Burmistrz Pyrzyc ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek stanowiących własność Gminy Pyrzyce Przetarg odbędzie się w dniu 12 grudnia 2005 r. w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach w s


ZARZĄDZENIE NR 540/2005

BURMISTRZA PYRZYC

z dnia 10 listopada 2005r.

w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu i przyjęcia regulaminu

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984;Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441) w związku z art. 37 ust. 1, art. 38, art. 40 ust.1 pkt 1 oraz art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603; Nr 281, poz. 2782; z 2005r. Nr 130, poz. 1087; Nr 169, poz. 1420; Nr 175, poz. 1459) oraz § 3 ust. 1 i § 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108), zarządzam co następuje:

§ 1

 1. Ogłosić drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek stanowiących własność gminy Pyrzyce - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 1. Przyjąć regulamin drugiego przetargu na sprzedaż nieruchomości. Regulamin stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

 1. Zgodnie z art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) obniżyć o 30% cenę wywoławczą nieruchomości zawartej w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Komisji Przetargowej i Kierownikowi Wydziału Rozwoju Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

Kazimierz Lipiński

Sporządziła: J. Dobiszewska

O G Ł O S Z E N I Lipieński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Burmistrza Pyrzyc Nr 540/2005

z dnia 10 listopada 2005 roku

Burmistrz Pyrzyc ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek stanowiących własność Gminy Pyrzyce.

Przetarg odbędzie się w dniu 12 grudnia 2005 r. w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach w sali nr 282 ( II piętro ).

Lp.

Numer działki

Powierzchnia

działki

Adres

Numer

 księgi

wieczystej

Przeznaczenie

Cena

wywoławcza

Wadium

Minimalna

wysokość

 postąpienia

Godzina

przetargu

1.

81/9

1/2 udz. w dz. 81/11

0,0425 ha +

1/2 udziału w 0,0465 ha

Pyrzyce

obręb 6 ul. Głowackiego

21318

Pod zabudowę

Mieszkaniową

jednorodzinną.

11.010

+ 6.024

16.034 zł

2.000 zł

200 zł

1100

2.

64/2

0,0060 ha

Ryszewko gm. Pyrzyce

5776

Zabudowana budynkiem

po byłej strażnicy.

Możliwość adaptacji

na usługi lub

mieszkanie.

3.603 zł

500 zł

50 zł

1200

Do ustalonych w przetargu cen zbycia działek nr 81/9 i 81/11, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r. (Dz.U.nr 54, poz. 535) zostanie doliczony podatek w wysokości 22%.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w kasie Urzędu Miejskiego w Pyrzycach lub na konto 46 1240 3897 1111 0000 4479 9980 PEKAO S.A. Oddział Pyrzyce w terminie do 7 grudnia 2005 r.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi.

Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście w Wydziale Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Pyrzycach, w pok. 258 lub telefonicznie pod numerem 579-32-68 w godz. od 700- 1500.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia

Burmistrza Pyrzyc Nr 540/2005

z dnia 10 listopada 2005 roku

Regulamin

Drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działek stanowiących własność Gminy Pyrzyce.

 1. W przetargu mają prawo wziąć udział osoby prawne i fizyczne

 2. Przedmiotem przetargu są działki:

 • niezabudowana nr 81/9 o powierzchni 0,0425 ha, położona w obrębie 6 miasta Pyrzyce,

 • niezabudowana nr 81/11 o powierzchni 0,0465 ha, położona w obrębie 6 miasta Pyrzyce, dojazd do dwóch działek,

 • zabudowana numer 64/2 o powierzchni 0,0060 ha, położona w obrębie Ryszewko gmina Pyrzyce.

 1. Przetarg wygrywa ten uczestnik, który zgłosi najwyższą cenę działki.

 2. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej działki z zaokrągleniem wzwyż do pełnych dziesiątek złotych.

 3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto 461240 3897 1111 0000 4479 9980 PEKAO S.A. Oddział Pyrzyce do dnia 7 grudnia 2005r.

 4. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

 5. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg przegrał, podlega zwrotowi w ciągu 3 dni po zakończeniu przetargu, w kasie urzędu po dokonaniu adnotacji przez Przewodniczącego Komisji Przetargowej "zwrot wadium, data i podpis".

 6. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia działki.

 7. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi.

 8. Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia nieruchomości i płatna jest w całości przed zawarciem aktu notarialnego w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Do ceny nabycia zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22%.

 9. Uczestnik, który wygrał przetarg nabywa nieruchomość będącą przedmiotem przetargu na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

 10. Opłaty notarialne nabycia nieruchomości pokrywa nabywca.

13.Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy

sprzedaży.

 1. Przetarg może być odwołany zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz.U.Nr 261, poz. 2603).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 10-11-2005 11:02:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 10-11-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 10-11-2005 11:02:04