Zarządzenie Nr 372/08 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29.02. 2008 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przydziału sortów mundurowych dla Strażników Miejskich Urzędu Miejskiego w Pyrzycach

 
 
Zarządzenie Nr 372/08
Burmistrza Pyrzyc 
z dnia 29.02. 2008 r.
 
 
w sprawie ustalenia Regulaminu przydziału sortów mundurowych dla Strażników Miejskich Urzędu Miejskiego w Pyrzycach
Na podstawie: art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o strażach gminnych (Dz.U. Nr 123 poz.779,  z 2002r. Nr 113 póz. 984,z 2003 r. Nr. 130 poz.1190 w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998r. (Dz.U. Nr 112 poz.713) w sprawie umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych strażników gminnych (miejskich)
 
Burmistrz zarządza, co następuje:
ustala się zasady przydziału sortów mundurowych oraz czasookres ich używalności dla Strażników Straży Miejskiej  w Pyrzycach
 
 
Rozdział 1
Przepisy ogólne
 
§ 1. Regulamin określa:
1. sorty   mundurowe   oraz   normy   ilościowe   ich   przydziału   i   czasookres   ich używalności,
2. przydział ilościowy wyposażenia technicznego -uzupełniającego,
 
§ 2 Strażnicy są obowiązani nosić umundurowanie podczas wykonywania obowiązków służbowych, oraz w czasie odbywania ćwiczeń.
 
 
Rozdział 2
Rodzaje i sposób noszenia umundurowania
§ 3
1. Ilość przysługujących sortów mundurowych i czasookres ich używalności określa załącznik nr 1 do Regulaminu.
 
 
Rozdział 3
Zasady noszenia umundurowania i znaków identyfikacyjnych, orderów, odznaczeń, medali, odznak
§ 4. Ubiór służbowy nosi się w czasie wykonywania obowiązków służbowych.
§ 5. 1. Ubiór wyjściowy nosi się: podczas wystąpień w charakterze przedstawiciela Straży Miejskiej na oficjalnych spotkaniach lub uroczystościach, jeżeli nie zachodzi konieczność występowania w ubiorze wyjściowym ze sznurem galowym,
§ 6. 1. Ubiór wyjściowy ze sznurem galowym lub ubiór galowy z odznaczeniami, medalami i odznakami nosi się podczas:
1) uroczystości w dniach świąt państwowych,
2) uroczystości wręczania sztandarów, orderów i odznaczeń, zaprzysiężenia,
mianowania na stopień lub ślubowania strażników,
3) innych ważnych uroczystości
§ 7.   1.   Strażnik użytkuje tylko te przedmioty umundurowania,   które zostały
wykonane zgodnie z ustalonym wzorem.
2. Użytkowane przedmioty umundurowania powinny być należycie dopasowane,
Czyste i wyprasowane.
§ 8. 1. Przedmioty umundurowania, o których mowa w § 3-5, strażnicy noszą
Zgodnie z zestawami ubiorczymi ustalonymi z uwzględnieniem pory:
            letniej od dnia 1 maja do dnia 30 września
            zimowej od dnia 1 listopada do dnia 31 marca.
2. W okresie przejściowym - w miesiącach kwiecień i październik przedmioty umundurowania, o których mowa w § 5-7, strażnicy noszą w zależności od warunków atmosferycznych (pogodowych).
§ 9. Dopuszcza się noszenie przez strażników umundurowanych:
1)       okularów przeciwsłonecznych i zdrowotnych z przyciemnionymi szkłami,
2)       symbolu żałoby według zasad określonych w praktykowanym przez strażnika
obrządku religijnym,
3) oznaczeń specjalistycznych (specjalności zawodowych).
§ 10. Zabrania się strażnikom:
1)     użytkowania   przedmiotów   umundurowania   niezgodnie   z   obowiązującym
zestawem umundurowania albo niezgodnie z ich przeznaczeniem,
2)      samowolnego    dokonywania    przeróbek,    poprawek    i    zniekształcania
przedmiotów umundurowania.
§ 11. Ordery, odznaczenia, medale i odznaki nosi się, na wstążkach na lewej stronie piersi z prawa na lewo, w kolejności określonej w przepisach ustanawiających order, odznaczenie, medal lub odznakę.
 
 
Rozdział 4
Normy umundurowania
§ 12. Strażnicy są obowiązani do posiadania kompletu umundurowania zapewniającego wykonywanie obowiązków służbowych w każdej porze roku.
 
