Luty

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Zarządzenie Nr 373/08 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na 2008 rok 2008-03-20 14:36:06
Zarządzenie Nr 372/08 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29.02. 2008 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przydziału sortów mundurowych dla Strażników Miejskich Urzędu Miejskiego w Pyrzycach 2008-03-20 14:34:21
Zarządzenie Nr 371/08 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29.02.2008. w sprawie: zmian norm zakładowych przydziału odzieży i sprzętu ochrony osobistej. 2008-03-20 14:30:05
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 370/2008 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 luty 2008r. w sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na "Wykonanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pyrzyce zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Pyrzycach Nr XIII/92/07 z dnia 06 sierpnia 2007r. i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym 9 m.Pyrzyce zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Pyrzycach Nr XIII/93/07 z dnia 06 sierpnia 2007 r." 2008-03-20 14:29:15
ZARZĄDZENIE Nr 369/2008 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 25 lutego 2008r. w sprawie ogłoszenia trzeciego naboru na wolne stanowisko Inspektora ds. nadzoru właścicielskiego w Wydziale Gospodarki Komunalnej Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2008-03-20 14:26:39
ZARZĄDZENIE nr 368/08 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 25 lutego 2008 w sprawie zmiany w składzie Lokalnej Komisji Opiniodawczo - Doradczej 2008-03-20 14:24:14
Zarządzenie Nr 367/08 Burmistrza Pyrzyc z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na "Utwardzenie korony wałów wzdłuż murów obronnych odcinek od ul. 2-go Marca do ul.Lipiańskiej w Pyrzycach" 2008-03-20 14:11:51
Zarządzenie Nr 366 Burmistrza Pyrzyc z dnia 15 lutego 2008r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami jednostkom samorządu terytorialnego. 2008-03-20 14:09:05
Zarządzenie Nr 365 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 lutego 2008r. w sprawie zmiany składu Komisji Przetargowej i zmiany regulaminu pracy Komisji Przetargowej. 2008-03-20 14:05:57
Zarządzenie Nr 364/2008 Burmistrza Pyrzyc Z dnia 14 lutego 2008r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 247/2007 Burmistrza Pyrzyc z dnia 24 sierpnia 2007r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa. 2008-03-20 14:04:44
Zarządzenie Nr 363 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 lutego 2008r. w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2008 2008-03-20 13:55:58
ZARZĄDZENIE Nr 362/2008 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 11 lutego 2008r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko Inspektora w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2008-03-20 13:43:09
ZARZĄDZENIE Nr 361 /2008 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 11 lutego 2008r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko Kierownika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2008-03-20 13:41:30
ZARZĄDZENIE NR 360/08 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 11 lutego 2008 r. o zmianie zarządzenia w sprawie kontroli i oceny realizacji zadań zleconych organizacjom pozarządowym w roku 2007 2008-03-20 13:39:40
Zarządzenie Nr 359/07 Burmistrza Pyrzyc z dnia 05 lutego 2008 r. w sprawie: zmiany arkusza organizacyjnego Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach na rok szkolny 2007/2008 2008-03-20 13:36:37
Zarządzenie Nr 358/08 Burmistrza Pyrzyc z dnia 06 lutego 2008r. w sprawie: zmiany arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 2 w Pyrzycach na rok szkolny 2007/2008 2008-03-20 13:34:16
Zarządzenie Nr 357/08 Burmistrza Pyrzyc z dnia 06 lutego 2008 r. w sprawie: powołania Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Pyrzycach. 2008-03-20 13:32:01
Zarządzenie Nr 356/08 Burmistrza Pyrzyc z dnia 05 lutego 2008 r. w sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na "Wykonanie remontu drogi gminnej Nieborowo – droga powiatowa Nr 1351Z" 2008-03-20 13:30:11
ZARZĄDZENIE Nr 355/2008 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 01 lutego 2008r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko Inspektora w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2008-03-20 13:27:30
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 354/08 Burmistrza Pyrzyc z dnia 01 lutego 2008 roku w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu działki niezabudowanej numer 19/45, położonej w obrębie nr 11 m. Pyrzyce 2008-03-20 13:24:51