Zarządzenie nr 419/2008 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 maja 2008 roku w sprawie: dofinansowania kosztów rozbudowy sieci wodociągowej na terenie Gminy Pyrzyce

 
Zarządzenie nr 419/2008
Burmistrza Pyrzyc
z dnia 19 maja 2008 roku
 
 
w sprawie: dofinansowania kosztów rozbudowy sieci wodociągowej na terenie Gminy Pyrzyce
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym   ( Dz.U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591, z 2002 r., nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568, z 2004 r. ,nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203, z 2005 r., nr 172, poz. 1441, nr 175, poz. 1457, z 2006 r., nr 17, poz. 128, nr 181, poz. 1337, z 2007 r., nr 48, poz. 327, nr 138, poz. 974, nr 173, poz. 1218) zarządzam, co następuje:
 
 
§ 1. 1. Ustala się 50% zwrotu kosztów rozbudowy sieci wodociągowej przez osoby fizyczne, do nowoprojektowanych działek budowlanych, dla których w budżecie gminy nie zaplanowano realizacji tego typu inwestycji w danym roku budżetowym.
       2. Zwrot kosztów, o których mowa w ust. 1 następować  będzie na podstawie zawartego porozumienia.
       3. Sposób i termin rozliczenia zostanie określony w porozumieniu, o którym mowa w ust.2.
 
§ 2. Realizację Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej Środowiska i Rolnictwa w/m.
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku.
 
 
 
 
 
Burmistrz Pyrzyc                       
Kazimierz Lipiński                     
 
 
 
 
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Słowiński 10-06-2008 10:49:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Łuszczyk 10-06-2008
Ostatnia aktualizacja: Marek Słowiński 10-06-2008 10:49:52