Zarządzenie nr 492 Burmistrza Pyrzyc z dnia 21 lipca 2008 roku w sprawie zmiany składu Społecznej Komisji Mieszkaniowej

 
Zarządzenie nr  492
Burmistrza Pyrzyc
z dnia 21 lipca 2008 roku
 
 
w sprawie zmiany składu Społecznej Komisji Mieszkaniowej
 
 
            Na podstawie  art. 30 ust. 2, pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591, z 2002 r., nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558,      nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568, z 2004 r.,nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203, z 2005 r., nr 172, poz. 1441, nr 175, poz. 1457, z 2006 r., nr 17, poz. 128, nr 181, poz. 1337, z 2007 r., nr 48, poz. 327, nr 138, poz. 974, nr 173, poz.1218) oraz  § 11 pkt. 3 uchwały nr LII/418/06 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pyrzyce zarządzam, co następuje;
 
 
 
§1.W zarządzeniu nr 293 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 października 2007 roku w sprawie powołania składu Społecznej Komisji Mieszkaniowej § 1 pkt. 4 otrzymuje brzmienie: ,,4. Stefan Ryżyk - Członek”
 
§ 2 Pozostałe zapisy zawarte w zarządzeniu pozostają bez zmian.
 
§ 3 Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej Środowiska i Rolnictwa
 
§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                 
Burmistrz Pyrzyc                      
 
Kazimierz Lipiński                     
 
 
 
 
 
 
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Słowiński 01-08-2008 14:17:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Rojek 01-08-2008
Ostatnia aktualizacja: Marek Słowiński 01-08-2008 14:17:47