Burmistrz Pyrzyc ogłasza ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę części działki nr 152 o pow. 5697 m2 zabudowanej budynkiem garażowym o pow. 44,80 m2 położonej w obrębie 8 m. Pyrzyce przy ulicy Mły


Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 538/05

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 4 listopada 2005

w sprawie ogłoszenia przetargu i przyjęcia regulaminu

Na podstawie art.30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457) w związku z art. 38 ust. 1 i 2 oraz art. 40 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603; Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2728; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459) Burmistrz Pyrzyc zarządza co następuje:

§ 1

 1. Ogłosić ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę części działki nr 152 o pow. 5697 m2 zabudowanej budynkiem garażowym o pow. 44,80 m2 położonej w obrębie 8 m. Pyrzyce przy ulicy Młyńskiej, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 1. Przyjąć regulamin przetargu na dzierżawę działki. Regulamin przetargu stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Komisji Przetargowej i Kierownikowi Wydziału Rozwoju Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

mgr Kazimierz Lipiński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza

Pyrzyc Nr 538/05 z dnia 4 listopada 2005

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Pyrzyc ogłasza ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę części działki nr 152 o pow. 5697 m2, zabudowanej budynkiem garażowym o pow. 44,80 m2, położonej w obrębie 8 m. Pyrzyce przy ulicy Młyńskiej.

Okres dzierżawy - do 3 lat.

 • Przetarg odbędzie się w dniu 18 listopada 2005 r. o godz. 10,00 w sali nr 282

( II piętro) Urzędu Miejskiego w Pyrzycach, Plac Ratuszowy 1.

 • Cena wywoławcza czynszu miesięcznego z tytułu dzierżawy wynosi 116,48 zł

+ podatek VAT co stanowi 142,11 zł.

 • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości
  349,44 zł + 22% VAT co stanowi łączną kwotę 426,32 zł,
  w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto Bank Pekao S.A. I O / Pyrzyce nr konta 46 1240 3897 1111 0000 4479 9980, najpóźniej do dnia 16 listopada 2005 r., przy czym za datę wpływu, uznaje się dzień uznania rachunku tj. dzień wpływu środków na konto Urzędu lub w kasie.

 • Garaż będzie można obejrzeć w dniu 14 listopada 2005 r. w godzinach od
  1100 do 1200.

Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście w Wydziale Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Pyrzycach w pok. 256 i 261 (II piętro), albo telefonicznie pod numerem
570-00-83 w godz. od 800 - 1500 od poniedziałku do piątku.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza

Pyrzyc Nr 538/05 z dnia 4 listopada 2005r

R E G U L A M I N

ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę części działki nr 152 o pow. 5697 m2, zabudowanej budynkiem garażowym o pow. 44,80 m2, położonej w obrębie 8 miasta Pyrzyce, przy ul. Młyńskiej.

1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

 1. Przedmiotem przetargu jest dzierżawa części działki nr 152 o ogólnej pow. 5697 m2 zabudowanej murowanym budynkiem garażowym o pow. 44,80 m2 w obrębie 8 m. Pyrzyce, przy ul. Młyńskiej na okres do 3 lat .

3. Cena wywoławcza czynszu miesięcznego wynosi 116,48 zł + podatek VAT.

 1. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej wartości nieruchomości z zaokrągleniem do pełnego złotego.

 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości
  349,44 zł + 22% VAT co stanowi łączną kwotę 426,32 zł,
  w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto Bank Pekao S.A. I O / Pyrzyce nr konta 46 1240 3897 1111 0000 4479 9980, najpóźniej do dnia 7 listopada 2005 r., przy czym za datę wpływu, uznaje się dzień uznania rachunku tj. dzień wpływu środków na konto Urzędu lub w kasie.

 3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg przegrał podlega zwrotowi
  w ciągu 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

 4. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.

 5. Wadium nie podlega zwrotowi, w przypadku nie stawienia się do zawarcia umowy dzierżawy, w terminie 10 dni od dnia zatwierdzenia protokółu z przetargu przez Burmistrza Pyrzyc.

 6. Cena osiągnięta w przetargu stanowi podstawę do naliczenia czynszu dzierżawnego.

 7. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy na okres do trzech lat.

 8. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu najmu reguluje umowa dzierżawy,
  z którą należy zapoznać się przed przystąpieniem do przetargu.

 9. Wszelkie prace remontowe obiektu wymagają wcześniejszego pisemnego uzgodnienia z wydziałem merytorycznym tut. Urzędu.

 10. Osoba, która wygra przetarg, we własnym zakresie i na własny koszt uzyska pozwolenia, opinie i zgody jeśli obowiązek ich uzyskania wynika z przepisów prawa budowlanego, przepisów sanitarnych oraz innych przepisów prawa.

 11. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby bliskie dla osób wchodzących w skład komisji przetargowej.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwester Krystecki 07-11-2005 11:25:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwester Krystecki 07-11-2005
Ostatnia aktualizacja: Sylwester Krystecki 07-11-2005 11:25:44