ZARZĄDZENIE Nr 390/2008 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 03 kwietnia 2008r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko Mł. referenta w Kancelarii Burmistrza Pyrzyc

           
ZARZĄDZENIE Nr 390/2008
BURMISTRZA PYRZYC
z dnia 03 kwietnia 2008r.
 
 
 
w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko Mł. referenta w Kancelarii Burmistrza Pyrzyc.
 
 
Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568; z 2004 r. Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) oraz art.3a ust 2 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593, Dz.U. z 2002r. Nr 113,poz.984 i Nr 214, poz. 1806; z 2005r. Nr 10, poz. 71.
Nr 23, poz. 192 i Nr 122, poz. 1020; z 2006r. Nr 79, poz. 549, Nr 169, poz. 1201 i Nr 170, poz. 1218) zarządzam co następuje
 
 
§ 1. Ogłaszam nabór na wolne stanowisko Mł. referenta w Kancelarii Burmistrza Pyrzyc.
Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2.Do rozstrzygnięcia w/w naboru powołuję Komisję Konkursową w składzie:
  
1)       Teresa Jasińska  – Przewodnicząca
2)       Andrzej Ogrodowicz- Członek
3)       Waldemar Gredka- Członek
4)       Radca Prawny- Członek
5)       Grażyna Wojciechowska- sekretarz komisji-Członek
6)                   
 
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez:
1)      Wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.
2)      Wywieszenie na tablicy ogłoszeń Powiatowego Urzędu Pracy Pyrzycach.
3)      Opublikowanie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.
 
 
 
 
 Burmistrz Pyrzyc                                           
 
 Kazimierz Lipiński                                          
 
 
 
 

Załączniki do pobrania

1 Zalacznik_1.pdf (PDF, 11KB) 2008-04-04 15:08:58 98 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Słowiński 04-04-2008 15:08:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Grażyna Wojciechowska 03-04-2008
Ostatnia aktualizacja: Marek Słowiński 04-04-2008 15:08:58