Nowelizacja statutu przedszkola


Uchwała Nr 02/07

z dnia 19 czerwca 2007 r.

Rady Pedagogicznej Przedszkola Publicznego Nr 4 w Pyrzycach

w sprawie nowelizacji statutu przedszkola.

 

            Na podstawie art. 52 ust. 2 i art. 42 ust.1 ustawy z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty (DZ.U. z 1996 r., Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami), Rozporządzenia MEN z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie ramowych statutów publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej, publicznego gimnazjum oraz publicznego przedszkola (Dz. U. Nr 14, poz. 131 i z 2000 r. Nr 2, poz.20 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

 

§ 1. Wprowadza się zmiany do Statutu Przedszkola Publicznego Nr 4 w Pyrzycach, których treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi przedszkola.

 


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem odjęcia.

                                                                                     Przewodniczący Rady Pedagogicznej

 

                                                                                                 mgr Sabina Domańska

 

 

 

                                                                                             Załącznik do Uchwały Nr 02/07

                                                                                 Rady Pedagogicznej Przedszkola Publicznego Nr 4

                                                                                                               w Pyrzycach

                                                                                                     z dnia 19 czerwca 2007 r.

 

NOWELIZACJA NR 01

STATUTU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 4

W PYRZYCACH

 

Wprowadza się następujące zmiany:

 1. § 7 otrzymuje brzmienie:

§7.1.Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa i higieny.

2.Każda grupa wiekowa powierzona jest opiece jednego lub dwóch nauczycieli, sprawowanej zgodnie z ustalonymi w arkuszu organizacyjnym czasem pracy oddziału.

3. Nauczyciele dbają o równowagę psychiczną dzieci i ich dobre samopoczucie proponują zróżnicowane zajęcia, stosują na zmianę formy wymagające większego wysiłku i swobodne zabawy, dbają o właściwy stosunek pobytu dzieci w sali i na powietrzu.

4. Za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci odpowiada nauczyciel pełniący obowiązki zawodowe w danym czasie. Odpowiedzialność przejmuje od momentu przyjęcia dziecka od rodziców do czasu przekazania go rodzicom lub osobom upoważnionym. Jest obecny przy rozchodzeniu się dzieci do czasu, gdy wszystkie dzieci zostaną odebrane przez rodziców.

5. W czasie zajęć dodatkowych osoba prowadząca te zajęcia przejmuje odpowiedzialność za dziecko.

6. W czasie pobytu dziecka w przedszkolu nie może ono pozostać bez nadzoru osoby dorosłej. Jest obecny przy rozchodzeniu się dzieci do czasu gdy wszystkie dzieci zostaną odebrane przez rodziców.

7. Przed każdym wyjściem do ogrodu przedszkolnego, teren musi być sprawdzony przez pracownika fizycznego, odpowiedzialnego za stan ogródka; każdorazowo, po sprawdzeniu terenu, pracownik musi dokonać wpisu do odpowiedniego zeszytu, że teren został sprawdzony i sprzęt do zabawy w ogrodach jest sprawny.

8. Podczas pobytu dzieci w ogrodzie przedszkolnym, zajęcia i zabawy odbywają się na wyznaczonym terenie ze sprzętem dostosowanym do potrzeb i możliwości dzieci pod stałą opieką nauczyciela oraz pomocy nauczyciela w grupie najmłodszej. Szczegółowe zasady określa Regulamin korzystania z podwórka przedszkolnego.

9. Każde wyjście, wyjazd z dziećmi poza teren przedszkola odnotowuje się w "zeszycie wyjść". Wymagany jest podpis osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo powierzonych dzieci.

10.W trakcie zajęć poza terenem przedszkola (wycieczki w obrębie tej samej miejscowości) zapewnia się opiekę nauczyciela odpowiedzialnego za oddział oraz dodatkowo na każde 10 dzieci jednego pracownika obsługi.

11. Przedszkole może organizować dla dzieci różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności specjalistycznych.

12. Szczegółowe zasady organizowania wycieczek określa Regulamin wycieczek i spacerów.

13. Szczegółowy zakres zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych w przedszkolu określają Procedury dotyczące bezpieczeństwa dzieci podczas ich pobytu w przedszkolu oraz Regulamin korzystania z sali zajęć i zabaw dla dzieci.

 

 

2) § 8 otrzymuje brzmienie:

§ 8. 1.Rodzice (prawni opiekunowie) dzieci przyprowadzają i odbierają je z przedszkola oraz są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu. Osoba odprowadzająca dziecko do przedszkola powinna w szatni przygotować je do pobytu w przedszkolu, a następnie przekazać je pracownikowi przedszkola.

2.Dopuszcza się możliwość odbierania dziecka przez osobę dorosłą, zdolną do podejmowania czynności prawnych upoważnioną na piśmie przez rodziców. Upoważnienie jest skuteczne przez cały okres uczęszczania dziecka do przedszkola. Upoważnienie może zostać aktualizowane lub odwołane w każdej chwili.

