Zarządzenie Nr 483/2008 Burmistrza Pyrzyc z dnia 04 lipca 2008 r. w sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na "Nadzór inwestorski nad robotami budowlano-montażowymi w Sali widowiskowo-kinowej w budynku Domu Kultury w Pyrzycach przy Placu Wolności 3"

 
Zarządzenie Nr 483/2008
Burmistrza Pyrzyc
z dnia 04 lipca 2008 r.
 
 
 
 
w sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na „Nadzór inwestorski nad robotami budowlano-montażowymi w Sali widowiskowo-kinowej w budynku Domu Kultury w Pyrzycach przy Placu Wolności 3”
 
 
 
Na podstawie art.30 ust.1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181,poz.1337, z 2007 r.   Nr 48 poz.327,Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218) oraz na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz.1655)
Burmistrz Pyrzyc postanawia:
 
 
§ 1. 
 
Przyjąć treść ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, stanowiącego załącznik Nr 1 oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, na „Nadzór inwestorski nad robotami budowlano-montażowymi w Sali widowiskowo-kinowej w budynku Domu Kultury w Pyrzycach przy Placu Wolności 3”
 
 
 
§ 2. 
 
Wykonanie Zarządzenia powierza się Komisji Przetargowej oraz Kierownikowi Wydziału Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.
 
 
§ 3. 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
Burmistrz Pyrzyc                       
 
mgr Kazimierz Lipiński                   
 
 
 
 
 
 
 

Załączniki do pobrania

1 Zalacznik.pdf (PDF, 25KB) 2008-08-01 13:42:31 105 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Słowiński 01-08-2008 13:42:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Rojek 01-08-2008
Ostatnia aktualizacja: Marek Słowiński 01-08-2008 13:42:31