ZARZĄDZENIE NR 339/2008 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 02 stycznia 2008 r. w sprawie Gminnego Zespołu Doradców Metodycznych


ZARZĄDZENIE NR 339/2008

BURMISTRZA PYRZYC

z dnia 02 stycznia 2008 r.

w sprawie Gminnego Zespołu Doradców Metodycznych

W celu wyłonienia nauczycieli na funkcje doradców metodycznych oraz zapewnienia koordynacji ich pracy zarządzam, co następuje:

§ 1. Z dniem 1 września 2008 roku tworzy się Gminny Zespół Doradców Metodycznych w Pyrzycach z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Pyrzycach przy ul. Poznańskiej 2.

§ 2. Ustalam tryb wyłaniania nauczycieli na funkcje doradców metodycznych i powierzania zadań oraz funkcjonowania Gminnego Zespołu Doradców Metodycznych w Pyrzycach:

  1. Nauczyciele na funkcje doradców metodycznych wyłaniani będą w wyniku postępowania konkursowego.

  2. Gminny Zespół Doradców Metodycznych tworzą nauczyciele doradcy metodyczni w liczbie i specjalnościach określonych w ogłoszeniu o konkursie. Zadania doradcom metodycznym powierza Burmistrz Pyrzyc w uzgodnieniu z dyrektorami szkół i przedszkoli, w których nauczyciele są zatrudnieni, po uzyskaniu pozytywnej opinii dyrektora wojewódzkiej placówki doskonalenia nauczycieli.

  3. Zadaniem Gminnego Zespołu Doradców Metodycznych w Pyrzycach jest koordynowanie pracy doradców metodycznych. W tym celu Zespół we współpracy z placówkami doskonalenia, szkołami i przedszkolami, stosownie do zgłoszonych potrzeb opracowuje roczne plany pracy, które podlegają zatwierdzeniu przez Burmistrza Pyrzyc oraz sporządza okresowe sprawozdania z ich realizacji.

  4. Pracami Gminnego Zespołu kieruje kierownik wyłoniony spośród doradców metodycznych.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ PYRZYC

Kazimierz Lipiński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Słowiński 21-02-2008 13:26:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marek Słowiński 21-02-2008
Ostatnia aktualizacja: Marek Słowiński 21-02-2008 13:26:39