Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 429/08 Burmistrza Pyrzyc z dnia 05 czerwca 2008 roku w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu działki niezabudowanej numer 204/16, położonej w obrębie nr 9 m. Pyrzyce

 
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 429/08
Burmistrza Pyrzyc
z dnia 05 czerwca 2008 roku
 
 
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu działki niezabudowanej numer 204/16,położonej w obrębie nr 9 m. Pyrzyce
 
 
 
Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603; Nr 281, poz. 2782; z 2005r. Nr 130, poz. 1087; Nr 169, poz. 1420; Nr 175, poz. 1459; z 2006r. Nr 6, poz. 70; Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600, 1601, z 2007 r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz.1218) zarządzam, co następuje:
 
§ 1. Gmina Pyrzyce reprezentowana przez Burmistrza Pyrzyc Kazimierza Lipińskiego nie skorzysta z wykonania prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie nr 9 m. Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 204/16 o powierzchni 0,1116 ha, zapisanej w Księdze Wieczystej numer SZ2T/00025279/7, na którą w dniu 05 czerwca 2008 roku została sporządzona aktem notarialnym Rep. „A” Nr 2349/2008 umowa warunkowej sprzedaży, w Kancelarii Notarialnej Notariusza Sławomira Tokarskiego, mieszczącej się przy ul. Plac Ratuszowy 1, 74–200 Pyrzyce.
 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 
 
BURMISTRZ PYRZYC                      
 
mgr KAZIMIERZ LIPIŃSKI                   
 
 
 
 
 
 
 
Uprzejmie proszę o decyzję w sprawie skorzystania przez Gminę z prawa pierwokupu zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.
Renata i Sławomir Kocanowscy nabyli w dniu 30 listopada 2007 r. od Powiatu Pyrzyce działkę nr 204/9 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Nieruchomość zabudowana jest  trzema budynkami niemieszkalnymi – byłej pralni Szpitala Powiatowego, administracyjnym i garażem. Dla działki nr 204/9 została wydana w dniu 25 kwietnia 2008 r. decyzja nr 36/2008 o warunkach zabudowy na budowę dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z budową przyłączy. Działka nr 204/9 została podzielona geodezyjnie. W wyniku podziału wyodrębniona została m.in. działka niezabudowana nr 204/16 o pow. 01116 ha obręb nr 9 m. Pyrzyce.
  
Stronami umowy są:
Państwo Renata i Sławomir Kocanowski - sprzedający,
Pani Jolanta i Ireneusz Pawłowski – kupujący.
Strony ustaliły cenę sprzedaży na kwotę 72.261,00 złotych (65,00 zł/m²).
 
 
 
 
 
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Słowiński 02-07-2008 10:30:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Rojek 02-07-2008
Ostatnia aktualizacja: Marek Słowiński 02-07-2008 10:30:52