ZARZĄDZENIE Nr 480/08 Burmistrza Pyrzyce z dnia 02 lipca 2008r. w sprawie: przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową i ustalenia instrukcji inwentaryzacyjnej w Gminie Pyrzyce

 
ZARZĄDZENIE Nr 480/08
Burmistrza Pyrzyce
z dnia 02 lipca 2008r.
 
 
w sprawie: przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową i ustalenia instrukcji inwentaryzacyjnej w Gminie Pyrzyce.
 
 
 
Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r Nr 249 z póź. zm) oraz art. 4 ust. 5 i art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z póź. zm)  zarządzam co następuje:
§ 1.
W Zarządzeniu Nr 404/2005 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 maja 2005 roku w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową i ustalenia instrukcji inwentaryzacyjnej w Gminie Pyrzyce w załączniku Nr 1 do zarządzenia „Instrukcja w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Gminie Pyrzyce” wprowadzam następujące zmiany:
 
1. W Części I podstawy prawne § 1. otrzymuje nowe brzmienie o treści:
                                                                        „§ 1.
Podstawę regulacji przyjętych w niniejszej instrukcji stanowią poniższe akty prawne:
1. Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002r. Nr 76 poz. 694, z późniejszymi zmianami),
2. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz.2104, z późniejszymi zmianami),
3. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U.z 2000 r. Nr 54, poz.654 z późniejszymi zmianami).
4. Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późniejszymi zmianami).
5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie stosowania Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz.U. z 1999 r. Nr 112, poz.1317 z późniejszymi zmianami ).
6. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. Nr 38, poz. 454 z późniejszymi zmianami).
7. Komunikat Nr 13 Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych”(Dz.Urz. Min. Fin. Nr 7, poz. 58).”
 
2. W Części II zasady ogólne §3 pkt 11. otrzymuje nowe brzmienie o treści:
 „§ 3 pkt 11. Ustala się dolną granicę wartości pozostałych środków trwałych podlegających ewidencji ilościowo-wartościowej na kwotę 100 zł / zgodnie z zakładowym planem kont/. Ustalona granica może ulec zmianie w przypadku zmiany ww. przepisów”.
 
§ 2.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy części przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową, a w części ustalenia instrukcji inwentaryzacyjnej w Gminie Pyrzyce powierza się Przewodniczącemu komisji inwentaryzacyjnej.
 
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 
 
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Słowiński 01-08-2008 13:30:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Rojek 01-08-2008
Ostatnia aktualizacja: Marek Słowiński 01-08-2008 13:30:49