4. Rodzice (opiekunowie prawni) mogą upoważnić określoną osobę do jednorazowego odebrania dziecka z przedszkola. Takie upoważnienie powinno nastąpić przez udzielenie pisemnego pełnomocnictwa.

5. Opiekun jest zobowiązany przekazać dziecko bezpośrednio pod opiekę nauczyciela i jest to moment od którego nauczyciel przejmuje odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo. Z kolei rodzic przejmuje opiekę nad dzieckiem od momentu przywitania się dziecka z rodzicem. Czynności ubierania się w szatni odbywają się pod kontrolą rodziców.

6.Przedszkole odmawia wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko (np. nietrzeźwość) będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa. W takiej sytuacji dziecko pozostaje pod opieką nauczyciela do momentu przyjścia innej osoby upoważnionej do odbioru dziecka.

7. O przypadku każdej odmowy wydania dziecka powinien zostać niezwłocznie poinformowany dyrektor lub jego zastępca. W takiej sytuacji przedszkole jest zobowiązane do podjęcia czynności zapewniających bezpieczeństwo dziecka.

8. Rodzice są zobowiązani do odebrania dziecka do czasu zamknięcia przedszkola.

9. W sytuacji, gdy rodzic (prawny opiekun) nie zgłosi się po dziecko po upływie czasu pracy przedszkola nauczyciel ma obowiązek powiadomić o tym telefonicznie rodziców dziecka.

10.W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców (prawnych opiekunów), nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej. Po upływie czasu otwarcia placówki rodzic, będzie uiszczał opłatę za opiekę nad dzieckiem ustaloną prze radę rodziców.

11. Życzenia rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być potwierdzone przez orzeczenie sądowe.

12. Dzieci powinny być przyprowadzane do przedszkola od godziny otwarcia do 8.15 a odbierane od 14.30 do 16.00.

14. Do przedszkola nie przyjmuje się dzieci chorych, a w przypadku zachorowania dziecka w czasie pobytu w przedszkolu rodzic zobowiązany jest do odebrania dziecka. W sytuacjach infekcji, chorób skórnych, zakaźnych dziecko nie może uczęszczać do przedszkola do czasu całkowitego wyleczenia.

15. Nauczyciele nie mają prawa podawać dzieciom żadnych lekarstw.

16. Przedszkole pośredniczy w rocznym ubezpieczeniu dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków.

17. Rodzice, którzy nie wyrażają zgody na ubezpieczenie ich dziecka, zobowiązani są złożyć odmowę ubezpieczenia na piśmie w obecności dyrektora.

 

 

3) w § 9 w ust. 2 skreśla się w pkt 1 ppkt c, d, e, f, a podpunkty g, h, j stają się w kolejności podpunktami c, d, e.

 

 

4) § 9 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

ust.4. W przedszkolu działa rada rodziców stanowiąca reprezentację rodziców wychowanków.

   1. Rada rodziców jest społecznym organem przedszkola, która reprezentuje ogół rodziców dzieci.

   2. W skład rady rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców dzieci danego oddziału. W wyborach, jednego wychowanka reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

   3. Rada rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców wychowanków, współdziała z przedszkolem w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych oraz uczestniczy w życiu placówki, przyczyniając się do podnoszenia jakości pracy i zaspokajania potrzeb dzieci.

   4. Rada Rodziców może występować do organu prowadzącego przedszkole, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora, rady pedagogicznej z wnioskiem i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola.

   5. Rada rodziców ustala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem placówki.

   6. Regulamin określa w szczególności:

 1. wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;

 2. szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych i rady rodziców.

   1. Do kompetencji rady rodziców należy:

1) Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola.

2) Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania dzieci.

3) Uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego.

   1. Rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł w celu wspierania statutowej działalności placówki. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin, o którym mowa w pkt. 5.

 

 

5) w § 12 otrzymuje brzmienie:

 1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku.

 2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.

 3. Rada pedagogiczna może przyjąć inne zasady grupowania dzieci w zależności od potrzeb placówki i realizacji założeń programowych.

 4. Przedszkole nie posiada warunków lokalowych do organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.

 

 

6) § 14, otrzymuje brzmienie:

1. Praca wychowawczo - dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego. Nauczyciel wybiera program wychowania przedszkolnego oraz podręcznik spośród programów i podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego.

2. Wybrany program wychowania przedszkolnego oraz podręcznik, nauczyciel przedstawia wraz z uzasadnieniem radzie pedagogicznej. Rada pedagogiczna, spośród przedstawionych przez nauczycieli programów wychowania przedszkolnego oraz podręczników, ustala, w drodze uchwały, po zasięgnięciu opinii rady rodziców odpowiednio zestaw programów wychowania przedszkolnego i przedszkolny zestaw podręczników, biorąc pod uwagę możliwości dzieci, a w przypadku podręcznika również: przystosowanie dydaktyczne i językowe podręcznika do możliwości dzieci, wysoką jakość wykonania podręcznika umożliwiającą korzystanie z niego przez kilka lat.

