BURMISTRZ PYRZYC ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze Audytora Wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach, Plac Ratuszowy 1


 

ZARZĄDZENIE Nr 408/2008

BURMISTRZA PYRZYC

z dnia 30 kwietnia 2008r.

 

 

 

w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Audytora Wewnętrznego w Urzędzie Miejskim
w Pyrzycach.

 

 

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz.U
. z 2001r. Nr 142 poz.1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568; z 2004 r.
Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 3 a ust 2 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593, Dz.U. z 2002r. Nr 113,poz.984 i Nr 214, poz. 1806; z 2005r. Nr 10, poz. 71. Nr 23, poz. 192 i Nr 122, poz. 1020 z 2006r. Nr 79,poz. 549, Nr 169,poz. 1201 i Nr 170, poz. 1218) zarządzam co następuje:

 

 

§ 1. Ogłaszam nabór na stanowisko Audytora Wewnętrznego w Urzędzie Miejskim
w Pyrzycach. Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.Do rozstrzygnięcia w/w naboru powołuję Komisję Konkursową w składzie:

 

 1. Teresa Jasińska - Przewodnicząca

 2. Andrzej Ogrodowicz- członek

 3. Danuta Bartków- członek

 4. Radca Prawny- członek

 5. Grażyna Wojciechowska-członek- sekretarz komisji.

 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez:

 

 1. Wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

 2. Wywieszenie na tablicy ogłoszeń Powiatowego Urzędu Pracy Pyrzycach.

 3. Opublikowanie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

  

                                                                                                                   Burmistrz Pyrzyc

                                                                                                                   Kazimierz Lipiński

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 408/2008

Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 kwietnia 2008r.
w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko

Audytora Wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach

 

 

BURMISTRZ PYRZYC

                                                                           Ogłasza nabór

 

Na stanowisko urzędnicze Audytora Wewnętrznego w Urzędzie Miejskim
w Pyrzycach, Plac Ratuszowy 1.

 

I . Wymagania niezbędne:

 

  1. Wykształcenie wyższe.

  2. Co najmniej 4 letni staż pracy.

  3. Nieposzlakowana opinia.

  4. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.

  5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

  6. Posiada następujące kwalifikacje zawodowe do przeprowadzenia audytu wewnętrznego
   ( art. 58 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych. Dz.U Dz 2005r.
   Nr 249, poz. 2104 ze zm.) tj.:

 • Certyfikaty: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Sestems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control SelfAssessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA) , lub

 • Ukończyła aplikację kontrolerską i złożyła egzamin kontrolerski z wynikiem pozytywnym przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, lub

 • Złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny na stanowisko inspektora kontroli skarbowej, lub

 • Posiada uprawnienia biegłego rewidenta, lub

 • Złożony z pozytywnym wynikiem egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów.

 

 1. Wymagania dodatkowe

  • Bardzo dobra znajomość przepisów prawa w zakresie rachunkowości budżetowej, finansów publicznych oraz samorządu terytorialnego.

  • Mile widziane doświadczenie w pracy na stanowisku audytora, głównego księgowego lub w kontroli finansowej jednostek sektora finansów publicznych.

  • Samodzielność w pracy, odpowiedzialność oraz bardzo dobra organizacja pracy.

 • Zakres wykonywanych zadań:

  • Wykonywanie czynności audytorskiej.

  • Sporządzanie rocznego planu audytu wewnętrznego.

  • Sporządzanie sprawozdań z wykonywania planu audytu.

  • Dokonywanie oceny gospodarki finansowej Urzędu.

  1. Wymagane dokumenty:

  1. Kwestionariusz osobowy.

  2. List motywacyjny + CV.

  3. Kserokopia dowodu osobistego.

  4. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz niekaralności
   za przestępstwa popełnione umyślnie.

  5. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku.

  6. Oświadczenie o prowadzeniu lub nie prowadzeniu działalności gospodarczej.

  7. Kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie.

  8. Kserokopie świadectw pracy potwierdzających wymagany staż.

   

  W przypadku wyboru kandydata na stanowisko Audytora Wewnętrznego, uczestnik konkursu zobowiązany jest do przedłożenia zaświadczenia o stanie zdrowia od lekarza medycyny pracy, jak również dostarczyć informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Sądowego.

  Nie dostarczenie powyższych dokumentów będzie uznane za odmowę zawarcia stosunku pracy.

  Kandydat zatrudniony będzie na niepełny wymiar czasu pacy tj.1/4 etatu poczynając
  od 01 września 2008r.

   

  TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

  Dokumenty należy składać do dnia 16 maja 2008r. do godz. 15:00 decyduje data wpływu w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie dopiskiem„Audytor Wewnętrzny w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach”

  Na adres:

  Urząd Miejski w Pyrzycach

  Ul. Plac Ratuszowy 1

  74-200 Pyrzyce

   

  Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

  Złożonych dokumentów nie odsyłamy.

   

  Rozstrzygnięcie naboru nastąpi w terminie do dnia 31 maja 2008r.,

   

  Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys powinny być opatrzone klauzulą:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzane moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).”

   

   

   

  4

   

   

   

 • Metadane - wyciąg z rejestru zmian

  Akcja Osoba Data
  Dodanie dokumentu: Sylwester Krystecki 30-04-2008 12:06:41
  Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Grażyna Wojciechowska 24-04-2008
  Ostatnia aktualizacja: Sylwester Krystecki 30-04-2008 12:14:01