Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pyrzycach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Burmistrz Pyrzyc ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, nr 492/3 o powierzchni 0,2712 ha


ZARZĄDZENIE NR 512/2005

BURMISTRZA PYRZYC

z dnia 10 października 2005r.

w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu i przyjęcia regulaminu

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984;Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203) w związku z art.37 ust. 1, art. 38, oraz. art. 40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603; Nr 281, poz. 2782; z 2005r. Nr 130, poz. 1087) oraz § 3 ust. 1 i § 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108), zarządzam co następuje:

§ 1

 1. Ogłosić drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej, stanowiącej własność gminy Pyrzyce - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 1. Przyjąć regulamin przetargu na sprzedaż nieruchomości. Regulamin stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

 1. Zgodnie z art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami
  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) obniżyć o 10% cenę wywoławczą nieruchomości zawartej w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Komisji Przetargowej i Kierownikowi Wydziału Rozwoju Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

Kazimierz Lipiński

Sporządziła: J. Dobiszewska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Pyrzyc Nr 512/2005

z dnia 10 października 2005 roku

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Pyrzyc ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, nr 492/3 o powierzchni 0,2712 ha, położonej w obrębie 10 miasta Pyrzyce, przy ul. Staromiejskiej, zapisanej w księdze wieczystej Nr 12372.

Działka nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego, może być wykorzystana na cele zabudowy mieszkaniowej.

Wartość nieruchomości wynosi 53.047,00 zł.

Cena wywoławcza wynosi 47.742,00 zł

Wadium 5.000,00 zł.

Minimalna kwota postąpienia wynosi 500,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 10 listopada 2005 r. w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach w sali nr 282 ( II piętro ), o godz. 1100.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w kasie Urzędu Miejskiego w Pyrzycach lub na konto 46 1240 3897 1111 0000 4479 9980 PEKAO S.A. Oddział Pyrzyce w terminie do 7 listopada 2005 r.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi.

Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście w Wydziale Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Pyrzycach, w pok. 258 lub telefonicznie pod numerem 579-32-68 w godz. od 700- 1500.

Sporządziła: J. Dobiszewska

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia

Burmistrza Pyrzyc Nr 512/2005

z dnia 10 października 2005 roku

Regulamin

Drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Pyrzyce.

 1. W przetargu mają prawo wziąć udział osoby prawne i fizyczne

 2. Przedmiotem przetargu jest działka niezabudowana numer 492/3 o powierzchni 0,2712 ha, położona w obrębie 10 miasta Pyrzyce.

 1. Przetarg wygrywa ten uczestnik, który zgłosi najwyższą cenę działki.

 2. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 500 złotych.

 3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto 461240 3897 1111 0000 4479 9980 PEKAO S.A. Oddział Pyrzyce do dnia 7 listopada 2005r.

 4. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

 5. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg przegrał, podlega zwrotowi w ciągu 3 dni po zakończeniu przetargu, w kasie urzędu po dokonaniu adnotacji przez Przewodniczącego Komisji Przetargowej "zwrot wadium, data i podpis".

 6. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia działki.

 7. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi.

 8. Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia nieruchomości i płatna jest w całości przed zawarciem aktu notarialnego, w terminie 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

 9. Uczestnik, który wygrał przetarg nabywa nieruchomość będącą przedmiotem przetargu na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

 10. Opłaty notarialne nabycia nieruchomości pokrywa nabywca.

13.Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy sprzedaży.

 1. Przetarg może być odwołany zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz.U.Nr 261, poz. 2603).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 11-10-2005 14:48:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 11-10-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 11-10-2005 14:48:31