Zarządzenie Nr 406/2008 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 kwietnia 2008r. w sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na "roboty budowlano-instalacyjne w świetlicy wiejskiej w m. Obromino, Gmina Pyrzyce."

 
Zarządzenie Nr 406/2008
Burmistrza Pyrzyc
z dnia 28 kwietnia 2008r. 
 
 
W sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na „roboty budowlano-instalacyjne w  świetlicy wiejskiej w m. Obromino, Gmina Pyrzyce. 
 
 
       Na podstawie art.30 ust.1, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, Dz.U. z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, Dz.U. z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218)) oraz na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655), Burmistrz Pyrzyc postanawia: 
 
§ 1.
Przyjąć treść ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, stanowiącego załącznik Nr 1 oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, na „roboty budowlano-instalacyjne w świetlicy wiejskiej w m. Obromino, Gmina Pyrzyce.”  
 
§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierza się Komisji Przetargowej oraz Kierownikowi Wydziału Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 
 
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
Burmistrz Pyrzyc                          
 
mgr Kazimierz Lipiński                   
 
 
 
 
 
 

Załączniki do pobrania

1 Zalaczniki.pdf (PDF, 23KB) 2008-05-07 14:44:07 94 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Słowiński 07-05-2008 14:44:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marek Słowiński 07-05-2008
Ostatnia aktualizacja: Marek Słowiński 07-05-2008 14:44:07