Burmistrz Pyrzyc ogłasza przetarg na wykonanie zamówienia publicznego „ obsługa bankowa budżetu Gminy Pyrzyce”


Zarządzenie Nr 515/05

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 12 października 2005 r.

w sprawie: ogłoszenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na wykonanie zamówienia publicznego „ obsługa bankowa budżetu Gminy Pyrzyce”:

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 3 , ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, , z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003r, Nr 80,poz.717, Nr 162,poz.1568,z 2004r. Nr 102,poz. 1055, Nr 116, poz.1203) oraz na podstawie art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207, Nr 145, poz. 1537, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362.), Burmistrz Pyrzyc postanawia:

§ 1 Ogłosić zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego oraz przyjąć treść ogłoszenia o przetargu nieograniczonym stanowiącego załącznik Nr 1 oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, na wykonanie „obsługi bankowej budżetu Gminy Pyrzyce”.

§ 2 Wykonanie zarządzenia powierza się Komisji Przetargowej oraz Skarbnikowi Gminy.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Burmistrz Pyrzyc

mgr Kazimierz Lipiński

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 515 /05

Burmistrz Pyrzyc z dnia 12 października 2005 r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

1.Zamawiający :

Gmina Pyrzyce Pl. Ratuszowy 1 74 -200 Pyrzyce

tel.( 091) 570 00 71

fax ( 091) 570 01 54

2. Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony na:

Obsługę bankową budżetu Gminy Pyrzyce.

3. Zakres zadania zgodny z punktem I Specyfikacji Istotnych Warunków

Zamówienia.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz

ofert wariantowych.

5. Wartość zamówienia: poniżej 60 000 EURO.

6. Termin realizacji zadania: od 01.01.2006 r. do 31.12.2008 r.

7. Wykonawca musi spełniać warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków

Zamówienia, które można odebrać w pokoju nr 265 Urzędu Miejskiego w

Pyrzycach. Zamawiający dokona oceny spełnienia Wykonawców warunków

zawartych w SIWZ zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

8. W przedmiotowym postępowaniu nie jest wymagane wadium.

9. Wybór najkorzystniejszej oferty - kryterium cena - waga 100 %

  • sposób oceny i wyboru ofert.

Kryterium - cena waga: 100 %

cena netto najtańszej oferty

--------------------------------------------- x 100 pkt. x 100 % = max. do 100 pkt.

cena netto wg danego Oferenta

10. Oferty należy złożyć w pokoju nr 133 Urzędu Miejskiego do dnia 14.11.2005

roku do godz. 1130

11. Termin, w którym Wykonawca będzie związany ze złożoną ofertą wynosi

30 dni, zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 12-10-2005 10:55:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 12-10-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 12-10-2005 10:55:56