Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pyrzycach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXIV/199/08 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 marca 2008r. w sprawie nadania statutu Pyrzyckiemu Domowi Kultury

 

Uchylono Uchwałą Nr IX/100/11 z dnia 30 czerwca 2011 roku

Uchwała Nr XXIV/199/08
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 27 marca 2008r.
 
w sprawie nadania statutu Pyrzyckiemu Domowi Kultury
 
 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz. 123, z 2002r. Nr 41, poz. 364, z 2003r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568, Nr 213, poz. 2081, z 2004r. Nr 11, poz. 96, Nr 261, poz. 2598, z 2005r. Nr 131, poz. 1091, Nr 132, poz. 1111, z 2006r. Nr 227, poz. 1658) art.18 ust. 2 pkt15 oraz art. 40 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218) Rada Miejska uchwala statut Pyrzyckiego Domu Kultury w brzmieniu jak niżej:
 
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
§ 1. Pyrzycki Dom Kultury zwany w treści Domem Kultury jest samorządową instytucją kultury.
 
§ 2. 
1.     Dom Kultury jest jednostką organizacyjną Gminy Pyrzyce.
2.     Bezpośredni nadzór nad działalnością Domu Kultury sprawuje Burmistrz, za pośrednictwem właściwego wydziału Urzędu Miejskiego.
3.     Dom Kultury jest instytucją upowszechniania kultury i posiada osobowość prawną na podstawie wpisu do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora.
 
§ 3. Dom Kultury działa w szczególności na podstawie:
1.     Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami),
2.     Ustawy z dnia 25 października 1991r.o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 z późniejszymi zmianami),
3.     Aktu utworzenia – Uchwała Nr XLVI/321/98 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 20 stycznia 1998r. w sprawie utworzenia Pyrzyckiego Domu Kultury,
4.     Niniejszego Statutu nadanego przez Radę Miejską w Pyrzycach.
 
Rozdział II
NAZWA, TEREN DZIAŁANIA I SIEDZIBA
 
§ 4. Dom Kultury nosi nazwę Pyrzycki Dom Kultury i używa skrótu PDK.
 
§ 5. Dom Kultury prowadzi działalność na terenie Gminy Pyrzyce oraz promuje jej dorobek kulturalny w kraju i za granicą.
 
§ 6. Siedzibą Domu Kultury jest miasto Pyrzyce.
 
§ 7. Instytucja używa pieczęci podłużnej o treści:
Pyrzycki Dom Kultury
74-200 PYRZYCE
Plac Wolności 3
Tel. 091 570 19 95
NIP 853-13-72-595, Regon 000529781-00062
 
