ZARZĄDZENIE Nr 444/2008 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 17 czerwca 2008r. w sprawie ogłoszenia naboru na dwa stanowiska Inspektora ds. świadczeń przyznanych z funduszu alimentacyjnego w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Pyrzycach

                                                                                                                                
 
ZARZĄDZENIE Nr 444/2008
BURMISTRZA PYRZYC
z dnia 17 czerwca 2008r.
 
 
 
w sprawie ogłoszenia naboru na dwa stanowiska Inspektora ds. świadczeń przyznanych z funduszu alimentacyjnego w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.
 
 
         Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337z 2007r.Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 3 a ust 2 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593, Dz.U. z 2002r. Nr 113,poz.984 i Nr 214, poz. 1806; z 2005r. Nr 10, poz. 71. Nr 23, poz. 192 i Nr 122, poz. 1020 z 2006r. Nr 79,poz. 549, Nr 169,poz. 1201 i Nr 170, poz. 1218) zarządzam co następuje:
 
 
§ 1. Ogłaszam nabór na dwa stanowiska Inspektora ds. świadczeń przyznanych z funduszu alimentacyjnego w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2.Do rozstrzygnięcia w/w naboru powołuję Komisję Konkursową w składzie:
1)   Teresa Jasińska - Przewodnicząca
2)   Andrzej Ogrodowicz - członek
3)   Danuta Bartków - członek
4)   Radca Prawny - członek
5)   Grażyna Wojciechowska - członek - sekretarz komisji.
 
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez:
1)      Wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.
2)      Wywieszenie na tablicy ogłoszeń Powiatowego Urzędu Pracy Pyrzycach.
3)      Opublikowanie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.
 
 
 
Burmistrz Pyrzyc                      
 
Kazimierz Lipiński                   
 
 
 
 
 
 

Załączniki do pobrania

1 Zalacznik.pdf (PDF, 10KB) 2008-06-17 13:17:35 127 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Słowiński 17-06-2008 13:17:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Grażyna Wojciechowska 10-06-2008
Ostatnia aktualizacja: Marek Słowiński 17-06-2008 13:17:35