§ 13. Strażnicy otrzymują umundurowanie umundurowania, zgodnie z normami. rozliczani są z przedmiotów
§ 14 Uprawnienie do zaopatrzenia w przedmioty umundurowania powstaje z dniem ślubowania i kończy się z dniem zwolnienia ze służby w Straży Miejskiej.
§ 15. Strażnicy po złożeniu ślubowania, otrzymują przedmioty umundurowania, które po okresie używalności sortów, staje się ich własnością z wyjątkiem sprzętu technicznego i uzbrojenia wydanego wyłącznie w naturze.
§ 16. 1. Przedmioty umundurowania wydaje się stosownie do okresów używalności.
2.        Strażnikowi można wydać na połowę okresu używalności używane przedmioty
umundurowania, o ile posiadają wartość użytkową.
3.        Strażnikowi można wydać przedmioty umundurowania przed upływem okresu ich
używalności w przypadkach,
1) utraty wartości użytkowej przedmiotu lub jego utraty powstałej z przyczyn
niezależnych od użytkownika:
a)       w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych lub wypadków losowych,
b)       wskutek stwierdzonych wad produkcyjnych,
 
2)       utraty wartości użytkowej przedmiotu lub jego utraty powstałej z winy użytkownika,
3)       w innym uzasadnionym przypadku - po uiszczeniu jego wartości według cen
detalicznych obowiązujących w dniu wydania nowego przedmiotu.
4. Strażnikom wydaje się nowe umundurowanie lub jego część:
1)    bezpłatnie,   z przyjęciem okresu   używalności   od daty jego wydania,   na
podstawie   raportu   strażnika   zaopiniowanego   przez   Komendanta   straży,
   w
przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 1,
2)   odpłatnie, w przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 3, po wpłaceniu
równowartości    według    ceny   detalicznej    obowiązującej
   w   dniu   wydania
umundurowania,   pomniejszonej   o   stopień
   amortyzacji   wydanego   uprzednio
przedmiotu.
§17. 1. Okres używalności przedmiotów umundurowania wydawanych w naturze przyjmuje się od dnia ich wydania użytkownikowi.
2. Okres używalności dystynkcji, wizerunków orła oraz emblematów gminy równy jest okresowi używalności przedmiotów umundurowania, do których zostały one wydane.
§ 18. 1.Strażnicy zatrudnieni na stałe w przypadku zwolnienia ze służby nie zwracają przedmiotów umundurowania względem, których upłynął okres ich używalności, z wyjątkiem przedmiotów wydawanych w naturze. Za przedmioty nie zwrócone zobowiązani są uiścić ich równowartość według cen detalicznych obowiązujących w dniu rozliczenia. 2. Obowiązek określony w ust.1, nie dotyczy rodzin zmarłych strażników.
§ 19. 1. Strażnikom zawieszonym w czynnościach służbowych, wstrzymuje się na okres tego zawieszenia wydawanie nowych przedmiotów umundurowania, które należałyby się im w związku z upływem okresu używalności przedmiotów dotychczas użytkowanych.
 
2. Strażników zwolnionych ze służby po okresie zawieszenia w czynnościach służbowych rozlicza się z przedmiotów umundurowania stosownie do przepisów §20.
§ 20. 1. Strażnikom w okresie urlopu bezpłatnego lub wychowawczego trwającego powyżej sześciu miesięcy nie przysługuje zaopatrzenie mundurowe. 2. Strażnikom po zakończeniu urlopu bezpłatnego lub wychowawczego zalicza się na poczet należności przedmioty umundurowania, których okres używalności nie upłynął do miesiąca rozpoczęcia tego urlopu.
§21. Strażnikom zatrudnionym na stałe, którzy do dnia zwolnienia ze służby nie otrzymali przysługujących im przedmiotów umundurowania, wypłaca się za te przedmioty równoważnik pieniężny odpowiadający pełnej ich wartości według cen ewidencyjnych obowiązujących w dniu powstania należności.
§22.   1. Strażnikom zatrudnionym na stałe wypłaca się raz w roku ekwiwalent
pieniężny za pranie sortów mundurowych w wysokości 50% od obowiązujących w
danym roku cen pobieranych za usługi pralnicze przez specjalistyczny zakład
pralniczy.
2. Sorty mundurowe oraz ilości prań umundurowania przypadającego na jednego
strażnika,   naliczanych   do   wypłaty   ekwiwalentu   za   pranie   odzieży   roboczej
przedstawia załącznik Nr 3.
§23. W razie śmierci strażnika, równoważnik pieniężny za pranie sortów mundurowych oraz przysługujące a nie zrealizowane należności umundurowania wypłaca się rodzinie zmarłego.
§24. Strażnikom w służbie aplikanckiej nie przysługuje zaopatrzenie mundurowe do czasu ukończenia wymaganych kursów i szkoleń zakończonych pozytywnym zdaniem egzaminów oraz złożeniem ślubowania.
§25.     1.Strażnikom    zatrudnionym    na    stanowisku    dyżurnego    wydaje    się
umundurowanie niezbędne do wykonania czynności służbowych na określonym
stanowisku.
2. Zestaw umundurowania oraz czasookres używalności sortów mundurowych,
określa załącznik Nr 2 do Regulaminu.
Rozdział 5
Przepisy przejściowe i końcowe
§ 26. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
 
                                                                                                             Burmistrz Pyrzyc
                                                                                                            Kazimierz Lipiński 
 

Załączniki do pobrania

1 zalaczniki.pdf (PDF, 77KB) 2008-03-20 14:34:21 193 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Słowiński 20-03-2008 14:34:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marek Słowiński 20-03-2008
Ostatnia aktualizacja: Marek Słowiński 20-03-2008 14:34:21