ZARZĄDZENIE Nr 482/08 Burmistrza Pyrzyce z dnia 02 lipca 2008r. w sprawie: przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową i ustalenia instrukcji w sprawie gospodarki kasowej w Gminie Pyrzyce

 
ZARZĄDZENIE Nr 482/08
Burmistrza Pyrzyce
z dnia 02 lipca 2008r.
 
 
w sprawie: przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową i ustalenia instrukcji w sprawie gospodarki kasowej w Gminie Pyrzyce.
 
 
Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami) oraz art. 4 ust. 5 i art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami)  zarządzam co następuje:
 
 
§ 1
 
W Zarządzeniu Nr 432/2005 Burmistrza Pyrzyc z dnia 6 lipca 2005 roku z późniejszymi zmianami w sprawie: przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową i ustalenia instrukcji w sprawie gospodarki kasowej w Gminie Pyrzyce w załączniku Nr 1 do Zarządzenia „Instrukcji w sprawie gospodarki kasowej w Gminie Pyrzyce” wprowadzam następujące zmiany:
 
W Rozdziale I podstawy prawne §1. otrzymuje nowe brzmienie:
„§1.
Instrukcję opracowano na podstawie przepisów ogólnych obowiązujących oraz wypracowanych i sprawdzonych przez praktykę rozwiązań w zakresie gospodarki kasowej, a w szczególności na podstawie:
1. Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694z późniejszymi zmianami),
2. Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami),
 3. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych
     należności budżetowych dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2006 r.Nr 112, poz. 761 ),
4. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz. U. Nr 129, poz. 858 z późniejszymi zmianami),
5. Komunikatu Nr 13 Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie ogłoszenia „Standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych” (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 7, poz. 58).”
§ 2.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
 
§ 3.
 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 
 
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Słowiński 01-08-2008 13:37:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Rojek 01-08-2008
Ostatnia aktualizacja: Marek Słowiński 01-08-2008 13:37:29