Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pyrzycach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXVII/235/08 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Pyrzyce

Uchylono Uchwałą Nr XXVII/282/12 z dnia 27 września 2012 roku 

 
 
Uchwała Nr XXVII/235/08
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 26 czerwca 2008r.
 
 
w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Pyrzyce
 
 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.”a”, art.40 ust. 1,2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218) Rada Miejska uchwala, co następuje:
 
 
 
Rozdział I
Postanowienia ogólne
 
§ 1.Uchwała określa zasady nabywania nieruchomości do gminnego zasobu oraz zasady gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Pyrzyce.
 
§ 2. W zakresie nie zastrzeżonym do kompetencji Rady Miejskiej gospodarowanie nieruchomościami należy do Burmistrza, który w szczególności wykonuje następujące czynności:
1)     dokonuje wyboru formy prawnej przekazania nieruchomości osobom prawnym, osobom fizycznym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej i podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do obrotu cywilno-prawnego;
2)     przeprowadza postępowanie przetargowe przewidziane przepisami prawa;
3)     przeprowadza postępowanie przewidziane przepisami prawa w przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym w trybie bezprzetargowym;
4)     zawiera umowy cywilno-prawne oraz w przypadkach przewidzianych ustawą wydaje decyzje administracyjne.
 
 
 
Rozdział II
Nabywanie nieruchomości
 
§ 3.Nieruchomości nabywa się w celu tworzenia gminnego zasobu nieruchomości, dla zapewnienia rozwoju gminy, a w szczególności na realizację celów publicznych.
 
§ 4. Nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy może nastąpić za cenę nie wyższą niż wartość nieruchomości określona przez rzeczoznawcę majątkowego.
 
§ 5. Nabycie nieruchomości do zasobu gminy każdorazowo wymaga zgody Rady Miejskiej.
 
 
 
 
Rozdział III
Zbywanie nieruchomości
 
§ 6.1. Sprzedaż lub oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym następuje w przypadkach określonych ustawą, z uwzględnieniem ust. 2.
2. Upoważnia się Burmistrza Pyrzyc do zbywania w drodze bezprzetargowej:
1) nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste na rzecz jej użytkownika wieczystego na jego wniosek;
2) nieruchomości lub jej części, jeżeli mogą poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność lub oddanej w użytkowanie wieczyste osobie, która zamierza tę nieruchomość lub jej części nabyć, jeżeli nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości;
3) nieruchomości na rzecz osoby której przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu stosownie do art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami. 
§ 7. Wprowadza się jednolity system sprzedaży lokali mieszkalnych, budynków mieszkalnych jednorodzinnych, garaży, lokali użytkowych, stanowiących własność lub współwłasność Gminy Pyrzyce stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 8. Zgoda Rady Miejskiej niezbędna jest każdorazowo przy:
1)     zbywaniu nieruchomości wymagających trybu przetargowego;
2)     zbywaniu nieruchomości w trybie bezprzetargowym.
 
§ 9. Cenę wywoławczą nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu powiększa się o koszty wyceny.
  
 
 
 
Rozdział IV
Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego
 
§ 10. Ustala się opłaty z tytułu użytkowania wieczystego w wysokości:
-       stawkę procentową pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego w wysokości 25 % ceny nieruchomości gruntowej,
-       stawkę procentową opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych o których mowa w art.72 ust.2 pkt 5 ustawy o gospodarce nieruchomościamiw wysokości 5 % ceny.
 
 
Rozdział V
Postanowienia końcowe
 
§ 11. W zakresie nie uregulowanym w niniejszej uchwale zastosowanie mają przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami.
 
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.
 
§ 13. Tracą moc uchwały:
-       Nr XLVIII/344/98 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 marca 1998r. w sprawie prywatyzacji lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży i budynków, zmieniona uchwałą nr L/360/98 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 maja 1998 roku  o zmianie uchwały w sprawie prywatyzacji lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży i budynków, zmieniona uchwałą nr IX/103/99 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 6 maja 1999 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie prywatyzacji lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży i budynków, zmieniona uchwałą Nr XI/126/99 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 16 września 1999 roku w sprawie zmiany uchwały o prywatyzacji lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży i budynków, zmieniona uchwałą Nr XLVII/513/02 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 września 2002 roku w sprawie zmiany uchwały o prywatyzacji lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży i budynków;
-       Nr LII/381/98 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 16 czerwca 1998r. w sprawie sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność Gminy Pyrzyce;
-       Nr X/110/99 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 czerwca 1999r. w sprawie podwyższenia opłaty za grunty oddane w użytkowanie wieczyste lub trwały zarząd;
-       Nr XXII/250/2000 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 czerwca 2000r. w sprawie oddania w wieczyste użytkowanie gruntu, stanowiącego własność Gminy Pyrzyce;
-       Nr XXV/303/2000 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 listopada 2000r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste;
-       Nr XXXIX/437/2001 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie ustalenia stawki pierwszej opłaty procentowej z tytułu użytkowania wieczystego,
-       Nr XXXII/243/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 stycznia 2005r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży udziałów w nieruchomościach zabudowanych budynkami mieszkalnymi wraz z pomieszczeniami przynależnymi.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
 
 
Przewodniczący Rady                   
 
Andrzej Gumowski                     
 
 
 
 
 
 
 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Zalaczniki.pdf (PDF, 97KB) 2008-07-30 11:44:45 252 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Słowiński 30-07-2008 11:44:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Bogusława Tachasiuk - Michno 30-07-2008
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 13-06-2013 09:43:46