. Wykaz uczniów, którzy zamierzają przystąpić do sprawdzianu, w języku danej mniejszości narodowej, dyrektor szkoły przekazuje dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej, zwanej dalej "komisji, okręgowa,", nie później niż do dnia 30 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian.

    5. Uczeń może zrezygnować z przystąpienia do sprawdzianu, w języku danej mniejszości narodowej. O rezygnacji rodzice (prawni opiekunowie) ucznia, informują pisemnie dyrektora szkoły, nie później niż na 3 miesiące przed terminem sprawdzianu, który niezwłocznie powiadamia o tym dyrektora komisji okręgowej.

    § 25

    1. Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo do sprawdzianu w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, spełniając warunki, o ktorych mowa w art. 71b ust.3 b ustawy, z zastrzezeniem ust.2.

    2. W przypadku uczniow posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dostosowanie warunkow i formy przeprowadzania sprawdzianu do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastapić na podstawie tego orzeczenia.

    3. Opinia, o ktorej mowa w ust.l, powinna być wydana przez poradnie psychologiczno - pedagogiczną, w tym poradni specjalistyczną, nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian, z tym ze:

    • w przypadku uczniów przystępujących do sprawdzianu - nie wcześniej niż po ukończeniu klasy III szkoły podstawowej;

    4. Opinię, o której mowa w ust. l, rodzice (prawni opiekunowie) ucznia lub słuchacza przedkładają dyrektorowi szkoły w terminie do dnia 15 października roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian.

    5. Uczniowie chorzy lub niepełnosprawni czasowo, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia, wydanego przez lekarza, mogą , przystąpić do sprawdzianu w warunkach i formie odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia.

    6. Za dostosowania warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu do potrzeb uczniów, o których mowa w ust. l i 5, odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, o którym mowa w § 29 ust .l.

    § 26

    l. Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie przystępują do sprawdzianu.

    2. Uczeń z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim ze sprzężoną niepełnosprawnością, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, który nie rokuje kontynuowania nauki w szkole ponadgimnazjalnej, może być zwolniony przez dyrektora komisji okręgowej z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), zaopiniowany przez dyrektora szkoły.

    § 27

    1. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych sprawdzianem, są zwolnieni odpowiednio ze sprawdzianu , na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego, o którym mowa w § 29 ust. l.

    2. Zwolnienie ze sprawdzianu jest równoznaczne z uzyskaniem ze sprawdzianu najwyższego wyniku.

    § 28

    l. Za organizację i przebieg sprawdzianu w szkole odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor szkoły.

    2. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, nie później niż na 2 miesiące przed terminem sprawdzianu, może powołać zastępcę przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego spośród nauczycieli zatrudnionych w danej szkole.

    3.Jeżeli przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego i jego zastępca, z powodu choroby lub innych ważnych przyczyn, nie mogą, wziąć udziału w sprawdzianie, dyrektor komisji okręgowej powołuje w zastępstwie innego nauczyciela zatrudnionego w danej szkole.

    4.Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, jego zastępca oraz nauczyciel, o którym mowa w ust.3, powinni odbyć szkolenie w zakresie organizacji sprawdzianu, organizowane przez komisji okręgowa,.

    § 29

    l. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego w szkole w szczególności:

    • przygotowuje listę uczniów przystępujących do sprawdzianu i przesyła pocztą elektroniczną lub na nośniku zapisu elektronicznego dyrektorowi komisji i okręgowej, w terminie ustalonym przez dyrektora komisji i okręgowej, nie później jednak niż do dnia 30 listopada roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany ;

    • nadzoruje przygotowanie sal, w których ma być przeprowadzony sprawdzian, zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy;

    • powołuje pozostałych członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego, nie później niż miesiąc przed terminem sprawdzianu;

    • powołuje, spośród członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego, zespoły nadzorujące przebieg sprawdzianu, o których mowa w § 31 ust. l , w tym wyznacza przewodniczących tych zespołów;

    • informuje uczniów o warunkach przebiegu sprawdzianu- przed rozpoczęciem sprawdzianu;

    • nadzoruje przebieg sprawdzianu;

    • przedłuża czas trwania sprawdzianu dla uczniów, o których mowa w § 25 ust. l ;

    • sporządza wykaz uczniów, którzy nie przystąpili do sprawdzianu albo przerwali sprawdzian, oraz niezwłocznie po zakończeniu sprawdzianu przekazuje ten wykaz dyrektorowi komisji okręgowej;

    • zabezpiecza, po zakonczeniu sprawdzianu, zestawy zadań i karty odpowiedzi uczniow i niezwłocznie dostarcza je do miejsca wskazanego przez dyrektora komisji okręgowej;

    • nadzoruje prawidłowe zabezpieczenie pozostałej dokumentacji dotyczącej przygotowania i przebiegu sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego;

    2.Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego odbiera przesyłki zawierające pakiety z zestawami zadań i kartami odpowiedzi oraz inne materiały niezbędna do przeprowadzenia sprawdzianu i sprawdza, czy nie zostały one naruszone, a następnie sprawdza, czy zawierają one wszystkie materiały niezbędna do przeprowadzenia sprawdzianu. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przechowuje i zabezpiecza wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia sprawdzianu.

