Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pyrzycach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Burmistrz Pyrzyc ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Pyrzyce


ZARZĄDZENIE NR 513/2005

BURMISTRZA PYRZYC

z dnia 10 października 2005r.

w sprawie ogłoszenia przetargu i przyjęcia regulaminu

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984;Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203) w związku z art.37 ust. 1, art. 38, oraz. art. 40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603; Nr 281, poz. 2782; z 2005r. Nr 130, poz. 1087) oraz § 3 ust. 1 i § 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108), zarządzam co następuje:

§ 1

 1. Ogłosić ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki stanowiącej własność gminy Pyrzyce - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 1. Przyjąć regulamin przetargu na sprzedaż nieruchomości. Regulamin stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Komisji Przetargowej i Kierownikowi Wydziału Rozwoju Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

Kazimierz Lipiński

Sporządziła: J. Dobiszewska


O G Ł O S Z E N I E

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Burmistrza Pyrzyc Nr 513/2005

z dnia 10 października 2005 roku

Burmistrz Pyrzyc ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Pyrzyce.

Przetarg odbędzie się w dniu 10 listopada 2005 r. w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach w sali nr 282 (II piętro).

Lp.

Numer

działki

Powierzchnia

działki

Adres

Numer

księgi

wieczystej

Przeznaczenie

Cena

wywoławcza

Wadium

Minimalna

wysokość

 postąpienia

Godzina

przetargu

1.

200/22

0,0164 ha

Pyrzyce

obręb 6 ul. Rejtana

3594

Brak planu zagospodarowania przestrzennego. Działka zabudowana stolarnią przeznaczoną do rozbiórki. Może być wykorzystana pod zabudowę mieszkaniową z możliwością wprowadzenia usług nieuciążliwych.

6.688,- zł

1.000 zł

100 zł

1000

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w kasie Urzędu Miejskiego w Pyrzycach lub na konto 46 1240 3897 1111 0000 4479 9980 PEKAO S.A. Oddział Pyrzyce w terminie do 07 listopada 2005 r.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi.

Termin zabudowania nieruchomości - 31 grudnia 2008 roku. W przypadku niedotrzymania terminu nabywca zapłaci karę umowną w wysokości 50 000 zł, do dnia 31 stycznia 2009 roku

Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście w Wydziale Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Pyrzycach, w pok. 258 lub telefonicznie pod numerem 579-32-68 w godz. od 700- 1500.


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia

Burmistrza Pyrzyc Nr 513/2005

z dnia 10 października 2005 roku

Regulamin

Ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Pyrzyce.

 1. W przetargu mają prawo wziąć udział osoby prawne i fizyczne

 2. Przedmiotem przetargu jest działka zabudowana numer 200/22 o powierzchni 0,0164 ha, położona w obrębie 6 miasta Pyrzyce, zabudowana budynkiem stolarni przeznaczonym do rozbiórki.

 1. Przetarg wygrywa ten uczestnik, który zgłosi najwyższą cenę działki.

 2. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej działki z zaokrągleniem wzwyż do pełnych dziesiątek złotych.

 3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto 461240 3897 1111 0000 4479 9980 PEKAO S.A. Oddział Pyrzyce do dnia 07 listopada 2005r.

 4. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

 5. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg przegrał, podlega zwrotowi w ciągu 3 dni po zakończeniu przetargu, w kasie urzędu po dokonaniu adnotacji przez Przewodniczącego Komisji Przetargowej "zwrot wadium, data i podpis".

 6. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia działki.

 7. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi.

 8. Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia nieruchomości i płatna jest w całości przed zawarciem aktu notarialnego, w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

 9. Uczestnik, który wygrał przetarg nabywa nieruchomość będącą przedmiotem przetargu na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

 10. Nabywca zobowiązany jest do zabudowania terenu zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy w terminie do 31 grudnia 2008 roku.

 11. W przypadku niedotrzymania terminu zabudowy nabywca zapłaci karę umowną w wysokości 50.000 złotych na rzecz Gminy Pyrzyce wymagalną na dzień 31 stycznia 2009 roku.

 12. Opłaty notarialne nabycia nieruchomości pokrywa nabywca.

 13. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy sprzedaży.

 14. Przetarg może być odwołany zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz.U.Nr 261, poz. 2603).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 11-10-2005 14:53:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 11-10-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 11-10-2005 14:53:42