Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pyrzycach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXVII/232/08 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie emisji obligacji Gminy Pyrzyce oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Gminę

 
Uchwała Nr XXVII/232/08
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 26 czerwca 2008r.
 
 
w sprawie emisji obligacji Gminy Pyrzyce oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Gminę
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218) art. 82 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz.708, Nr 187, poz.1381, Nr 170 poz.1218, Nr 249 poz.1832, z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88 poz.587 Nr 115, poz.791, Nr 140, poz. 984) oraz art. 2 pkt 2 i art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995r. o obligacjach (Dz. U. z 2001r. Nr 120, poz.1300, z 2002r. Nr 216, poz.1824, z 2003r. Nr 217, poz. 2124, z 2005r. Nr 157, poz.1316, Nr 183, poz.1538, Nr 184, poz.1539, z 2006r. Nr 157, poz. 1316, Nr 249, poz.2104) Rada Miejska uchwala, co następuje:
 
 
§ 1.1. Gmina Pyrzyce wyemituje 6.825 obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł każda na łączną kwotę 6.825.000 zł (słownie: sześć milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy złotych).
2.Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie mniejszej niż 100 osób.
3.Obligacje będą obligacjami na okaziciela.
4.Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.
5.Obligacje nie będą zabezpieczone.
 
§ 2. Środki uzyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na sfinansowanie: wydatków inwestycyjnych, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, udzielonej pożyczki oraz wydatki bieżące.
 
§ 3. 1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:
             a) seria A1 o wartości     325.000 zł,
             b) seria B1 o wartości     500.000 zł,
             c) seria C1 o wartości     500.000 zł,
             d) seria D1 o wartości     500.000 zł,
             e) seria E1 o wartości   1.000.000 zł,
             f)  seria F1 o wartości   1.000.000 zł,
             g) seria G1 o wartości  1.000.000 zł,
             h) seria H1 o wartości  1.000.000 zł,
             i)  seria I1  o wartości  1.000.000 zł.
2.Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2008r.
3.Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.
4.Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Pyrzyce w 2008r.
 
§ 4.1. Wykup obligacji nastąpi po upływie:
             a)    3 lat od daty emisji dla obligacji serii A1 i B1,
             b)    4 lat od daty emisji dla obligacji serii C1 i D1,
             c)    5 lat od daty emisji dla obligacji serii E1,
             d)    6 lat od daty emisji dla obligacji serii F1,
             e)    7 lat od daty emisji dla obligacji serii G1,
             f)     8 lat od daty emisji dla obligacji serii H1,
             g)    9 lat od daty emisji dla obligacji serii I1. 
2.Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.
3.Jeżeli data wykupu obligacji określona w ust. 1 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym.
4.Dopuszcza się nabycie przez Gminę Pyrzyce obligacji przed terminem wykupu w celu umorzenia.
 
§ 5.1. Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach rocznych liczonych od daty emisji.
2.Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR12M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę.
3.Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.
4.Jeżeli termin wypłaty oprocentowania określony w ust. 3 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w  najbliższym dniu roboczym.
5.Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty wykupu.
 
§ 6. Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów Gminy Pyrzyce pochodzących z dochodów własnych w latach 2009-2017.
 
§ 7. 1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc, który jest upoważniony do dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem emisji obligacji oraz do wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.
2. Czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania zostaną powierzone w drodze umowy bankowi.
 
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  
  
Przewodniczący Rady                   
 
Andrzej Gumowski                     
  
  
  
  
  
  
  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Słowiński 30-07-2008 11:35:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Bogusława Tachasiuk - Michno 30-07-2008
Ostatnia aktualizacja: Marek Słowiński 30-07-2008 11:35:59