    3.W przypadku stwierdzenia, ze przesyłki, o których mowa w ust.2, zostały naruszone, lub nie zawierają wszystkich materiałów niezbędnych do przeprowadzenia sprawdzianu, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego niezwłocznie powiadamia o tym dyrektora komisji i okręgowej.

    § 30

    1. Sprawdzian trwa 60 minut, z zastrzeżeniem ust. 2.

    2. Dla uczniów, o których mowa w § 25 ust.l, czas trwania sprawdzianu może być przedłużony, nie więcej jednak niż o 30 minut;

    § 31

    1. W przypadku, gdy sprawdzian maja być przeprowadzone w kilku salach, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego powołuje zespoły nadzorujące przebieg sprawdzianu w poszczególnych salach. Zadaniem zespołu nadzorującego jest w szczególności zapewnienie samodzielnej pracy uczniów.

       • W skład zespołu nadzorującego wchodzą, co najmniej 3 osoby, w tym:

        • przewodniczący;

    • co najmniej dwóch nauczycieli, z których jeden jest zatrudniony w innej szkole lub placówce.

    3. Przewodniczący zespołu nadzorującego kieruje pracą, tego zespołu, a w szczególności odpowiada za prawidłowy przebieg sprawdzianu w danej sali.

    4. W przypadku gdy w sali jest więcej niż 30 uczniów, liczbę członków zespołu

    nadzorującego zwiększa się o jedną osobę na każdych kolejnych 20 uczniów.

    5.Nauczyciel zatrudniony w innej szkole lub placówce zostaje powołany w skład zespołu nadzorującego w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły lub placówki.

    § 32

    l. Przed rozpoczęciem sprawdzianu przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego sprawdza, czy pakiety, zawierające zestawy zadań i karty odpowiedzi, oraz inne materiały niezbędne do przeprowadzenia sprawdzianu, nie zostały naruszone.

    2. W przypadku stwierdzenia, ze pakiet wymienione w ust. l., zostały naruszone, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego sprawdza, czy pakiety, zawierające zestawy zadań i karty odpowiedzi, oraz inne materiały niezbędne do przeprowadzenia sprawdzianu, nie zostały naruszone.

    3. W przypadku stwierdzenia, ze pakiety wymienione w ust.l, nie zostały naruszone przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego otwiera je w obecności przewodniczących zespołów nadzorujących oraz przedstawicieli uczniów, a następnie przekazuj e przewodniczącym zespołów nadzorujących zestaw zadań i karty odpowiedzi do przeprowadzenia sprawdzianu w liczbie odpowiadającej liczbie uczniów w poszczególnych salach.

    4. Członkowie zespołu nadzorującego rozdają zestawy zadań i karty odpowiedzi uczniom,

    polecając sprawdzenie, czy zestaw zadań i karta odpowiedzi są, kompletne.

    5. Uczeń zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego braki w zestawie zadań lub karcie odpowiedzi i otrzymuj e nowy zestaw zadań lub nową kartę odpowiedzi.

    6. Informację o wymianie zestawu zadań lub warty odpowiedzi przewodniczący zespołu nadzorującego zamieszcza w protokole, o którym mowa w § 40ust.l. Protokóle czytelnie podpisuje e uczeń, który zgłosił braki w zestawie zadań lub karcie odpowiedzi.

    7. Na zestawie zadań i karcie odpowiedzi, przed rozpoczęciem sprawdzianu, wpisuje się kod ucznia, nadany przez komisję okręgowa. Uczniowie nie podpisują zestawów zadań i kart odpowiedzi.

    § 33

    l. W czasie trwania sprawdzianu każdy uczeń pracuje przy osobnym stoliku. Stoliki są ustawione w jednym kierunku, w odległości zapewniającej samodzielność pracy uczniów.

    2. W sali, w której jest przeprowadzany sprawdzian, nie można korzystać z żadnych urządzeń telekomunikacyjny

    § 34

    1. Sprawdzian rozpoczyna się z chwilą zapisania w widocznym miejsc. przez przewodniczącego zespołu czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy.

    2.W czasie trwania sprawdzianu uczniowie nie powinni opuszczać sali. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali, po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się ucznia z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej.

    3.W czasie trwania sprawdzianu w sali mogą przebywać wyłącznie uczniowie, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego oraz osoby, delegowani pracownicy Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, delegowani pracownicy Komisji Centralnej i komisji okręgowej, delegowani przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny i organu prowadzącego szkołę, przedstawiciele placówek doskonalenia nauczycieli oraz eksperci komisji okręgowej.