3. Przedszkolny zestaw podręczników składa się z nie więcej niż trzech podręczników dla danych zajęć edukacyjnych.

4. Dyrektor przedszkola podaje do publicznej wiadomości, do dnia 31 marca, odpowiednio zestaw programów wychowania przedszkolnego i przedszkolny zestaw podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego.

5. Przedszkolny zestaw programów wychowania przedszkolnego i przedszkolny zestaw podręczników obowiązuje przez trzy lata szkolne.

6. W uzasadnionych przypadkach, rada pedagogiczna, na wniosek nauczyciela lub rady rodziców, może dokonać zmian w zestawie programów wychowania przedszkolnego, przedszkolnym zestawie podręczników, z tym że zmiana w tych zestawach nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego.

7. W zakresie planowania pracy placówki obowiązuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania dzieci oraz miesięczne plany pracy wychowawczo - dydaktycznej i opiekuńczej dla poszczególnych oddziałów.

8. Organizację pracy wciągu dnia określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej.

9. Ramowy rozkład dnia uwzględnia wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do założeń programowych oraz oczekiwań rodziców:

 1. 6:30 - 9:00 - Schodzenie się dzieci. Kontakty indywidualne z rodzicami, zajęcia lub zabawy w małych grupach. Praca indywidualna, prowadzenie zajęć z higieny i kultury życia.

 2. 9:00 - 12:00 - Śniadanie, zajęcia z całą grupą zaplanowane przez nauczyciela. Stwarzanie sytuacji do zajęć i zabaw podejmowanych z własnej inicjatywy dzieci w sali i na powietrzu. Zajęcia kompensacyjno - wychowawcze, czynności porządkowe, przygotowanie do obiadu.

 3. 12:00 - 16:00 - Obiad. Odpoczynek. Rozmowy indywidualne. Czytanie przez nauczyciela bajek przyniesionych przez dzieci. Praca indywidualna nad wyrównywaniem poziomu w grupie. Uczestnictwo dzieci w zajęciach dodatkowych. Zajęcia organizowane, zabawy samodzielnie inicjowane przez dzieci. Podwieczorek. Omówienie z dziećmi wydarzeń dnia. Porządkowanie sali i rozchodzenie się dzieci.

10. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

 

 

7) § 15 otrzymuje brzmienie:

    1. Przedszkole posiada pięć oddziałów.

    2. Cztery oddziały zlokalizowane są w siedzibie przedszkola przy ul. Zabytkowej 50, a jeden znajduje się w budynku Szkoły Podstawowej Nr2 w Pyrzycach.

    3. Liczba miejsc organizacyjnych w przedszkolu wynosi 120.

    4. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:

 1. 4 sale zajęć dla poszczególnych oddziałów (I, II, III, IV) w siedzibie i 1 salę w SP nr 2 w Pyrzycach (oddział V)

 2. salę do zajęć ruchowych;

 3. pomieszczenia administracyjno - gospodarcze;

 4. kuchnię i zaplecze kuchenne;

 5. ogród zabaw wyposażony we właściwy sprzęt i zabawki.

5. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego z odpowiednio dobranymi urządzeniami dostosowanymi do wieku dziecka.

8) § 17 otrzymuje brzmienie:

1. Na postawie uchwały rady pedagogicznej dyrektor przedszkola może dokonać skreślenia dziecka z listy wychowanków, gdy:

1) Dziecko nie uczęszcza do przedszkola przez okres co najmniej jednego miesiąca bez podania przyczyny nieobecności.

2) Rodzice bez podania ważnych przyczyn zalegają systematycznie (co najmniej przez okres dwóch miesięcy) z opłatami za pobyt dziecka w przedszkolu.

3) Rada pedagogiczna w porozumieniu z psychologiem może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora do skreślenia dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola, jeżeli nie spełnia ono warunków zdrowotnych lub psychicznych (jego zachowanie w grupie zagraża bezpieczeństwu innych dzieci), a wymagana jest opieka indywidualna bądź przedszkole specjalistyczne.

4) Braku porozumienia między rodzicami a przedszkolem w sprawach kluczowych, dotyczących wychowania dziecka i problemów wychowawczych, kiedy rodzice nie interesują się dzieckiem i nie współpracują z poradnią specjalistyczną, a dziecko (jego zachowanie, agresywne, nieadekwatne do istniejącej sytuacji) zagraża bezpieczeństwu innych dzieci i sobie.

 1. Tryb skreślenia dziecka z listy wychowanków:

  1. podjęcie uchwały rady pedagogicznej o skreśleniu dziecka z listy wychowanków,

  2. pisemne powiadomienie rodzica lub prawnego opiekuna o skreślenie dziecka ( w przypadku odmowy przyjęcia pisma, ustne powiadomienie w obecności dwóch świadków ),

  3. od powyższej decyzji rodzicowi przysługuje 14 - dniowy termin odwołania,

  4. po upływie w/w terminu dziecko skreśla się z listy wychowanków.

3. Szczegóły określi procedura postępowania w przypadku skreślenia dziecka z listy wychowanków przedszkola.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Słowiński 17-03-2008 12:52:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marek Słowiński 14-03-2008
Ostatnia aktualizacja: Marek Słowiński 17-03-2008 12:52:52