 
Rozdział III
ZAKRES DZIAŁALNOŚCI
 
§ 8. Podstawowym statutowym celem działalności Domu Kultury jest upowszechnianie kultury wśród mieszkańców Gminy Pyrzyce, a w szczególności prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców Gminy Pyrzyce oraz upowszechnianie i promocja kultury lokalnej w kraju i za granicą. 
§ 9. Cele statutowe Dom Kultury realizuje poprzez:
1.     organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowanie przez sztukę,
2.     tworzenie warunków dla funkcjonowania amatorskiego ruchu artystycznego, kół i klubów zainteresowań, sekcji i zespołów oraz do rozwoju wiedzy o sztuce,
3.     stwarzanie warunków do zachowania i rozwoju folkloru oraz obrzędowości, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,
4.     rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych,
5.     organizowanie koncertów, spektakli, festiwali, wystaw, odczytów, imprez artystycznych i rozrywkowych,
6.     upowszechnianie profesjonalnej twórczości artystycznej,
7.     działalność instruktażowo-metodyczna,
8.     prowadzenie działalności wydawniczej i promocyjnej,
9.     współdziałanie z instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie lepszego zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców,
10.   prowadzenie współpracy kulturalnej z zagranicą, zwłaszcza z miastami partnerskimi. 
§ 10.
1.     Dom Kultury może prowadzić działalność inną od kulturalnej, jeżeli nie odbywa się ona kosztem podstawowej działalności statutowej, a pozyskane w ten sposób wpływy przeznaczane są na upowszechnianie kultury.
2.     Działalność gospodarcza Domu Kultury może obejmować:
-         dzierżawę i wynajem pomieszczeń oraz sprzętu,
-         organizację imprez zleconych,
-         handel detaliczny, komisowy i aukcyjny oraz prowadzenie działalności gastronomicznej,
-         działalność wydawniczą, fotograficzną, plastyczną, reklamową,
-         usługi akustyczne, organizację szkoleń i kursów,
-         częściowo lub w pełni płatne szkolenia i naukę gry na instrumentach, naukę tańca i inne.
3.     Dom Kultury może podejmować różnorodne formy działalności marketingowej i usługowej.
4.     Dom Kultury współpracuje z instytucjami kultury, z jednostkami oświatowo - wychowawczymi, fundacjami, stowarzyszeniami regionalnymi i twórczymi, samorządami gminnymi oraz wszystkimi osobami prawnymi i fizycznymi mogącymi służyć pomocą przy realizacji zadań Domu Kultury. 
Rozdział IV
ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA
§ 11.
1.     Domem Kultury kieruje dyrektor, który reprezentuje instytucję na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.
2.     Dyrektora Domu Kultury powołuje i odwołuje Burmistrz Pyrzyc.
3.     Czynności z zakresu prawa pracy wobec dyrektora PDK dokonuje Burmistrz Pyrzyc.
4.     Organizację wewnętrzną Domu Kultury określa Regulamin Organizacyjny nadawany przez dyrektora, po zasięgnięciu opinii organizatora.
5.     Pracowników na poszczególne stanowiska zatrudnia i zwalnia Dyrektor.
6.     W Domu Kultury zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracji i obsługi. W miarę potrzeb w Domu Kultury mogą być zatrudnieni specjaliści z różnych dziedzin.
7.     Pracownicy działalności podstawowej, pracujący na stanowiskach instruktorskich powinni posiadać kwalifikacje wynikające ze stosownych przepisów.
 
§ 12.
1.     W przypadku znacznego rozwoju działalności Domu Kultury, na wniosek dyrektora, Burmistrz Pyrzyc może wyrazić zgodę na utworzenie stanowiska zastępcy dyrektora.
2.     Do powołania kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora konieczna jest pozytywna opinia Burmistrza Pyrzyc.
3.     Odwołanie zastępcy dyrektora Domu Kultury może nastąpić na umotywowany wniosek dyrektora Domu Kultury za pisemną zgodą Burmistrza Pyrzyc.
 
§ 13.    
1.     Dyrektor Domu Kultury może powołać Społeczną Radę Programową, jako organ doradczy dyrektora.
2.     Szczegółowy tryb powołania i funkcjonowania Rady Programowej określa dyrektor w regulaminie podlegającym zaopiniowaniu przez Burmistrza Pyrzyc.
 
 
Rozdział V
GOSPODARKA FINANSOWA
§ 14. Dom Kultury prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla instytucji kultury.
 
§ 15. Dom Kultury jest finansowany z dotacji organizatora, z dochodów własnych oraz innych źródeł.
 
§ 16. Podstawą działalności finansowej Domu Kultury jest roczny plan finansowy.
 
§ 17. Dom Kultury samodzielnie gospodaruje przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.
 
§ 18. Przychodami Domu Kultury są wpływy z prowadzonej działalności, w tym gospodarczej, które przeznaczone są na podstawowe cele statutowe, a także dotacje z budżetu oraz środki otrzymane z najmu, darowizn, dzierżawy i sprzedaży składników majątku, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.
 
Rozdział VI
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 19. Wszelkie zmiany w Statucie Pyrzyckiego Domu Kultury mogą być dokonywane w formie uchwały Rady Miejskiej w Pyrzycach.
 
§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.
§ 21. Traci moc Uchwała Nr V/21/03 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie nadania statutu Pyrzyckiemu Domowi Kultury (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 27 marca 2003 r. Nr 24 poz. 318).
 
§ 22. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
 
Przewodniczący Rady                   
 
Andrzej Gumowski                    
 
 
 
 
 
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Słowiński 24-04-2008 13:58:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Bogusława Tachasiuk - Michno 24-04-2008
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 13-06-2013 09:39:58