    4. Osoby, o których mowa w ust.3, nie uczestniczą w przeprowadzaniu sprawdzianu.

    5. W czasie trwania sprawdzianu uczniom nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań ani ich nie komentuje.

    § 35

    l. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez uczni lub jeżeli uczeń zakłóca prawidłowy przebieg sprawdzianu w sposób utrudniający pracy pozostałym uczniom, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego unieważnia pracy tego ucznia i przerywa j ego sprawdzian. Informację o unieważnieniu pracy ucznia i przerwaniu sprawdzianu zamieszcza się w protokole, o którym mowa w § 40 ust.l. Przepisy § 37 ust. l i 2 stosuje się odpowiednio.

    § 36

    1. Uczeń może uzyskać na sprawdzianie maksymalnie 40 punktów.

    2. Prace uczniów sprawdzają egzaminatorzy wpisani do ewidencji, o której mowa w art. 9c ust. 2 pkt. 7 ustawy, powołani przez dyrektora komisji i okręgowej . Wynik sprawdzianu ustala komisja okręgowa na podstawie liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów.

    3.Wynik sprawdzianu ustalony przez komisji okręgowej jest ostateczny.

    § 37

    1. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do sprawdzianu, w ustalonym terminie, albo przerwali sprawdzian, przystąpili do sprawdzianu, w dodatkowym terminie ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej, nie później niż do dnia 20 sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez dyrektora komisji i okręgowej.

    2. Uczeń, który nie przystąpi do sprawdzianu w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, powtarza ostatnią, klasę szkoły podstawowej oraz przystępuje do sprawdzianu w następnym roku, z zastrzeżeniem ust.3.

    3. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do sprawdzianu w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu. Dyrektor szkody składa wniosek w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami)

    § 38

    1. Na wniosek ucznia tub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzona i oceniona praca ucznia jest udostępniana uczniowi tub jego rodzicom (prawnym opiekunom) albo słuchaczowi do wglądu w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.

    § 39

    l. Wynik sprawdzianu nie wpływa na ukończenie szkoły. Wyniku sprawdzianu nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły.

    2. Wyniki sprawdzianu oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu dla każdego ucznia komisji a okręgowa przekazuj e do szkoły nie później niż na 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno - wychowawczych, a w przypadku, o którym mowa w § 37 ust.l - do dnia 31 sierpnia danego roku.

    3. Zaświadczenie, o którym mowa w ust.2, dyrektor szkoły przekazuj e uczniowi tub jego rodzicom (prawnym opiekunom).

    § 40

    1. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego sporządza protokół przebiegu sprawdzianu. Protokół podpisują, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego oraz przewodniczący zespołów nadzorujących.

    2. Protokół, o którym mowa w ust. l, przekazuj się niezwłocznie do komisji i okręgowej.

    3. Dokumentację sprawdzianu przechowuje komisja okręgowa przez okras 6 miesięcy.

    4. Dokumentację sprawdzianu przechowuje się według zasad określonych w odrębnych przepisach .

    §41

    l. Uczeń może, w terminie 2 dni od daty sprawdzianu, zgłosić zastrzeżenia do dyrektora komisji okręgowej, jeże1i uzna, że w trakcie sprawdzianu zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzania.

    2. Dyrektor komisji okręgowej rozpatruje zgłoszone zastrzeżenia w terminie 7 dni od daty ich otrzymania. Rozstrzygnięcie dyrektora komisji okręgowej jest ostateczne.

    3. W razie stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących prowadzenia sprawdzianu, na skutek zastrzeżeń, o których mowa w ust. l, lub z urzędu, dyrektor komisji okręgowej, w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej, może unieważnić sprawdzian i zarządzić jego ponowne przeprowadzenie, jeże1i to naruszenie mogło wpłynąć na wynik danego sprawdzianu. Unieważnienie może nastąpić w stosunku do wszystkich uczniów, także do poszczególnych.

    4.W przypadku niemożności ustalenia wyników sprawdzianu, z powodu zniknięcia lub zniszczenia arkuszy egzaminacyjnych, kart odpowiedzi, dyrektor komisji okręgowej, w porozumieniu z dyrektorem Komisji i Centralnej, unieważnia sprawdzian i zarządza jego ponowne przeprowadzenie.

    5.W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania arkuszy egzaminacyjnych niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez uczniów dyrektor komisji i okręgowej, w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej, unieważnia sprawdzian tych uczniów i zarządza jego ponowne przeprowadzenie.

    6.Termin ponownego sprawdzianu, o którym mowa w ust. 3-5, ustala dyrektor Komisji Centralnej.

    §42

    1. Zestawy zadań dla sprawdzianu są przygotowywane, przechowane w warunkach uniemożliwiających ich nieuprawnione ujawnienie.

    2. W przypadku nieuprawnionego ujawnienia zestawów arkuszy egzaminacyjnych decyzje co do dalszego przebiegu sprawdzianu podejmuje dyrektor Komisji Centralnej.

    22

  Metadane - wyciąg z rejestru zmian

  Akcja Osoba Data
  Dodanie dokumentu: Marek Słowiński 21-01-2008 11:02:07
  Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marek Słowiński 21-01-2008
  Ostatnia aktualizacja: Marek Słowiński 21-01-2008 11:02:07