ZARZĄDZENIE NR 447/2008 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zaliczenia na poczet ceny nabycia lokalu wartości nakładów poniesionych na jego przebudowę

 
ZARZĄDZENIE NR 447/2008
BURMISTRZA PYRZYC
z dnia 20 czerwca 2008 r.
 
 
 
w sprawie zaliczenia na poczet ceny nabycia lokalu wartości nakładów poniesionych na jego przebudowę 
 
 
Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984;Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218) w związku z art.218 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603; Nr 281, poz. 2782; z 2005r. Nr 130, poz. 1087; Nr 169, poz. 1420; Nr 175, poz. 1459; z 2006r. Nr 6, poz. 70; Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600, 1601, z 2007 r. Nr 69, poz. 468, Nr 173 poz. 1218 oraz § 2 ust. 5 uchwały Nr XLVIII/344/98 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 marca 1998 r. w sprawie prywatyzacji lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży i budynków z późn. zmianami zarządzam co następuje:
 
§ 1. Postanawiam zaliczyć na poczet ceny nabycia lokalu nr 24/19 przy ul. Bogusława przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy wartość nakładów w wysokości 149.000,00 złotych poniesionych na jego przebudowę (adaptację ze strychu) w wyniku czego nastąpiło wyodrębnienie lokalu.
 
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Rozwoju Gminy.
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
Burmistrz Pyrzyc                     
 
Kazimierz Lipiński                   
 
 
 
 
 
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Słowiński 02-07-2008 11:33:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Rojek 02-07-2008
Ostatnia aktualizacja: Marek Słowiński 02-07-2008 11:33:39