Zarządzenie Nr 421/2008 Burmistrza Pyrzyc z dnia 26 maja 2008r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pyrzycach

 
Zarządzenie Nr 421/2008
Burmistrza Pyrzyc
z dnia 26 maja 2008r.
 
 
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.
 
 
Na podstawie art.33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218) zarządzam, co następuje:
 
§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Pyrzycach stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 39/2007 Burmistrza Pyrzyc z dnia 15 stycznia 2007r. zmienionym Zarządzeniami Nr 162/2007 z dnia 2 maja 2007r. i Nr 196/2007 z dnia 20 czerwca 2007r., wprowadzam następujące zmiany: 
1.W § 17 skreśla się ust. 16,
 
2.W § 5 ust.3 otrzymuje  brzmienie:
       „3.Burmistrz prowadzi bezpośredni nadzór nad wydziałami, samodzielnymi stanowiskami i jednostkami,                                                                          
     1) Wydziałem Budżetu i Finansów,
     2) Pełnomocnikiem Burmistrza ds. Ochrony Informacji Niejawnych,
     3) Samodzielnym Stanowiskiem ds. Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego,
     4) Strażą Miejską”,
 
3.W § 6 ust.2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) Wydziału Edukacji Kultury Sportu i Zdrowia, oraz Pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i ds. Kobiet.”
 
4.W § 10 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5.Wydział Edukacji Kultury Sportu i Zdrowia EKSiZ oraz Pełnomocnicy ds.Rozwiązywania Problemów Uzależnień (PRPU) i ds.Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i ds.Kobiet (PWOPiK)”,
 
5.W § 10 ust.2 dodaje się pkt 12 w brzmieniu:
„12.Straż Miejska SM”
 
6.W § 22 ust.1 dodaje się litery:g,h,i,j,k ,w następującym brzmieniu:
„g)współdziałanie w przygotowywaniu, realizacji i monitorowaniu zadań i programów na rzecz kobiet, rodziny oraz przeciwdziałania dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu.
h)współpraca z właściwymi organami administracji publicznej, w tym w szczególności z Departamentem do Spraw Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Pełnomocnikiem Wojewody ds. Kobiet. Rodziny, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Gminnymi Komisjami ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a także z organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami w zakresie poprawy sytuacji kobiet, rodzin oraz osób dyskryminowanych i wykluczonych społecznie,
i)wspieranie inicjatyw zwiększających bezpieczeństwo rodziny, a w szczególności  wspieranie samorządów lokalnych w zakresie przygotowania lokalnych programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz lokalnych systemów profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną.
j)popieranie inicjatyw zmierzających do powstawania i zwiększenia miejsc zatrudnienia dla kobiet na rynku pracy.
k)promocja działań organizacji pozarządowych działających na rzecz kobiet      poprzez organizowanie konferencji i seminariów oraz współpracę z przedstawicielami mediów.”
7.W § 24 w ust.4 dodaje się pkt 12 w brzmieniu:
„12) wydawanie zezwoleń na utworzenie wielkopowierzchniowych obiektów handlowych.”
 
8.Paragrafy od  33 do  54 w Rozdziałach VI-XII otrzymują numerację kolejno  od § 34 do § 55.
 
9.W Rozdziale V dodaje się § 33 w następującym brzmieniu:
 „ STRAŻ MIEJSKA
.    Z zakresu działania Straży Miejskiej:
 
1)   ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
2)   czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego,
3)   współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
4)   zabezpieczanie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych,
5)   ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
6)   współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
7)   informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń,
8)   konwojowanie dokumentów , przedmiotów wartościowych, lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy,
9)   kontrolowanie przestrzegania przepisów o ochronie przyrody i środowiska (zaśmiecanie, wywożenie nieczystości),
10) kontrolowanie zabezpieczeń i oznakowań prowadzonych na terenie gminy prac inwestycyjno- remontowych,
11) kontrolowanie przestrzegania przepisów ruchu drogowego przez użytkowników,
12) udzielanie ustnych pouczeń lub pisemnych upomnień w zakresie naruszania porządku publicznego i czystości,
13) współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych.”
 
 § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Burmistrz Pyrzyc                      
 
Kazimierz Lipiński                   
 
 
 
 
 
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Słowiński 10-06-2008 10:57:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Łuszczyk 10-06-2008
Ostatnia aktualizacja: Marek Słowiński 10-06-2008 10:57:45