PORZĄDEK OBRAD XXVI Sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach na dzień 29 maja 2008 r. (czwartek) - godz. 14:00, w sali Nr 282 Urzędu Miejskiego w Pyrzycach

 
PORZĄDEK OBRAD
XXVI Sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach
na dzień 29 maja 2008 r. (czwartek) – godz. 14:00,
w sali Nr 282 Urzędu Miejskiego w Pyrzycach
 
1.  Otwarcie obrad, stwierdzenie kworum.
2.  Zgłaszanie zmian do porządku obrad.
3.  Przyjęcie protokołu z obrad  XXV Sesji Rady Miejskiej.
4.  Informacja z bieżącej działalności Burmistrza Pyrzyc.
5.  Interpelacje i zapytania radnych na piśmie.
 
6.  Informacja z działalności gminnych jednostek organizacyjnych: Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej (Druk Nr 313/08), Pyrzyckiego Domu Kultury (Druk Nr 312/08), Ośrodka Sportu i Rekreacji (Druk Nr 314/08), Zakładu Usług Transportowych (Druk Nr 315/08),
     a)    opinia Komisji Edukacji,
     b)    dyskusja.
 
7. Sieć przedszkoli na terenie Gminy, aktualny zakres wychowania przedszkolnego szczególnie wśród dzieci od 3 do 5 lat i podejmowanie działań na rzecz jego rozszerzenia (Druk Nr 320/08), 
     a)    opinia Komisji Edukacji,
     b)    dyskusja.
 
8. Ocena stanu zadłużenia Gminy Pyrzyce – aktualny stan i wykorzystanie zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji (Druk Nr 301/08),
     a)    opinia Komisji Budżetu,
     b)    dyskusja.
 
9. Informacja z realizacji inwestycji  gminnych (Druk Nr 307/08)
     a)    opinie  stałych komisji rady,
     b)    dyskusja.
 
10. Harmonogram rzeczowo-finansowy remontów w placówkach oświatowych i świetlicach wiejskich w Gminie Pyrzyce ( Druk Nr  307A/08)
     a)    opinia Komisji Edukacji,
     b)    dyskusja.
 
11. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyrzycach do realizacji projektu systemowego „Nasza szansa” współfonansowany ze środków – Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwójo upowszechnianie aktywnej integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie (Druk Nr 319/08),
     a)    opinia Komisji Edukacji,
     b)    dyskusja, c) głosowanie.
 
12. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji jako działka nr 271 obręb nr 7 m. Pyrzyce,  przy ul. Mickiewicza (Druk Nr 302/08),
     a)    opinia Komisji Budżetu, Komisji Rolnictwa i Ekologii,
     b)    dyskusja, c) głosowanie.
 
13. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 763/1, 763/5, 763/6 położonych w obrębie geodezyjnym Brzesko  (Druk Nr 303/08),
     a)    opinia Komisji Budżetu, Komisji Rolnictwa i Ekologii,
     b)    dyskusja, c) głosowanie.
 
14. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego nr 5/2 przy ul. Bogusława oraz oddania w użytkowanie wieczyste udziału w  wysokości 61/1000 części w działce nr 178/35 obręb nr 6 m.Pyrzyce, (Druk Nr 304/08),
     a)    opinia Komisji Budżetu, Komisji Rolnictwa i Ekologii,
     b)    dyskusja, c) głosowanie.
 
15. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 324/4 obręb nr 9 m.Pyrzyce, (Druk Nr 305/08),
     a)    opinia Komisji Budżetu, Komisji Rolnictwa i Ekologii,,
     b)    dyskusja, c) głosowanie.
 
16. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży działki nr 30/1 o pow.0,0288 ha obręb nr 6 m.Pyrzyce na rzecz jej użytkowania wieczystego (Druk Nr 306/08),
     a)    opinia  Komisji Budżetu, Komisji Rolnictwa i Ekologii,
     b)    dyskusja, c) głosowanie.
 
17. Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Pyrzyce (Druk Nr 308/08),
     a)    opinia Komisji Budżetu , Komisji Rolnictwa i Ekologii,
     b)    dyskusja, c) głosowanie.
 
18. Projekt uchwały w sprawie obciążenia działki nr 391/6 obręb nr 10 m. Pyrzyce służebnością gruntową (Druk Nr 310 /08),
     a)     opinia Komisji Budżetu , Komisji Rolnictwa i Ekologii,
     b)     dyskusja, c) głosowanie.
 
19. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008 (Druk Nr 309 /08),
     a)    opinia Komisji Edukacji,
     b)    dyskusja, c) głosowanie.
 
20. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Pyrzyce (Druk Nr 311 /08),
     a)    opinia Komisji Budżetu , Komisji Rolnictwa i Ekologii,
     b)    dyskusja, c) głosowanie.
 
21. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2008 (Druk Nr 317/08),
     a)    opinie stałych komisji rady,
     b)    dyskusja, c) głosowanie.
 
22. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2008 (Druk Nr 318/08),
     a)    opinie stałych komisji rady,
     b)    dyskusja, c) głosowanie.
 
23. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza (Druk Nr 316/08),
     a)    opinie stałych komisji rady,
     b)    dyskusja, c) głosowanie.
 
24. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Miejskiej w Pyrzycach (Druk Nr 321/08),
     a)    opinie stałych komisji rady,
     b)    dyskusja, c) głosowanie.
 
25. Projekt uchwały w sprawie ustalenia diety sołtysom (Druk Nr 323/08),
     a)    opinie stałych komisji rady,
     b)    dyskusja, c) głosowanie.
 
26. Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Honorowego Obywatelstwa Gminy Pyrzyce (Druk Nr 322 /08),
     a)    opinie stałych komisji rady,
     b)    dyskusja, c) głosowanie.
 
27. Odpowiedzi Burmistrza na zgłoszone zapytania.
28. Wolne wnioski.
29. Zamknięcie obrad XXVI Sesji Rady Miejskiej.
 
 
 
Przewodniczący Rady                   
Andrzej Gumowski                      
 
 
 
 
 
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Słowiński 27-05-2008 10:54:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Bogusława Tachasiuk - Michno 20-05-2008
Ostatnia aktualizacja: Marek Słowiński 27-05-2008 10:55:07