Burmistrz Pyrzyc ogłasza przetarg nieograniczony o wartości zamówienia do 60 000 euro na: dostawę „Cyfrowego urządzenia kserograficznego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Pyrzycach”


Zarządzenia nr.548/05

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 25 listopada 2005r

w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę: „Cyfrowego urządzenia kserograficznego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Pyrzycach”

§ 1.

Na podstawie art.30 ust.1, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z póź. zm. oraz na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z póź. zm.), Burmistrz Pyrzyc postanawia:

§ 2.

Przyjąć treść ogłoszenia o przetargu, stanowiącego załącznik Nr 1 oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, na dostawę: „Cyfrowego urządzenia kserograficznego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Pyrzycach”

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Komisji Przetargowej oraz Kierownikowi Wydziału Organizacyjno-Prawnego i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do

Zarządzenia nr.548/05

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 25 listopada 2005r

O G Ł O S Z E N I E

O przetargu nieograniczonym

Gmina Pyrzyce reprezentowana przez Burmistrza Pyrzyc , Plac Ratuszowy 1,

74-200 Pyrzyce, Tel. 091 570-00-71

Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości zamówienia do 60 000 euro na:

dostawę „Cyfrowego urządzenia kserograficznego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Pyrzycach”

Termin realizacji zamówienia:

Czas realizacji dostawy 15 dni kalendarzowych od dnia wyboru oferenta.

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są: Sylwester Krystecki, Dariusz Głowacki (informatycy), tel. 091-579-32-53, wew. 336, pok.Nr 128 I piętro.

W przetargu nieograniczonym mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki zawarte w art.22, ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Kryterium oceny ofert:

  1. Cena - 80 %

  2. Okres trwałości bębna (nominalny wg producenta poparty specyfikacją producenta) podany w tysiącach kopii- 20 %

Miejsce i termin składania ofert:

Siedziba Zamawiającego pokój 133, I piętro, do dnia 12.12.2005r. do godz.11:30.

Miejsce i termin otwarci ofert:

Siedziba Zamawiającego w sali 130, I piętro, termin: 12.12.2005r. o godz.14:00.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego, pok. Nr 135 i 128 I piętro w godz. Od 7:00 do 15:00 osobiście lub drogą pocztową (poczta tradycyjna i e-mail).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 25-11-2005 13:24:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 25-11-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 25-11-2005 13:24:30