ZARZĄDZENIE Nr 386/08 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce

 
ZARZĄDZENIE Nr 386/08
Burmistrza Pyrzyc
z dnia 31 marca 2008 r.
 
 
 
w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 oraz Nr 173 poz. 1218) Burmistrz Pyrzyc zarządza, co następuje:
 
 
§ 1.
Ustala się wysokość czynszu za grunty dzierżawione lub najmowane:
   1.   na cele handlowe i gastronomiczne:
      a)      w mieście:
          - za 1 m2 powierzchni - 5,67 zł miesięcznie 
      b)     na terenie wiejskim:
          - za 1 m2powierzchni - 3,09 zł miesięcznie
   2.   jako „ wystawka ” przed pawilonem – kioskiem:
          - za 1 m2powierzchni - 8,25 zł miesięcznie
   3.   na cele handlowe na targowisku przy ul. Młyńskiej w Pyrzycach
          - za 1 m2powierzchni – 7,53 zł miesięcznie
   4.   na cele administracyjno – socjalne:
          - za 1 m2powierzchni - 1,32 zł miesięcznie
   5.   na cele produkcyjne:
          - za 1 m2powierzchni - 0,52 zł miesięcznie
   6.   na cele składowe i magazynowe:
          - za 1 m2powierzchni - 0,31 zł miesięcznie 
   7.   na cele usługowe:
          - za 1 m2powierzchni - 1,03 zł miesięcznie
   8.   na cele rekreacyjne i wypoczynkowe (cyrki, wesołe miasteczka, strzelnice, gry zręcznościowe itp.) – 0,10 zł/m2 na dobę
   9.   pod budynkami gospodarczymi lub lokalami użytkowymi:
          - za 1 m2powierzchni - 0,62 zł miesięcznie
   10. pod garażami:
          - za 1 m2powierzchni - 1,29 zł miesięcznie
   11. grunty dzierżawione lub najmowane powyżej powierzchni 0,50 ha na cele rolnicze:
      a)   czynsz roczny za grunt kl. II i III a i b - 164,99 zł/ ha
      b)   czynsz roczny za grunty rolne kl. IV i V - 82,50 zł/ ha
      c)   czynsz roczny za grunt stanowiący łąki i pastwiska - 51,56 zł/ ha
      d)   czynsz roczny za grunt stanowiący nieużytki - 20,62 zł/ ha
   12. pod uprawę warzyw:
          - czynsz roczny - za 1 m2powierzchni - 0,12 zł
 
 
§ 2.
Ustala się stawki czynszu za dzierżawę lub najem budynków i lokali użytkowych:
   1. lokale użytkowe związane z prowadzeniem działalności gospodarczej:
          - 5,36 zł/ m2 miesięcznie
   2. garaże murowane - 2,68zł/ m2 miesięcznie
   3. pozostałe - 1,03 zł/ m2 miesięcznie
 
 
§ 3.
Za nieruchomości dzierżawione lub najmowane na inny cel niż wymieniony w § 1, opłatę za 1 m2 gruntu ustala się w drodze negocjacji.
 
 
§ 4.
Za grunty wykorzystywane bez umowy podwyższa się stawkę czynszu o 100 % w stosunku do stawki podstawowej wymienionej w § 1.
 
 
 
§ 5.
Stawki określone w zarządzeniu będą traktowane jako wyjściowe w negocjacjach i minimalne w przetargach.
 
 
§ 6.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Burmistrz może obniżyć wysokość czynszu.
 
 
§ 7.
Do czynszu doliczany będzie podatek od towarów i usług w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.
 
 
§ 8.
Wysokość czynszu wzrasta corocznie o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu danego roku opublikowany w Monitorze Polskim przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
 
 
§ 9.
Z dniem 1 kwietnia 2008 roku traci moc Zarządzenie Nr 537/05 Burmistrza Pyrzyc z dnia 4 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia opłat czynszu za dzierżawę nieruchomości.
 
 
§ 10.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Rozwoju Gminy oraz Kierownikom Wydziałów Organizacyjnych.
 
 
§ 11.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 kwietnia 2008 roku.
 
 
 
 
Burmistrz Pyrzyc                      
Kazimierz Lipiński                     
 
 
 
 
 
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Słowiński 11-04-2008 11:06:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marek Słowiński 11-04-2008
Ostatnia aktualizacja: Marek Słowiński 11-04-2008 11:06:31