Zarządzenie nr 374/2008 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 marca 2008 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne wchodzące w skład zasobu gminy Pyrzyce

 
Zarządzenie nr 374/2008
Burmistrza Pyrzyc
z dnia 13 marca 2008 roku
 
 
w sprawie ustalenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne wchodzące w skład zasobu gminy Pyrzyce
 
 
 
            Na  podstawie art. 30 ust. 2, pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym   ( Dz.U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591, z 2002 r., nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568, z 2004 r.,nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203, z 2005 r., nr 172, poz. 1441, nr 175, poz. 1457, z 2006 r., nr 17, poz. 128, nr 181, poz. 1337, z 2007 r., nr 48, poz. 327, nr 138, poz. 974, nr 173, poz. 1218), art. 7 i 8 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz.U. z 2005 r., nr 31, poz. 266, z 2004, nr 281, poz. 2783, nr 281, poz. 2786, z 2006 r., nr 86, poz. 602, nr 94, poz. 657, nr 167, poz. 1193, nr 86, poz. 602, nr 249, poz. 1833, z 2007 r., nr 128, poz. 902, nr 173, poz. 1218) oraz § 4.1 uchwały Nr XIX/152/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 grudnia 2007 roku   w sprawie zasad polityki czynszowej  zarządzam, co następuje;
 
 
§ 1. Ustala się od dnia 1 kwietnia 2008 roku stawkę bazową czynszu w wysokości 4,00 zł za 1m² powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Pyrzyce oraz czynniki zmniejszające stawkę bazową określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2. Ustalenia powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego dokonuje się zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz.U. z 2005 r., nr 31, poz.266 ze zm.).
 
§ 3. Obliczenie stawki za dany lokal mieszkalny następuje poprzez uwzględnienie czynników obniżających, stosując odpowiednie wyliczenie od stawki bazowej.
 
§ 4. Dla nowo wybudowanych lokali mieszkalnych stawki czynszu zostaną ustalone w odrębnym zarządzeniu.
 
§ 5. Stawka czynszu za najem lokali socjalnych stanowi połowę stawki czynszu w mieszkaniowym zasobie Gminy Pyrzyce.
 
§ 6. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Mieszkaniowego Spółka z.o.o Pyrzycach oraz innym Zarządcom lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Pyrzyce.
 
§ 7. Integralną część Zarządzenia stanowi uchwała Nr XIX/152/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie zasad polityki czynszowej.
 
§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
Burmistrz Pyrzyc                     
Kazimierz Lipński                    
 
 
 
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Słowiński 11-04-2008 07:41:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marek Słowiński 11-04-2008
Ostatnia aktualizacja: Marek Słowiński 11-04-2008 07:41:47